ترانسفورماتور قدرت(9)

ترانسفورماتور قدرت(9)


عوامل عمده‌ تخریب ترانسفورماتور قدرت

 از عوامل عمده تخریب ترانسفورماتورهای قدرت، افزایش درجه حرارت ناشی از اضافه بارها و تنش‌های دینامیكی ناشی از جریان‌های اتصال كوتاه است. اضافه ولتاژهای ناشی از امواج سیار (مربوط به صاعقه و كلید زنی‌ها) نیز معمولاً آثار بسیار سوئی بر ترانسفورماتورها و ژنراتورها و موتورهای بزرگ باقی می‌گذارد. كاهش فركانس نیز كه موجب افزایش شار و در نتیجه افزایش جریان می‌شود برای ترانسفورماتورها خسارت به بار خواهد آورد.

 

رابطه كاهش فركانس و كاهش جریان در ترانسفورماتور قدرت 

 كاهش فركانس قدرت در ترانسفورماتور موجب كاهش راكتانس سیم پیچ‌ها شده و در ولتاژ ثابت، موجب افزایش جریان می‌شود. به عبارت دیگر، جریان و فركانس شبكه در رابطه معكوس با هم قرار دارند.

 

 رابطه افزایش جریان و كاهش شار در ترانسفورماتور قدرت

 رابطه جریان و شار ایجاد شده، یك رابطه مستقیم است، یعنی هرچه جریان بیشتر باشد، شار تولیدی بیشتر خواهد شد. .

همیشه مقداری از شار ایجاد شده از طریق بدنه ترانسفورماتور و مقداری هم از طریق هوا مدار خود را می‌بندد كه به این دو شار پراكنده اتلاق می‌‌شود.

 

رابطه شار پراكنده و گرمای ایجاد شده در بدنه ترانسفورماتور

 شار كه شكل مغناطیسی و معادل جریان الكتریكی است، موجب تلفات حقیقی بوده و ایجاد حرارت می‌كند. بنابراین بالا بودن مقاومت مغناطیسی هسته (رلوكتانس) كه موجب كاهش شار عبوری از هسته و در نتیجه افزایش شار پراكندگی می‌شود به افزایش دمای بدنه كمك خواهد كرد.

 

آدرس کوتاه :