پست فشارقوی(2)

پست فشارقوی(2)


دلیل استفاده از پست‌هاي فشار قوي 

الف) افزايش ولتاژ به منظور كاهش تلفات در انتقال انرژي و كاهش ولتاژ به منظور در اختيار قرار دادن ولتاژ مورد نياز مصرف كنندگان.

ب) تبادل بهينه انرژي الكتريكي بين قسمت‌هاي مختلف شبكه يعني افزايش پايداري و قدرت مانور شبكه.

 

انواع پست‌ها از نظر وظيفه‌اي كه در شبكه بر عهده دارند 

انواع پست‌ها از نظر وظيفه‌اي كه بر عهده دارند عبارتند از:

الف) پست تبديل (افزاينده ولتاژ ـ كاهنده ولتاژ)

ب) پست كليدزني (Switching)

 

انواع پست‌ها از نظر محل استقرار تجهيزات

 از نظر فضاي استقرار تجهيزات عبارتند از:

    الف) پست‌هاي بيروني (Out Door)

     ب) پست‌هاي دروني (In Door)

 

انواع پست‌ها از نظر سيستم عايق‌بندي 

 الف) پست‌هاي گازي (G.I.S)

  ب) پست‌هاي معمولي (Conventional)

آدرس کوتاه :