هفتاد نکته ای که یک اپراتور پست باید بداند-بخش ششم

هفتاد نکته ای که یک اپراتور پست باید بداند-بخش ششم


۵۰ انواع- فازمتر‌ها 

 ۱ - فازمترهای فشار قوی ۲ - فازمترهای فشار ضعیف

۵۱ - سه عامل مهم برق گرفتگی 

۱ - سیستم برق یا ذات برق ۲ - محیط زیست یا تماس با زمین ۳ - موجود زنده یا مهمترین عامل در برق گرفتگی.

۵۲ - انواع خاموش کننده‌های آتش را از نظر وضعیت ظاهری

۱ - دستی ۲ - سیار ۳ - ثابت.

۵۳ -  استفاده از کپسول آب در پست‌های فشار قوی و نیروگاه‌ها 

به هیچ وجه در پست های برق و نیروگاهها مجاز به استفاده از کپسول آب نیستیم. 

۵۴ - اصول پیشگیری از خطرات آتش سوزی هنگام جوشکاری 

قبل از شروع عملیات جوشکاری هر نوع مواد قابل احتراق را که در مجاورت محل جوشکاری یا برش قرار دارند باید به محل دورتری منتقل نمود و در صورت عدم امکان باید یک نفر با یک دستگاه خاموش کننده دستی مناسب در محل برای اطفا حریق‌های احتمالی در تمام مدت کار آماده باشد.

۵۵ - چگونگی انجام عملیات مانور در پست‌های فوق توزیع در خصوص کارهای تعمیراتی 

 درخواست انجام عملیات از مرکز کنترل دیسپاچینگ منطقه‌ای تهران از طریق بیسیم یا DTS یا تلفن.

۵۶ - وظیفه اپراتور به هنگام ورود و خروج تجهیزات و لوازم و خودرو سنگین و تردد افراد به پست‌ها 

 ثبت تقاضای فوق در دفتر گزارش.

۵۷ - عوامل ایجاد تغییرات فرکانس در شبکه 

۱ - قطع مقدار قابل ملاحظه‌ای از بار ۲ - از دست رفتن قسمتی از تولید ۳ - اتصال کوتاههای شدید و طولانی مدت.

۵۸ - مسئولیت ثابت نگهداشتن ولتاژ ۲۰ کیلو ولت در پست‌ها 

 در کلیه پست‌ها بر عهده اپراتور می‌باشد و در پست هایی که از طریق سیستم اسکادا به طور کامل کنترل می‌گردند این وظیفه به عهده مرکز کنترل دیسپاچینگ فوق توزیع می‌باشد.

۵۹ - محتوای گزارشاتی که توسط اپراتور به مراکز دیسپاچینگ داده می‌شود 

۱ - نام و شماره دستگاه ۲ - زمان دقیق قطع ۳ - علت خارج شدن دستگاه از سرویس ۴ - مقدار بار قطع شده ۵ - رله هایی که عمل کرده اند ۶ - سایر اطلاعات ضروری مانند این که همزمان چه قطعی هایی و حوادثی روی سایر تجهیزات پست مربوطه اتفاق افتاده است.

۶۰ -وظیفه اپراتور (مسئول بهره برداری) پست در صورت بی برقی یک پست

 ۱ - پس از حصول اطمینان از بی برقی کامل پست کلیه کلیدهای قدرت خطوط و ترانسفورماتور را دستی قطع نماید ۲ - پس از دریافت تانسیون از هر طریق با استفاده از روش علائم پیکان و ضربدر پست را برقدار نماید ۳ - با استفاده از امکانات و منابع راکتیو در پست و با توجه به دستورالعمل کنترل ولتاژ، ولتاژ پست را تنظیم نماید.