هفتاد نکته ای که یک اپراتور پست باید بداند-بخش چهارم

هفتاد نکته ای که یک اپراتور پست باید بداند-بخش چهارم


۳۱ - رله

 دستگاهی که در اثر تغییر کمیت الکتریکی و یا فیزیکی مشخصی تحریک می‌شود و موجب به کار افتادن دستگاه و یا دستگاههای الکتریکی می‌گردد.

۳۲ - استفاده از برقگیر برای حفاظت خازن‌ها 

 احتمال بروز اضافه ولتاژ‌ها به هنگام کلید زنی و یا بواسطه عبور امواج سیاری که در شبکه جابجا می‌شود در نقطه نصب خازن‌ها وجود دارد و به همین لحاظ و برای زمین کردن این اضافه ولتاژ‌ها پیش از ورود به خازن‌ها از شاخک‌های هوایی استفاده می‌شود. اما از آنجا که این شاخک‌ها در جذب امواج سیار سرعت کافی ندارند بهتر است از برقگیر استفاده شود و همچنین که در نقطه صفر ستاره ترانسفورماتورهای قدرت نیز که احتمال بروز اضافه ولتاژ‌ها وجود دارد برقگیر نصب می‌کنند.

۳۳ -
پارامترهایی که برای سنکرون کردن از دو طرف با هم مقایسه می‌شود:

۱ - اختلاف فرکانس‌ها ۲ - اختلاف دامنه ولتاژ‌ها ۳ - اختلاف فاز.

۳۴ - حفاظت‌های مهم خطوط انتقال

 ۱ - رله دیستانس که اصلی‌ترین حفاظت خطوط انتقال نیرو می‌باشد و ملحقات آن مثل رله اتورکلوزر – رله ولتاژی – رله قفل کننده در مقابل نوسانات قدرت و ... می‌باشد. ۲ - رله‌های اور کانت و ارت فالت.

۳۵ - حفاظت اصلی خط در مقابل اتصال دو فاز 

رله دیستانس و رله‌های جریانی.

۳۶ - رله دیستانس

 رله‌ای که عملکردش بر اساس اندازه امپدانس راکتانس یا مقاومت هر فاز خط از محل نصب رله تا نقطه وقوع اتصالی است و زمان عملکرد رله بر حسب فاصله بین رله و محل اتصالی تغییر می‌کند و این زمان با افزایش به طور یکنواخت یا به صورت مرحله‌ای یا مرکب بیشتر می‌شود.

۳۷ - دو مورد از حفاظت‌های مکانیکی ترانسفورماتور 

 بوخهلتس رله تعیین کننده سطح روغن و حفاظت‌های مربوط به سیستم خنک کنندگی.

۳۸ - عملکرد رله دیفرانسیل 

۱ - اتصالی در داخل ترانسفورماتور ۲ - اتصالی‌های خارج از ترانسفورماتور بر اثر عوامل خارجی در محدوده حفاظت رله یعنی بین CT‌های طرفین ۳ - حالتهای کاذب ناشی از اشکال در CT یا مدارات مربوطه.

۳۹ - رله دیفرانسیل 

رله دیفرانسیل که مهمترین حفاظت ترانسفورماتور قدرت است زمانی عمل می‌کند که اتصالی به صورت ارت فالت یا حلقه یا دو فاز و یا به هر نحو دیگر در داخل ترانسفورماتور و یا خارج آن در محدوده CT‌های طرف فشار قوی و فشار ضعیف صورت گیرد و اگر درست محاسبه و تنظیم شده باشد نبایستی عملکرد کاذب داشته باشد و نحوه عملکرد آن به صورت تفاضلی است بدین معنی که پس از برابر سازی و هم فاز سازی جریان دو طرف فشار ضعیف و فشار قوی آن‌ها که اختلاف ناچیزی دارد از قسمت عمل کننده رله عبور می‌کند که برای مواقع فالت خارج از محدوده دیفرانسیل رله فوق به عمل در نمی‌آید.

۴۰ -مراحل عملکرد رله بوخهلتس 

 ۱ - آلارم ۲ - تریپ.

آدرس کوتاه :


مهدی خواجویی
سلام
بسیار عالی است
پست شده در ۱۳۹۹/۰۸/۴ ۰۸:۲۶