پست های برق سیار(mobile substations)

پست های برق سیار(mobile substations)


 
پست های برق سیار  عمدتاً تجهيزات سوئيچيگير آنها از نوع GIS  بوده و به همراه ترانسفور ماتور مربوط روي يك يا چند تريلي نصب گرديده و به سهولت قابل انتقال از يك محل به محل ديگري مي باشد .
اين پستها عمدتاً از يك فيدر فشار قوي يك ترانسفور ماتور و يك فيدر فشار ضعيف تشكيل شده و ظرفيت آنها در مقايسه با پستهاي دائم كم بوده و با اتصال   T -  OFF مي توانند.به يك خط انتقال فشار قوي متصل گردند و به طور موقت مشكل تبديل قدرت را در منطقه خاص مرتفع سازند .
همچنین در زمان تعمیر و نگهداری پستهای موجود، می توان برای تغذیه شبکه از این پستها استفاده نمود . کاربرد دیگر این پستها در مواردی است که احداث یک پست معمولی مشکل یا غیره ممکن میباشد که در این صورت این پستها میتوانند به صورت دائمی مورد استفاده قرار گیرند . 
در طراحی پستهای سیار با عایق هوا، علاوه بر رعایت حداقل فواصل ایمنی فازها نسبت به یکدیگر ونسبت به زمین، ابعاد تریلر نیز باید در نظر گرفته شوند تا امکان نصب تجهیزات بر روی آن وجود داشته باشد.
 
 
از مزایا ومعایب مهم پستهای سیار با عایق هوا میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :
- سهولت حمل ونقل
بدلیل قرار گرفتن کلیه تجهیزات این پستها بر روی تریلر، حمل ونقل آنها به سهولت صورت میپذیرد.
- سهولت راه اندازی وبهره برداری از پست
بدلیل عدم نیاز این پستها به زیرسازی و انجام عملیات ساختمانی قابل توجه، استقرار پستهای سیار به سهولت انجام می پذیرد و از آنجا که قبلاً در محل کارخانه سازنده، کلیه اتصالات برقدار شده اند و تستهای مربوط نیز انجام شده اند، این پستها خیلی سریع قابل بهره برداری میباشند.
- قابلیت استفاده مجدد
بدلیل قابلیت حمل ونقل این پستها، بعد از استفاده از پست و به هنگام عدم نیاز، امکان انتقال این پستها به مکان دیگری که نیاز وجود دارد به سهولت میسر میباشد.
 
معایب:
 
- الزام به رعایت فاصله مجاز بین تجهیزات و در نظر گرفتن ابعاد شاسی
این پستها به صورت روباز (بیرونی) میباشند ودر آنها عایق هوا مورد استفاده قرار میگیرد لذا فاصله تجه یزات مستقر بر روی شاسی تریلر نباید ازمقادیر معین تعیین شده کمتر باشد لیکن تا حد امکان فضای مورد نیاز فشرده میشود تا امکان نصب تجهیزات روی شاسی تریلر بوجود آید وشاسی نیز باید طوری انتخاب گردد که توان عمل وزن تجهیزات ( مخصوصاً ترانسفورماتور قدرت )را دارا باشد.
- تاثیر پذیری از آلودگی های محیطی
بدلیل روباز بودن این پستها، آلودگی های محیط بر تجهیزات این پستها نیز مانند سایر انواع پستهای باز اثر میگذارد.
 
پستهای گازی سیار  (gas lnsutated mobile substations)  پستهایی هستند که تجیزات فشار قوی و باسبارهای آنها بر روی شاسی تریلر ود محفظه های حاوی گاز SF6  در طراحی پستهای سیار با عایق هوا رعایت حداقل فواصل ایمنی فازها نسبت به یکدیگر و نسبت به زمین الزامی میباشد لیکن در پستهای گازی سیار به دلیل قرار گرفتن تجهیزات در محفظه های حاوی گاز  SF6  فاصله مورد نیاز بین تجهیزات بعنوان فاصله عایقی کاهش مییابد وابعاد پست سیار کوچکتر می گرد د . این پستها، کلیه ویژگیهای پستهای سیار و پستهای گازی را تواماً دارا می باشند وبا توجه به شک ل محفظه های حاوی گاز، این پستها در دو نوع پستهای گازی سیاراستوانه ای و پستهای گازی مکعبی ساخته می شوند.
آدرس کوتاه :