ایمنی پست برق (4)

ایمنی پست برق (4)


موارد استفاده از كارت حفاظت دستگاه 

 الف) حفظ دستگاه و تجهیزات از آسیب دیدن بیشتر

ب) پایدار نگه داشتن سرویس برق

ج) حفظ دستگاه‌ها و تجهیزات از صدمه دیدن

 

صدور دستور نصب كارت حفاظت دستگاه 

 الف) مسئول نوبتکاری وقت اتاق کنترل            ب) سرپرست نوبتکاری          ج) رئیس پست          د) مسئول بهره‌برداری

 

 تكمیل كننده، تصویب كننده و تصویب كننده نهایی فرم درخواست صدور ضمانت نامه 

 الف) تکمیل فرم درخواست صدور ضمانت نامه توسط درخواست کننده انجام می‌گیرد.

ب) تصویب کننده، مسئول شیفت دیسپاچینگ می‌باشد.

ج) تصویب کننده نهایی، مسئول شیفت پست (مسئول بهره‌برداری) می‌باشد.

 قبل از صدور فرم ضمانت نامه فرم درخواست صدور ضمانت نامه تکمیل میگردد که توسط درخواست کننده تکمیل و تحویل مسئولان بهره‌برداری می‌شود.

 دارنده ضمانت نامه موظف است هر روز پس از پایان کار و دور کردن افراد از محیط، فرم ضمانت نامه را تحویل صادر کننده دهد و اعلام کند که کار برای امروز تعطیل شده و افراد منطقه کار را ترک کرده و روز بعد، قبل از شروع کار ابتدا فرم ضمانت نامه خود را از صادر کننده دریافت کند. این اقدام جهت اطلاع صادر کننده از وضعیت کار می‌باشد.

 دارنده ضمانت نامه موظف است قبل از شروع كار ابتدا در طرفین محل كار، اتصال زمین موقت نصب كند.