گزارش پست های دیجیتال

گزارش پست های دیجیتال


فرمت :pdf

  

پست های فوق توزیع و انتقال دیجیتال

این گزارش توسط مهندس میثم خرم تهیه گردیده است

آدرس کوتاه :


رامین فرمانی
پست شده در ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ ۰۳:۵۰