کد ANSI رله ها

کد ANSI رله ها


 

کد ANSI رله های حفاظتی پست‌ها و خطوط فوق توزیع

نام فارسی و لایتن رله‌های حفاظتی

كداستاندارد

ANSI

توضیح مختصر نحوه عملكرد

رله راه‌انداز تأخیری و یا رله وصل كننده

TIME DELAY STARTING OR

CLOSING RELAY

 

 

2

 

 

 

یكی از رله‌های كمكی بوده كه با تأخیر عمل كرده و باعث ارسال فرمان وصل دیگر رله‌ها می‌شود.

رله اینترلاك

CHECKING OR INTERLOCKING RELAY

 

 

3

این رله شرایط لازم جهت تغییر وضعیت كلید را كنترل نموده در صورت برقراری شرایط، دیژنكتور یا سكسیونر قادر به تغییر وضعیت خواهد بود.

كنتاكتور اصلی

MASTER CONTACTOR

 

4

این كنتاكتور در مدار اصلی قرار داشته و دارای بالاترین توان قطع و وصل در مدار می‌باشد.

 

رله دیستانس (فاصله‌یاب)

DISTANCE RELAY

 

21

این رله با اندازه‌گیری مقدار امپدانس دیده شده در شبكه در صورت كاهش آن از میزان تنظیمی (در زمان بروز خطای فازها) عمل می‌كند.

 

رله دیستانس (فاصله‌یاب)

DISTANCE RELAY

 

 

N21

این رله با اندازه‌گیری مقدار امپدانس دیده شده در شبكه در صورت كاهش آن از میزان تنظیمی (در زمان بروز خطای فاز و زمین) عمل می‌كند.

 

رله افزایش شار مغناطیسی

OVER FLUX RELAY

 

24

بر اثر افزایش بیش از حد شار مغناطیسی ترانسفورماتور ناشی از افزایش ولتاژ و تغییر سریع فركانس عمل می‌نماید.

رله چك كننده حالت سنكرون

SYNCHRONIZING CHECK RELAY

 

25

این رله در صورت برقراری شرایط سنكرون در دو طرف یك كلید قدرت امكان وصل آن را فراهم می‌سازد.

رله افزایش درجه حرارت روغن

OIL TEMPERATURE RELAY

 

26

هرگاه درجه حرارت روغن ترانسفورماتور از حد تنظیم شده فراتر رود عمل می‌كند.

رله كاهش ولتاژ

UNDER VOLTAGE RELAY

 

27

 

در صورت كاهش ولتاژ بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید.

رله خبری

ANNUNCLATOR RELAY

 

30

این رله در صورت دریافت سیگنال با روشن شدن لامپ آن بصورت چشمك زدن عملكرد و یا تغییر یك وضعیت را اعلام می‌نماید.

رله جهت دار قدرتی

DIRECTIONAL POWER RELAY

 

32

این رله جهت عبور توان را كنترل نموده و در صورت مغایرت آن با جهت موردنظر عمل می‌نماید.

رله كاهش توان یا جریان

UNDER CURRENT OR UNDER POWER RELAY

 

37

در صورت كاهش مقدار جریان یا توان از حد تنظیم شده عمل می‌نماید.

رله مؤلفه منفی جریان

REVERSE PHASE OR PHASE BALANCE CURRENT RELAY

 

 

46

در صورت جابجا شدن فازها و یا ایجاد نامتعادلی جریان بین فازها و بوجود آمدن مؤلفه منفی عمل می‌كند.

رله حرارتی ترانسفورماتور

TRANSFORMER THERMAL RELAY

 

49

در صورت افزایش درجه حرارت ترانس به بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید.

رله افزایش درجه حرارت سیم پیچ

WINDING TEMPERATURE RELAY

 

49

هرگاه درجه حرارت سیم پیچ ترانسفورماتور از حد تنظیم شده فراتر رود عمل می‌كند.

