پست های گازی GIS

پست های گازی GIS


نویسنده :مهندس مجتبی صفابخش
فرمت :PDF

دانلود
  

تغییراتی که در زمینه ساختمان پست های فشار قوی و بزرگ شدن قدرت آنها در سالهای اخیر ایجاد شده است ،در اثر عوامل زیر می باشد که تقریباً به موازات هم بروز می نمایند این عوامل که سبب توسعه بیش از حد شبکه های فشار قوی در داخل شهرها ،یا حداقل به فواصل خیلی نزدیک به مناطق شهری و صنعتی می شوند ،عبارتند از:

.1توسعه شهرها و مناطق اطراف آن
 
.2ازدیاد منظم مصرف انرژی بوسیله مشترکین
 
.3کاهش هزینه تلفات و انتقال انرژی ) به دلیل نزدیکی به مصرف کننده ها )
 
 

آدرس کوتاه :