کد ANSI رله های حفاظتی

کد ANSI رله های حفاظتی


  

 

شرح رله‌هاي حفاظتي پست‌ها و خطوط فوق توزيع

نام فارسي و لايتن رله‌هاي حفاظتي

كداستاندارد

ANSI

توضيح مختصر نحوه عملكرد

رله راه‌انداز تأخيري و يا رله وصل كننده

TIME DELAY STARTING OR

CLOSING RELAY

 

 

2

 

 

 

يكي از رله‌هاي كمكي بوده كه با تأخير عمل كرده و باعث ارسال فرمان وصل ديگر رله‌ها مي‌شود.

رله اينترلاك

CHECKING OR INTERLOCKING RELAY

 

 

3

اين رله شرايط لازم جهت تغيير وضعيت كليد را كنترل نموده در صورت برقراري شرايط، ديژنكتور يا سكسيونر قادر به تغيير وضعيت خواهد بود.

كنتاكتور اصلي

MASTER CONTACTOR

 

4

اين كنتاكتور در مدار اصلي قرار داشته و داراي بالاترين توان قطع و وصل در مدار مي‌باشد.

 

رله ديستانس (فاصله‌ياب)

DISTANCE RELAY

 

21

اين رله با اندازه‌گيري مقدار امپدانس ديده شده در شبكه در صورت كاهش آن از ميزان تنظيمي (در زمان بروز خطاي فازها) عمل مي‌كند.

 

رله ديستانس (فاصله‌ياب)

DISTANCE RELAY

 

 

N21

اين رله با اندازه‌گيري مقدار امپدانس ديده شده در شبكه در صورت كاهش آن از ميزان تنظيمي (در زمان بروز خطاي فاز و زمين) عمل مي‌كند.

 

رله افزايش شار مغناطيسي

OVER FLUX RELAY

 

24

بر اثر افزايش بيش از حد شار مغناطيسي ترانسفورماتور ناشي از افزايش ولتاژ و تغيير سريع فركانس عمل مي‌نمايد.

رله چك كننده حالت سنكرون

SYNCHRONIZING CHECK RELAY

 

25

اين رله در صورت برقراري شرايط سنكرون در دو طرف يك كليد قدرت امكان وصل آن را فراهم مي‌سازد.

رله افزايش درجه حرارت روغن

OIL TEMPERATURE RELAY

 

26

هرگاه درجه حرارت روغن ترانسفورماتور از حد تنظيم شده فراتر رود عمل مي‌كند.

رله كاهش ولتاژ

UNDER VOLTAGE RELAY

 

27

 

در صورت كاهش ولتاژ بيش از حد تنظيمي عمل مي‌نمايد.

رله خبري

ANNUNCLATOR RELAY

 

30

اين رله در صورت دريافت سيگنال با روشن شدن لامپ آن بصورت چشمك زدن عملكرد و يا تغيير يك وضعيت را اعلام مي‌نمايد.

رله جهت دار قدرتي

DIRECTIONAL POWER RELAY

 

32

اين رله جهت عبور توان را كنترل نموده و در صورت مغايرت آن با جهت موردنظر عمل مي‌نمايد.

رله كاهش توان يا جريان

UNDER CURRENT OR UNDER POWER RELAY

 

37

در صورت كاهش مقدار جريان يا توان از حد تنظيم شده عمل مي‌نمايد.

رله مؤلفه منفي جريان

REVERSE PHASE OR PHASE BALANCE CURRENT RELAY

 

 

46

در صورت جابجا شدن فازها و يا ايجاد نامتعادلي جريان بين فازها و بوجود آمدن مؤلفه منفي عمل مي‌كند.

رله حرارتي ترانسفورماتور

TRANSFORMER THERMAL RELAY

 

49

در صورت افزايش درجه حرارت ترانس به بيش از حد تنظيمي عمل مي‌نمايد.

رله افزايش درجه حرارت سيم پيچ

WINDING TEMPERATURE RELAY

 

49

هرگاه درجه حرارت سيم پيچ ترانسفورماتور از حد تنظيم شده فراتر رود عمل مي‌كند.

رله جريان زياد لحظه‌اي

INSTANTANEOUS OVER CURRENT RELAY

 

50

اين رله در صورت بروز اتصالي‌هاي شديد در تجهيزات شبكه به صورت آني عمل مي‌نمايد.

