هفتاد نکته ای که یک اپراتور پست باید بداند-بخش پنجم

هفتاد نکته ای که یک اپراتور پست باید بداند-بخش پنجم


۴۱ -رله REF

اگردر یک فیدر خروجی اتصال کوتاهی رخ می‌دهد رله REF عمل نمی‌کند، زیرا فقط در محدوده خود عمل می‌کند.


۴۲ - برقگیر 

یک دستگاه حفاظتی در مقابل ولتاژ زیاد می‌باشد و در سیستم انتقال نیرو برای حفاظت تجهیزات پست عموما و برای حفاظت ترانسفورماتور قدرت خصوصا در مقابل اضافه ولتاژهای ناشی از تخلیه الکتریکی ابرهای باردار روی سیم‌های انتقال و پست فشار قوی و نیز اضافه ولتاژهای قطع و وصل دیژنکتورهای شبکه انتقال بکار می‌رود برقگیر‌ها معمولا در ابتدای ورودی خطوط انتقال به پست و ورودی ترانسفورماتور قدرت قرار داده می‌شوند.

۴۳ - برقگیر در پست‌های فشار قوی 

 برقگیر در پست‌های فشار قوی معمولا در ابتدای خطوط و همچنین در طرفین ترانسفورماتورهای اصلی و یا راکتورهای قرار می‌گیرند.

۴۴ - سیستم اسکادا 

 به معنی سیستم کنترل نظارتی و اخذ اطلاعات است که در این سیستم اطلاعات مورد نیاز برای کنترل و نظارت بر سیستم مانند یک شبکه قدرت از راه دور اخذ شده و در مرکز کنترل در دسترس دیسپاچر قرار می‌گیرد.

۴۵ - چار چوب مدل EFQM

 این مدل دارای دو بخش کلی توانمند ساز‌ها و نتایج است که هر کدام نیمی از امتیاز مدل را به خود اختصاص داده اند و دارای ۹ محور است: ۱ - رهبری ۲ - خط مشی و راهبرد ۳ - کارکنان ۴ - منابع و تامین کندگان ۵ - فرآیند‌ها ۶ - نتایج مشتریان ۷ - نتایج کارکنان ۸ - نتایج جامعه ۹ - نتایج کلیدی عملکرد؛ که ۵ محور اول به عنوان توانمند ساز و ۴ محور بعدی به عنوان نتیج مطرح هستند.

۴۶ - شرایط صدور فرم اجازه کار و آزمایش

در شرایطی که فرم اجازه کار و آزمایش صادر شده باشد هیچ گونه فرم ضمانت نامه و یا کارت حفاظتی دیگری که نقاط تضمین جداسازی و بدون انرژی کننده آن‌ها با نقاط تضمین جدا سازی و بدون انرژی کننده اجازه کار و آزمایش صادر شده وابسته باشد نمی‌توان صادر کرد در صورتی که ضمانت نامه‌ای از قبل صادر شده باشد تا قبل از باطل شدن کلیه ضمانت نامه‌ها صدور فرم اجازه کار و آزمایش مجاز نیست.

۴۷ - اقدامات لازم هنگامی که فرم اجازه کار و آزمایش صادر شده باشد و دارنده ضمانت نامه حین انجام کار نیاز به انجام آزمایش داشته باشد 

۱ - دارنده ضمانت نامه موظف است تمام افراد تحت سرپرستی را یک به یک نسبت به انجام آزمایش مطلع و راهنمایی‌های لازم را به عمل آورند و آنان را از محیط کار دور کند و تذکرات لازم را بدهد که تا پایان آزمایش به محل کار نزدیک نشوند. ۲ - دارنده ضمانت نامه موظف است نزد صادر کننده مراجعه و فرم درخواست آزمایش را دریافت و تکمیل کند. ۳ - دارنده ضمانت نامه موظف است کلیه افرادی را که نامشان در جدول ب. پیوست فرم اجازه کار و آزمایش ثبت شده است نسبت به انجام آزمایش مطلع و از محیط کار دور نموده و از آن‌ها بخواهد جدول ب. فرم درخواست آزمایش را مبنی بر آگاهی از آزمایش امضا کند و به آنان تذکر بدهد تا اعلام پایان آزمایش به محیط کار نزدیک نشوند. ۴ - دارنده ضمانت نامه موظف است فرم درخواست آزمایش تکمیل شده را برای آماده کردن شرایط شروع آزمایش تحویل صادر کننده ضمانت نامه دهد و منتظر بماند تا وی انجام عملیات را اعلام کند. ۵ - دارنده ضمانت نامه موظف است همکاری‌های لازم را به منظور آماده کردن شرایط شروع آزمایش با صادر کننده به عمل آورد. ۶ - صادر کننده ضمانت نامه بعد از انجام عملیات و آماده کردن شرایط لازم مربوط به درخواست آزمایش و فرم درخواست را امضا و نسخه اول را برای اطلاع دارنده ضمانت نامه به وی مسترد کند و نسخه دوم را نزد خود نگهداری نماید. ۷ - دارنده ضمانت نامه بعد از دریافت فرم مبنی بر آماده بودن شرایط برای آزمایش به انجام آزمایشات مجاز ثبت شده در فرم درخواست آزمایش اقدام کند.

۴۸ - شرایط انجام کار توسط درخواست کننده قبل از صدور فرم اجازه کار

به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی مجاز به انجام کار نیست.

۴۹ -علت ارت تمام تجهیزات پست

 به دلیل پدیده القا و به منظور هم پتانسیل نمودن بدنه کلیه تجهیزات می‌بایستی کلیه تجهیزات پست را ارت نمود.

 

آدرس کوتاه :