تست اندازه گیری مقاومت عایقی(میگر)

تست اندازه گیری مقاومت عایقی(میگر)


تست اندازه گیری مقاومت عایقی(میگر)

هدف از تست میگر :

 الف) با استفاده از ميگر مشخص مي‌شود كه قسمت‌هايي كه عايق شده‌اند با زمين تماس دارند يا خير كه در صورت تماس با زمين دستگاه مقدار صفر را نشان خواهد داد.

ب) مشخص كردن اين كه قسمت‌هاي عايق جذب رطوبت كرده‌اند كه در اين حالت دستگاه مقدار كمتر از حد نرمال را نشان خواهد داد.