هفتاد نکته ای که یک اپراتور پست باید بداند-بخش هفتم

هفتاد نکته ای که یک اپراتور پست باید بداند-بخش هفتم


۶۱ - مقدار بار مجاز ترانسفورماتورهای ۳۰ MVA بر اساس دستور العمل ثابت بهره برداری پست‌های فوق توزیع 

 ۱ - حداکثر ۲۶ مگا ولت آمپر بدون محدودیت زمانی و با توجه به درجه حرارت ترانسفورماتور ۲ - ۲۸ مگا ولت آمپر برای مدت حداکثر ۱۲ ساعت با توجه به درجه حرارت مجاز ترانسفورماتور ۳ - ۳۰ مگا ولت آمپر برای مدت ۲ ساعت با توجه به درجه حرارت مجاز ترانسفورماتور.

۶۲ - حدود وظایف عملیاتی اپراتور پست‌های فوق توزیع 

هر گونه مانور معمولی در شبکه را طبق دستور مرکز کنترل دیسپاچینگ فوق توزیع و یا دیسپاچینگهای نواحی بنا به مورد و مطابق شرح وظایف خود انجام می‌دهند.

۶۳ - عوامل قطعی ناشی از عملکرد رله 

 ۱ - عیب یا خرابی تجهیزات ۲ - شرایط نامساعد جوی ۳ - عوامل خارج از شبکه یا قطعیهای خارج از کنترل ۴ - شاخه درختان ۵ - عملکرد رله‌های حفاظتی و عیوب گذرا و نوسانات شدید شبکه ۶ - خطای نیروی انسانی ۷ - نامعلوم.

۶۴ -  موارد لازم برای اطمینان از قطع شدن یک بریکر فشار قوی

 ۱ - وضعیت قطع بریکر مربوطه هم از اطاق فرمان و هم از محوطه مطابقت داشته باشد ۲ - میترهای جریان و قدرت مربوطه باید مقدار صفر را نشان دهد ۳ - نشانگر حالت قطع و وصل روی کلید اور لیکن نیز باید حالت قطع را نشان دهد ۴ - در صورت عدم وجود شرایط فوق لازم است اپراتور مراتب را به صورت اعلام عیب به مراکز ذیربط اطلاع دهد.

۶۵تحت تانسیون قرار دادن ترانسفورماتور  از طرف فشار ضعیف 

ترانسفورماتور کلا قابل برقدار شدن از ترمینال‌های طرف فشار قوی و ضعیف خود می‌باشد.

۶۶ - عملکرد رله بوخهلتس 

اگر رله بوخهلتس به همراه یونیت پروتکشن عمل نماید مراتب باید به اطلاع مرکز کنترل برسد.

۶۷ - نحوه برقدار کردن ترانسفورماتور ۶۳ / ۲۰ KV پس از پایان کار سرویس و تعمیرات در پست‌های فوق توزیع نوع فیدر ترانس به ترتیب

 ۱ - برگشت دادن اجازه کار توسط اکیپ تعمیرات به اپراتور یا مسئول مانور ۲ - اعلام مراتب توسط اپراتور یا مسئول مانور به مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع مربوطه ۳ - برداشتن زمین از سر کابل ۲۰ کیلو ولت ترانسفورماتور در پست مقصد ۴ - برداشتن زمین از سر کابل ۶۳ کیلو ولت در پست مبدا ۵ - جا زدن دپار یا بستن سکسیونرهای طرفین دیژنکتور در پست مبدا ۶ - جا زدن فیدرهای خازن و ترانسفورماتور ۷ - وصل دیژنکتور ۶۳ کیلو ولت در پست مبدا ۸ - وصل فیدر ۲۰ کیلو ولت ترانسفورماتور در صورت برقدار بودن سرکابل ۲۰ کیلو ولت ترانسفورماتور ۹ - باز کردن فیدر ۲۰ کیلو ولت ارتباط در صورت نیاز ۱۰ - در مدار قرار دادن خازن‌ها در صورت نیاز.

۶۸- دریافت آلارم درجه حرارت سیم پیچ‌ها 

 سریعا مبادرت به قرائت دقیق بار و درجه حرارت و اطلاع به مرکز کنترل نموده ضمنا وضعیت فن‌های ترانسفورماتور را نیز باید در نظر داشته و آماده پاسخگویی به مرکز کنترل باشد.

۶۹ - منظور از علامت YY۰ و YND۱۱ در روی یک ترانسفورماتور 

منظور از علامت YY۰ یعنی اتصال سیم پیچهای اولیه و ثانویه ترانسفورماتور به صورت ستاره بوده و اختلاف فاز اولیه و ثانویه صفر درجه می‌باشد و نیز منظور از علامت YND۱۱ این است که اولیه این ترانسفورماتور قدرت با اتصال ستاره زمین شده و ثانویه اش مثلث می‌باشد به علاوه هر فاز اولیه با فاز مشابه اش در ثانویه دارای اختلاف فاز ۳۰ * ۱۰ = ۳۳۰ درجه می‌باشد.

۷۰ - شماره بریکری ۶۱۱۲ 

رقم اول ۶ نشان دهنده ولتاژ ۶۳ کیلو ولت است - رقم دوم و سوم ۱۱ نشان دهنده خط یا کابل است - رقم چهارم ۲ نشان دهنده (علامت اختصاری) بریکر است.

 

آدرس کوتاه :


مهدی نظری
تشکر از مطالب مفید سایت
پست شده در ۱۴۰۱/۰۲/۶ ۱۴:۰۹