پست فشارقوی(3)

پست فشارقوی(3)


تجهيزات مهم و عمده يك پست فشار قوي 

 

ـ شينه و كابل

ـ ترانسفورماتور نوتر

ـ سيستم زمين

ـ ديژنكتور

ـ خازن

ـ باتري و شارژر

ـ سكسيونر

ـ راكتور

ـ سيستم حفاظتي

ـ ترانسفورماتور قدرت

ـ تانك رزيستانس

ـ سيستم كنترلي

ـ ترانسفورماتور جريان

ـ برقگير

ـ سيستم مخابراتي

ـ ترانسفورماتور ولتاژ

ـ لاين تراپ

ـ سيستم اسكادا

ـ ترانسفورماتور مصرف داخلي

ـ استراكچر

 

 

 مشخصات الكتريكي گاز SF6 

 گاز SF6 گازي است بي‌بو، بي‌رنگ، غيرقابل اشتعال، غيرسمي و سنگين‌تر از هوا. همچنين از لحاظ شيميايي بسيار پايدار مي‌باشد. اين گاز داراي مقاومت عايقي بالايي مي‌باشد كه با افزايش فشار مقاومت عايقي آن افزايش مي‌يابد. در دماي  در فشارهاي حدود بيست بار به مايع تبديل مي‌گردد. خاصيت الكترونگاتيوي گاز SF6 در خاموش كردن قوس الكتريكي (هنگام قطع بريكر) بسيار مؤثر است.

آدرس کوتاه :