رله جریان زیاد لحظه‌ای

INSTANTANEOUS OVER CURRENT RELAY

 

50

این رله در صورت بروز اتصالی‌های شدید در تجهیزات شبكه به صورت آنی عمل می‌نماید.

رله اتصال زمین لحظه‌ای

INSTANTANEOUS EARTH FAULT RELAY

 

N50

در صورت بروز اتصالی‌های فاز با زمینش دید در تجهیزات شبكه به صورت آنی عمل می‌نماید.

رله جریان زیاد تأخیری

TIME DELAY OVERCURRENT RELAY

 

51

در صورت بروز اتصالی فازها در شبكه با تأخیر زمانی لازم و هماهنگ شده با سایر رله‌های حفاظتی عمل می‌نماید.

رله اتصال زمین تأخیری

TME DELAY EARTH FAULT RELAY

 

N51

در صورت بروز اتصالی فاز با زمین در شبكه با تأخیر زمانی لازم و همانگ شده با سایر رله‌های حفاظتی عمل می‌نماید.

رله اتصال زمین حساس

SENSITIVE EARTH FAULT RELAY

 

N51

 

این رله نسبت به جریان‌هی اتصال زمین كم، حساس می‌باشد.

رله اتصال زمین پشتیبان

STANDBY EARTH FAULT RELAY

 

N51

مشابه ردیف 19 ولی با تأخیر زمانی بیشتر به صورت پشتیبان عمل می‌كند.

كلید قطع كننده مدار متناوب

A.C. CIRCULT BREAKER

 

52

كلید قرار گرفته در مدارات AC برای قطع زیربار

رله ضریب قدرت

POWER FACTOR RELAY

 

55

این رله با تغییر ضریب قدرت از حد تنظیم شده عمل می‌نماید.

رله اضافه ولتاژ

OVER VOLTAGE RELAY

 

59

در صورت افزایش ولتاژ به بیش از حد تنظیمی عمل می‌نماید.

رله نامتعادلی ولتاژها و یا جریان‌ها

VOLTAGE OR CURRENT UNBALANCE RALAY

 

60

این رله در صورت نامتعادل شدن

ولتاژها یا جریان‌ها عمل می‌نماید.

 

رله عملكرد فیوز

FUSE FAILURE RELAY

 

60

هرگاه در مد ار ثانویه ترانسفورماتورهای ولتاژ اشكالی بوجود آمده و باعث قطع كلید ـ فیوز گردد، این رله عمل می‌نماید.

 

رله بوخهولتز

BUCHHOLTZ RELAY

 

63

این رله در زمانی كه در داخل ترانسفورماتور گاز ایجاد شده یا چرخش سریع روغن بوجود آید عمل می‌كند.

رله دریچه انفجار

PRESSURE RELIEF RELAY

 

 

D62

 

این رله در زمانی كه فشار داخل تانك اصلی ترانسفورماتور از حد تعیین شده تجاوز نماید عملكرد دارد.

رله اتصال زمین محدوده

RESTRICTED EARTH FAULT

64

N87

این رله در زمانی كه در محدوده كار رله اتصال زمین به وجود آید، عمل می‌كند.

رله حفاظتی اتصال زمین (ولتاژ باقیمانده)

(RESIDUAL VOLTAGE) EARTH FAULT RELAY

 

64

این رله در صورت ایجاد ولتاژی

بیش از حد تنظیمی در نوترال

 ترانسفورماتور یا ژنراتور عمل می‌كند.

رله اضافه جریان جهت‌دار

DIRECTIONAL OVER CURRENT RELAY

 

67

در صورت بروز اتصالی فازها در جهت دید رله مطابق تنظیمات رله عمل خواهد كرد.

رله اتصال زمین جهت‌دار

DIRECTIONAL EARTH FAULT RELAY

 

C67

در صورت بروز اتصالی فاز با زمین در جهت دید رله عمل خواهد كرد.

رله بلوك (مسدود) كننده

BLOCKING RELAY

 

68

این رله در صورت تحریك، یك یا چند عملكرد را بلوكه (مسدود) خواهد نمود.

