گروه برداری ترانسفورماتور

گروه برداری ترانسفورماتور


گروه برداری Yy0 و YNd11 

 منظور از علامت Yy0 یعنی اتصال سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه ترانسفورماتور به صورت ستاره بوده و اختلاف فاز اولیه و ثانویه صفر درجه می‌باشد و نیز منظور از علامت YNd11 این است كه اولیه این ترانسفورماتور قدرت با اتصال ستاره زمین شده و ثانویه‌اش مثلث می‌باشد. به علاوه هر فاز اولیه با فاز مشابه‌اش در ثانویه دارای اختلاف فاز 330 درجه می‌باشد. كلاً علامات اختصاری بالا گروه اتصال را مشخص می‌نمایند.

 

گروه برداری Yy5 

 سیم پیچی اولیه و ثانویه 150 درجه اختلاف فاز داشته و اتصال سیم پیچ‌های اولیه و ثانویه در هر دو به صورت ستاره و بدون اتصال زمین می‌باشند.