رله اتصال زمين لحظه‌اي

INSTANTANEOUS EARTH FAULT RELAY

 

N50

در صورت بروز اتصالي‌هاي فاز با زمينش ديد در تجهيزات شبكه به صورت آني عمل مي‌نمايد.

رله جريان زياد تأخيري

TIME DELAY OVERCURRENT RELAY

 

51

در صورت بروز اتصالي فازها در شبكه با تأخير زماني لازم و هماهنگ شده با ساير رله‌هاي حفاظتي عمل مي‌نمايد.

رله اتصال زمين تأخيري

TME DELAY EARTH FAULT RELAY

 

N51

در صورت بروز اتصالي فاز با زمين در شبكه با تأخير زماني لازم و همانگ شده با ساير رله‌هاي حفاظتي عمل مي‌نمايد.

رله اتصال زمين حساس

SENSITIVE EARTH FAULT RELAY

 

N51

 

اين رله نسبت به جريان‌هي اتصال زمين كم، حساس مي‌باشد.

رله اتصال زمين پشتيبان

STANDBY EARTH FAULT RELAY

 

N51

مشابه رديف 19 ولي با تأخير زماني بيشتر به صورت پشتيبان عمل مي‌كند.

كليد قطع كننده مدار متناوب

A.C. CIRCULT BREAKER

 

52

كليد قرار گرفته در مدارات AC براي قطع زيربار

رله ضريب قدرت

POWER FACTOR RELAY

 

55

اين رله با تغيير ضريب قدرت از حد تنظيم شده عمل مي‌نمايد.

رله اضافه ولتاژ

OVER VOLTAGE RELAY

 

59

در صورت افزايش ولتاژ به بيش از حد تنظيمي عمل مي‌نمايد.

رله نامتعادلي ولتاژها و يا جريان‌ها

VOLTAGE OR CURRENT UNBALANCE RALAY

 

60

اين رله در صورت نامتعادل شدن

ولتاژها يا جريان‌ها عمل مي‌نمايد.

 

رله عملكرد فيوز

FUSE FAILURE RELAY

 

60

هرگاه در مد ار ثانويه ترانسفورماتورهاي ولتاژ اشكالي بوجود آمده و باعث قطع كليد ـ فيوز گردد، اين رله عمل مي‌نمايد.

 

رله بوخهولتز

BUCHHOLTZ RELAY

 

63

اين رله در زماني كه در داخل ترانسفورماتور گاز ايجاد شده يا چرخش سريع روغن بوجود آيد عمل مي‌كند.

رله دريچه انفجار

PRESSURE RELIEF RELAY

 

 

D62

 

اين رله در زماني كه فشار داخل تانك اصلي ترانسفورماتور از حد تعيين شده تجاوز نمايد عملكرد دارد.

رله اتصال زمين محدوده

RESTRICTED EARTH FAULT

64

N87

اين رله در زماني كه در محدوده كار رله اتصال زمين به وجود آيد، عمل مي‌كند.

رله حفاظتي اتصال زمين (ولتاژ باقيمانده)

(RESIDUAL VOLTAGE) EARTH FAULT RELAY

 

64

اين رله در صورت ايجاد ولتاژي

بيش از حد تنظيمي در نوترال

 ترانسفورماتور يا ژنراتور عمل مي‌كند.

رله اضافه جريان جهت‌دار

DIRECTIONAL OVER CURRENT RELAY

 

67

در صورت بروز اتصالي فازها در جهت ديد رله مطابق تنظيمات رله عمل خواهد كرد.

رله اتصال زمين جهت‌دار

DIRECTIONAL EARTH FAULT RELAY

 

C67

در صورت بروز اتصالي فاز با زمين در جهت ديد رله عمل خواهد كرد.

رله بلوك (مسدود) كننده

BLOCKING RELAY

 

68

اين رله در صورت تحريك، يك يا چند عملكرد را بلوكه (مسدود) خواهد نمود.

رله سطح روغن

OIL LEVEL RELAY

 

71

هرگاه سطح روغن ترانسفورماتور به هر دليل از حد تنظيمي افزايش يا كاهش يابد، عمل مي‌كند.

رله آلارم

ALARM RELAY

 

74

تحريك اين رله منجر به برقراري آلارم خواهد شد.

رله كنترل مدار قطع ديژنكتور

TRIP CIRCUIT SUPERVISION RELAY

 

74

هرگاه در مدار كنترل قطع و وصل ديژنكتور اشكالي بوجود آيد، عمل مي‌كند.

