گالری تصاویر
دوره آموزشی در شرکت زیمنس آلمان - سال 1380
دوره آموزشی در شرکت زیمنس پرتغال - سال 1380
بازدید از شرکت زیمنس ترکیه- سال 1382
بازدید از شرکت زیمنس ترکیه - سال 1382
بازدید از شرکت زیمنس هند - سال 1384
دریافت تقدیرنامه از آقای دکترشهرتاش استاد رله و حفاظتم در دانشگاه علم و صنعت
بازدید از شرکت زیمنس هند - سال 1384
دریافت تقدیرنامه از آقای دکترشهرتاش استاد رله و حفاظتم در دانشگاه علم و صنعت
دوره حضوری رله و حفاظت (مرداد 1401 - یزد)
دوره حضوری رله و حفاظت (مرداد 1401 - یزد)
دوره حضوری رله و حفاظت (مرداد 1402 - یزد)
دوره حضوری رله و حفاظت (آبان 1402 - یزد)
دوره حضوری رله و حفاظت (خرداد 1403 - یزد)
بازدید شرکت کنندگان دوره حضوری از شرکت سانا ایساتیس سازنده CT و PT
حضور آکادمی روژبین در نمایشگاه صنعت برق یزد بهمن 1402