پایه فیوز قابل نصب روی باسبار

پایه فیوز قابل نصب روی باسبار