استانداردهای مورد استفاده در پستهای فشار قوی

استانداردهای مورد استفاده در پستهای فشار قوی


استانداردهای مورد استفاده در پستهای فشار قوی متشکل از استانداردهای بین المللی و ملی می باشد .نظر با اینکه IEC   در ایران در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرد اکثر تجهیزات ساخت داخل و یا وارد شده ازکشورهای دیگر با استاندارد   IEC مطابقت دارد ودستورالعمل ها وپارامترها وکمیتهای مورد نظر ازاین استانداردپیروی می نمایند.

بطور مثال چند کد استاندارد از مجموعه استاندارد های  IEC   در زیر بیان می شود .

ولتاژ استانداردهای IEC                                         IEC 38   

جریان های نامی از استانداردهای  IEC                         IEC 59

بوشینگهای ولتاژ متناوب بالاتر از 1 KV                       IEC 137

راهنمای انتخاب کابلهای ولتاژ بالا                               IEC 183

ترانسهای جریان و ولتاز         IEC 185 . 186                

انواع ولتاژ های استاندارد سیستم قدرت نیز عبارتند از :

1 ـ ولتاژ های بسیار ضعیف جهت مدارات الکترونیک شامل :                                                                                      V110 ، 48 ، 24 ، 12 ، 6

2 ـ ولتاژ های فشار ضعیف شامل                                                     V 380 ، 220   

3 ـ ولتاژ های توزیع فشار متوسط شامل                                       KV33 ، 20 ، 11.5

4 ـ ولتاژ های تولیدی خروجی نیروگاهها شامل  KV                    18.5 ، 10.5 ، 6.3، 3.3

5 ـ ولتاز های فوق توزیع شامل                                                      KV 132 ، 63

6 ـ ولتاز های شبکه های انتقال شامل                           KV 1000 ، 750 ، 400 ، 230

همچنین استاندارد    IEEE    برای وسایل حفاظتی رعد و برق و شبکه زمین پستها بکار می رود و استانداردهای  AISC  ، ASTM  ، B.S  ، DIS  ، ISO  برای پایه های فلزی و برجهای  ساخت داخل و استانداردهای  B.S ، ASTM جهت استانداردهای ساختمانی پستهای فشار قوی بکار برده می شود .

در ذیل علامت اختصاری استاندارد های فوق تشریح شده است :

IEC:Internation  electrotechnical  commission

IEEE:Institue of electrical & electronic engineers

AISC:American institute of steel constroction

ASTM : American society for testing & materials

B.S: British standard

DIN :deutche industrie normen

 

 

منبع: کتاب پست های برق فشارقوی - نویسنده: مهندس نورمحمد یحیائی

 

آدرس کوتاه :