رله جريان زياد (DC)

D.C. OVER CURRENT RELAY

 

76

در صورت افزايش جريان DC به بيش از حد تنظيمي، اين رله عمل خواهد كرد.

رله عمل كننده با سيگنال رله پروتكشن

TELEPROTECTION OPERATING RELAY

 

77

رله مشخص كننده عمل سيتسم تله

 

پروتكشن

رله اندازه‌گيري زاويه فاز

PHASE ANGLE MEASURING RELAY

 

78

 

 

اين رله زاويه فاز بين دو پارامتر را اندازه‌گيري و در صورت خارج بودن از محدوده تنظيمي عمل خواهد كرد.

رله وصل مجدد

RECLOSING RELAY

 

79

اين رله در صورت قطع خودكار فيدر ناشي از خطاهاي مجاز به وصل مجدد، عمل مي‌كند.

رله فركانسي

FREQUENCY RELAY

81

در صورت تغيير فركانس شبكه از حد مجاز عمل مي‌نمايد.

رله انتخاب كننده (كنترل اتوماتيك)

يا انتقال دهنده عمل كنترل

AUTOMATIC SELECTIVE RELAY TRANSFER OR CONTROL

 

83

با تحريك اين رله و بسته به شرايط پيش‌بيني شده يكي از دو وضعيت (عملكرد اتوماتيك رله) و يا (انتقال فرمان به واحدي ديگر) انتخاب مي‌شود.

رله دريافت سيگنال تريپ از طريق سيم پيلوت يا كاربر

CARRIER OR PILOT WIRE RECEIVE RELAY

 

 

85

اين رله در صورت دريافت سيگنال قطع از پست مقابل از طريق كابل پيلوت يا كاریر نسبت به قطع كليد اقدام مي‌نمايد.

 

رله لاك اوت (قفل كننده)

LOCKING OUT RELAY

 

86

در صورت عملكرد سيستم حفاظتي كه مبين اشكال در تجهيزات شبكه و يا آسيب ديدگي آنها باشد فرمان وصل فيدر را مسدود مي‌نمايد.

رله ديفرانسيل (تفاضلي)

DIFFERENTIAL PROTECTIVE RELAY

 

87

اين رله در صورت عدم توازن جريان‌هاي ورودي و خروجي عمل مي‌نمايد.

رله ديفرانسيل ترانسفورماتور

TRANSFORMER DIFFERENTIAL RELAY

 

 

T87

در صورت عدم توازن بين جريان‌هاي ورودي و خروجي ترانسفورماتور كه ناشي از بروز خطا در داخل آن است عمل مي‌نمايد.

رله ديفرانسيل خط يا كابل

LINE DIFFERENTIAL RELAY

 

L87

در صورت اختلاف بين جريان ابتداء و انتهاي خط يا كابل عمل مي‌كند.

رله كنترل اتوماتيك ولتاژ

AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR RELAY

 

90

وظيفه اين رله، ثابت نگهداشتن ولتاژ ثانويه ترانسفورماتور از طريق كنترل تپ‌ها مي‌باشد.

رله فرمان قطع

TRIP RELAY

 

94

اين رله در مسير فرمان رله اصلي قرار گرفته و از طريق آن كويل قطع ديژنكتور تحريك مي‌گردد.

رله فاصله ياب

FAULT LOCATOR RELAY

 

96

اين رله مي‌تواندفاصله محل اتصالي بوجود آمده روي خطوط از محل پست را تعيين نمايد.

 

آدرس کوتاه :


حشمت الله دولابی
درود و تهیت ،عالی بود
پست شده در ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ ۱۵:۳۳
مسلم رشیدی اصل
پست شده در ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ ۰۷:۳۳
شرکت روژبین
سلام در فیلم وبینار رله و حفاظت، حفاظتهای نیروگاهی را توضیح دادیم.
پست شده در ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ ۰۸:۱۹ در پاسخ یونس امیری
یونس امیری
مهندس سلام توی اموزش های شما کدوم مربوط به رله های حفاظتی نیروگاه هست؟
پست شده در ۱۴۰۰/۰۲/۵ ۱۵:۰۷
Eslam Safdari
خلاصه و مفید
پست شده در ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۰:۵۶
مهدی کلانتریان
پست شده در ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ ۱۰:۵۴