وظایف اپراتور پست های برق

وظایف اپراتور پست های برق


 

 برخی از وظایف اپراتور پست های برق به شرح ذیل هستند :


-قرائت و ثبت کلیه آمار مربوط به تاسیسات پست‌های برق و نگهداری نقشه‌ها وسوابق مکاتباتی پست ها

- اجرای کلیه فرمان های صادر شده از طرف مرکز دیسپاچینگ در رابطه با عملیات تغییر بار و قطع خطوط 

- بازدید و کنترل صحیح کلیه تاسیسات موجود در پست با توجه به برنامه تعیین شده

- گزارش ایرادات موجود در پست و تنظیم و ارسال فرم نواقص برای مسئول بهره برداری پست‌

- انجام عملیات لازم جهت بی برق کردن قسمتی از تاسیسات که قرار است روی آن کار شود طبق دستور مسئول شیفت و رعایت کلیه شرایط ایمنی

- تحویل قسمت بی برق شده به تیمی که قرار است در آن قسمت کار کنند

- اطلاع از عملیاتی که قرار است توسط تیمهای مختلف در پست برق انجام گیرد

- تحویل تاسیسات تعمیر شده از گروههای تعمیراتی

- انجام کلیه عملیات ضروری در موا قع اضطراری در جهت تامین ایمنی فردی و تاسیساتی.

- گزارش وضعیت غیرعادی هر قسمت از تاسیسات پست‌ها در هر لحظه به مسئول بهره برداری پست‌ها.

- اقدام در مورد بهبود ولتاژ در پست درصورتیکه تپ چنجر ترانس‌ها بصورت اتوماتیک فرمان نگیرند.

- ثبت کلیه فعالیتهای انجام شده توسط تیمهای مختلف در دفتر گزارش روزانه

- ثبت کلیه وقایع و عملیات در دفتر روزانه پست برق

- ثبت اسامی افراد گروه‌ها و افرادی که از تاسیسات داخلی و خارجی پست بازدید می‌کنند در دفتر روزانه پست

- انجام کلیه فرامین و دستور العملهایی که توسط مسئول بهره برداری پست‌ها، مراکز دیسپاچینگ در رابطه با نگهداری و بهره برداری پست صادر می‌شود.

- انجام سایر امور ارجاعی مرتبط به شرح وظایف.

نحوه انجام و ثبت عملیات 

عملیات و مانورهای روزانه طبق دستورالعمل‌ها با قید زمان در دفتر گزارش روزانه ثبت می‌شود، ثبت عملیات باید بطور اختصار و از نظرمحتوا کامل باشد برای مثال خروج اتوماتیک یکی از تجهیزات (ترانسفورماتور یا خط فشار قوی) بصورت زیر ثبت می‌گردد:

۱ - نام دستگاه از مدار خارج شده با قید شماره

۲ - زمان خروج

۳ - رله‌های حفاظتی که عمل نموده است

۴ - علت بروز حادثه

۵ - چه تاثیری بر شبکه تحت کنترل گذاشته است

۶ - چه اقداماتی در این رابطه انجام شده است.