کابل فشار قوی(1)

کابل فشار قوی(1)


 تعریف كابل 

به يك يا چند هادي الكتريكي كنار هم كه نسبت به يكديگر و محيط اطراف خود عايق‌بندي شده باشد و سطح ولتاژ روي عايق هادي‌هاي آن صفر ولت باشد، كابل مي‌گويند.

 

اجزاء اصلي كابل‌ها 

الف) هادي                  ب) لايه نيمه هادي           ج) عايق      د) غلاف فلزي           هـ) غلاف P.V.C

 

 علت استفاده از روغن در كابل روغنی 

جهت خنك كردن و بالا بردن خاصيت عايقي كابل از روغن استفاده مي‌شود.

 

تعریف  مفصل 

جهت ارتباط دو كابل به يكديگر از مفصل استفاده مي‌شود و انواع آن عبارتند از:

الف) مفصل معمولي              ب) مفصل قطع روغن (Stop Box)

 

تفاوت مفصل قطع روغن(Stop Box)با مفصل معمول 

در مفصل قطع روغن (Stop Box) ارتباط هادي‌هاي دو كابل برقرار و ارتباط روغن كابل‌ها قطع مي‌باشد، در صورتي كه در مفصل معمولي هم ارتباط هادي‌ها و هم ارتباط روغن دو كابل برقرار است و مفصل قطع روغن براي مكان‌هايي كه داراي شيب قابل توجهي مي‌باشند، در يك يا چند نقطه از سطح شيب‌دار قرار مي‌گيرد تا فشار بيش از حد روغن به انتهاي كابل كه در پايين شيب قرار دارد وارد نشود.