خازن پست های فشارقوی
راکتور پست های فشارقوی
سکسیونر(2)
سکسیونر(1)
کلیدهای قدرت(2)
کلیدهای قدرت(1)
مقره پست های فشارقوی(2)
مقره پست های فشارقوی(1)
علی اصغر بازیار
مجتبی روزدار زاده
ترانسفورماتور قدرت(6)
ترانسفورماتور تغذیه داخلی
ترانسفورماتور زمین(1)
روغن ترانسفورماتور قدرت(1)
تپ چنجر ترانسفورماتور قدرت (2)
تپ چنجر ترانسفورماتور قدرت (1)
تماس با ما
ترانسفورماتور قدرت (5)
ترانسفورماتور قدرت (4)