رله سطح روغن

OIL LEVEL RELAY

 

71

هرگاه سطح روغن ترانسفورماتور به هر دلیل از حد تنظیمی افزایش یا كاهش یابد، عمل می‌كند.

رله آلارم

ALARM RELAY

 

74

تحریك این رله منجر به برقراری آلارم خواهد شد.

رله كنترل مدار قطع دیژنكتور

TRIP CIRCUIT SUPERVISION RELAY

 

74

هرگاه در مدار كنترل قطع و وصل دیژنكتور اشكالی بوجود آید، عمل می‌كند.

رله جریان زیاد (DC)

D.C. OVER CURRENT RELAY

 

76

در صورت افزایش جریان DC به بیش از حد تنظیمی، این رله عمل خواهد كرد.

رله عمل كننده با سیگنال رله پروتكشن

TELEPROTECTION OPERATING RELAY

 

77

رله مشخص كننده عمل سیتسم تله

 

پروتكشن

رله اندازه‌گیری زاویه فاز

PHASE ANGLE MEASURING RELAY

 

78

 

 

این رله زاویه فاز بین دو پارامتر را اندازه‌گیری و در صورت خارج بودن از محدوده تنظیمی عمل خواهد كرد.

رله وصل مجدد

RECLOSING RELAY

 

79

این رله در صورت قطع خودكار فیدر ناشی از خطاهای مجاز به وصل مجدد، عمل می‌كند.

رله فركانسی

FREQUENCY RELAY

81

در صورت تغییر فركانس شبكه از حد مجاز عمل می‌نماید.

رله انتخاب كننده (كنترل اتوماتیك)

یا انتقال دهنده عمل كنترل

AUTOMATIC SELECTIVE RELAY TRANSFER OR CONTROL

 

83

با تحریك این رله و بسته به شرایط پیش‌بینی شده یكی از دو وضعیت (عملكرد اتوماتیك رله) و یا (انتقال فرمان به واحدی دیگر) انتخاب می‌شود.

رله دریافت سیگنال تریپ از طریق سیم پیلوت یا كاربر

CARRIER OR PILOT WIRE RECEIVE RELAY

 

 

85

این رله در صورت دریافت سیگنال قطع از پست مقابل از طریق كابل پیلوت یا كاریر نسبت به قطع كلید اقدام می‌نماید.

 

رله لاك اوت (قفل كننده)

LOCKING OUT RELAY

 

86

در صورت عملكرد سیستم حفاظتی كه مبین اشكال در تجهیزات شبكه و یا آسیب دیدگی آنها باشد فرمان وصل فیدر را مسدود می‌نماید.

رله دیفرانسیل (تفاضلی)

DIFFERENTIAL PROTECTIVE RELAY

 

87

این رله در صورت عدم توازن جریان‌های ورودی و خروجی عمل می‌نماید.

رله دیفرانسیل ترانسفورماتور

TRANSFORMER DIFFERENTIAL RELAY

 

 

T87

در صورت عدم توازن بین جریان‌های ورودی و خروجی ترانسفورماتور كه ناشی از بروز خطا در داخل آن است عمل می‌نماید.

رله دیفرانسیل خط یا كابل

LINE DIFFERENTIAL RELAY

 

L87

در صورت اختلاف بین جریان ابتداء و انتهای خط یا كابل عمل می‌كند.

رله كنترل اتوماتیك ولتاژ

AUTOMATIC VOLTAGE REGULATOR RELAY

 

90

وظیفه این رله، ثابت نگهداشتن ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور از طریق كنترل تپ‌ها می‌باشد.

رله فرمان قطع

TRIP RELAY

 

94

این رله در مسیر فرمان رله اصلی قرار گرفته و از طریق آن كویل قطع دیژنكتور تحریك می‌گردد.

رله فاصله یاب

FAULT LOCATOR RELAY

 

96

این رله می‌تواندفاصله محل اتصالی بوجود آمده روی خطوط از محل پست را تعیین نماید.

 

 

آدرس کوتاه :