کلیدهای قدرت(1)

کلیدهای قدرت(1)


تعریف كليد قدرت (بريكر) 

 يكي از اصلي‌ترين اجزاء سيستم‌هاي انتقال و توزيع انرژي الكتريكي، كليدهاي قدرت بوده كه به منظور قطع و وصل خطوط، ترانسفورماتورها، ژنراتورها و ساير تجهيزات فشار قوي به كار مي‌رود و مشخصات اصلي آن عبارتند از:

الف) ولتاژ نامي

ب) قدرت قطع اتصال كوتاه سه فاز و تك فاز

 ج) جريان نامي      

د) نوع مكانيزم فرمان يا عمل كننده (مثلاً فنري ـ هوايي و غيره)  هـ) نوع مكانيزم خاموش كننده آرك (هوا، روغن و گاز)    

و) جريان ترميك و جريان ديناميك قابل تحمل.

 

 انواع مكانيزم‌هاي عمل كننده بريكر در شبكه برق ايران 

الف) هيدروليك روغني با فشار براي ولتاژهاي بالا

ب) سيستم فنري با استفاده از انرژي ذخيره شده در فنر

ج) سيستم هواي فشرده يا پنوماتيك با كمپرسور هوا

 

 انواع متداول بريكر از نقطه نظر مكانيزم قطع جريان و خاموش كردن قوس الكتريكي (در محفظه قطع و وصل)

 الف) روغني           

ب) هواي فشرد ه با فشار زیاد               

ج) گاز SF6                         

د) خلا

 

 گاز SF6 ديژنكتورهاي گازي 

 گاز SF6 عمل خاموش نمودن آرك حاصل در قطع و وصل ديژنكتورها (بين پل‌هاي ثابت و متحرك) را به عهده دارد و فشار آن در صورتي كه از يك حد مشخص پايين بيايد بايستي حتماً با تزريق گاز به جبران افت فشار گاز اقدام نمود. در غير اين صورت احتمال خاموش نشدن جرقه (به ويژه در مواقع فالت) و قطع نشدن جريان فالت و يا جريان بار (از طريق جرقه) موجب ذوب شدن پل‌ها و محفظه پل‌هاي ديژنكتور مي‌گردد.