پست 132 کیلو ولت بیرجند

پست 132 کیلو ولت بیرجند


فرمت :PDF

دانلود
  

پست بيرجند توسط يك خط ورودي 132 كيلو ولت كه از سمت نيروگاه قاين وارد شبكه مي شود تغذيه مي شود پس از ريخته شدن ولتاژ توسط اين خط بر روي باس پست سه خط خروجي 132 كيلو ولت به نام هاي سربيشه و خوسف (كه از اين سه خط دو خط مربوط به سربيشه مي باشد) انشعاب گرفته مي شود. شايان ذكر است كه از پست سربيشه هم سه خط به نامهاي اسديه سهل آباد و نهبندان انشعاب گرفته مي شود با اين تفاسير پست بيرجند را مي توان يك پست مادر در نظر گرفت به شكلي كه در صورت بي برق شدن دو خط ورودي از قاين كل جنوب خراسان بي برق خواهد شد.