هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال ( فصل پنجم: مجوزها برای کار روی تجهیزات)

هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال ( فصل پنجم: مجوزها برای کار روی تجهیزات)


  

559ـ اهداف مقررات حفاظت استاندارد در تأسيسات برق را نام ببريد.

 1ـ ایجاد محیط ایمن کار برای افراد؛

2ـ جلوگیری از انرژی‌دار شدن مجدد دستگاه‌ها و یا خطوط؛

3ـ حفاظت از دستگاه‌ها و خطوط؛

4ـ پایدار نگه داشتن شرایط تضمین شده.

 

560ـ چه عملياتي جهت ايجاد محيط ايمن كار لازم است، نام ببريد.

 1ـ انجام عملیات جداسازی دستگاه‌ها، مدارات و خطوط از منابع انرژی؛

2ـ انجام عملیات بدون انرژی کردن دستگاه‌ها، مدارات و خطوط از منابع انرژی؛

3ـ صدور کارت‌های حفاظتی؛

4ـ صدور فرم‌های ضمانت‌نامه؛

5ـ نصب قفل‌ها و ضامن‌های ایمنی و ...؛

6ـ الصاق کارت‌های حفاظتی در محل‌های مورد نیاز؛

7ـ محصور کردن محیط کار؛

8ـ نصب اتصال زمین.

 

561ـ كارت احتياط را تعريف كنيد.

 کارت احتیاط، کارتی است که برای صدور آن عملیات جداسازی و بدون انرژی کردن انجام نمی‌شود. در نتیجه هیچ گونه حفاظتی را تضمین نمی‌کند. فقط شرایطی ایجاد می‌شود که در صورت بی‌برق شدن دستگاه‌ها و یا خطوط، از انرژی دار شدن مجدد آنها جلوگیری به عمل می‌آید.

 

562ـ موارد كاربرد كارت احتياط را به اختصار توضيح دهيد.

 در شرایط کار در مجاورت خطوط و یا دستگاه‌های انرژی‌دار و همچنین در شرایط کار بر روی خطوط و یا دستگاه‌های انرژی‌دار با لوازم ایمنی استاندارد و متناسب با ولتاژ مربوط امکان دارد مجریان کار باعث به وجود آمدن حادثه‌ای شوند که این حادثه سبب بی‌برق شدن آنها شود. قطعاً برق‌دار شدن مجدد آنها باعث بروز آسیب‌های جسمانی و خسارت‌های مالی خواهد شد. به منظور جلوگیری از انرژی‌دار شدن دوباره آنها روی کنترولرهای مربوط به خطوط و یا دستگاه‌های مجاور، کارت احتیاط نصب می‌شود.

 

563ـ وظايف درخواست كنندة كارت احتياط (مجري كار) را بنويسيد.

 1ـ به مسئول بهره‌برداری مراجعه و ضمن تقاضای صدور کارت احتیاط محل و نوع کار را به طور وضوح تشریح نماید.

2ـ وسیله ارتباطی و وضعیت آن را به مسئول بهره‌برداری اطلاع دهد.

3ـ قبل از صدور کارت احتیاط به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی اقدام به انجام دادن کار نکند.

4ـ در صورتی که در فاصله دوری مستقر شده باشد از طریق وسایل ارتباطی درخواست صدور کارت احتیاط نماید و وضعیت  ارتباطی خود را اطلاع دهد.

 

564ـ مقررات ابطال كارت احتياط را توضيح دهيد.

1ـ مجری کار باید کلیه ابزار و لوازم را از محوطه کار خارج کند و وضعیت محیط را به حالت عادی برگرداند و پایان کار و آخرین وضعیت را اطلاع دهد و اگر در فاصله دوری مستقر شده باشد از طریق وسایل ارتباطی به صادر کننده کارت پیام دهد.

2ـ افراد تحت سرپرستی خود را از محوطه کار دور کند و پایان کار را به آنان اطلاع دهد.

3ـ محیط کار خود را کاملاً تمیز کند.

4ـ نزد صادر کننده کارت احتیاط رفته و پایان کار و شرح کاری که انجام داده را اطلاع بدهد و آخرین وضعیت را نیز به آگاهی وی برساند و درخواست ابطال فرم تأییدیه صدور کارت احتیاط خود را بکند.

5ـ در صورتی که مجری کار در فاصله دوری مستقر شده باشد و قادر به مراجعه نزد صادر کننده نباشد، از طریق وسایل ارتباطی اقدام به ابطال فرم تأییدیه صدور کارت احتیاط خود بکند.

6ـ صادر کننده موظف است، نام و نام خانوادگی خود را در ستون «کارت برداشته شد به وسیله» ثبت و امضاء کند.

7ـ صادر کننده موظف است تاریخ برداشت کارت و ساعت برداشت کارت را در ستون مربوطه ثبت کند.

8ـ صادر کننده موظف است ساعت و تاریخ ابطال کارت احتیاط را به مجری کار اطلاع دهد و به وی یادآوری کند که هیچ گونه حفاظتی وجودندارد.

9ـ صادر کننده موظف است ابطال کارت احتیاط را در دفتر گزارش و دفتر مربوط به کارت احتیاط ثبت کند و در ضمن دستگاه‌ها را در صورت لزوم به وضعیت اول برگرداند.

 

565ـ كارت هاي حفاظتي و هشدار دهنده را نام ببريد.

 1ـ کارت حفاظت شخصی

2ـ کارت حفاظت دستگاه

3ـ کارت احتیاط

 

566ـ فرم هاي حفاظتي را نام ببريد.

 سه فرم حفاظتی وجود دارد:

1ـ فرم اجازه کار

2ـ فرم اجازه کار و آزمایش

3ـ فرم تضمین نامه ايستگاه

 

567ـ چرا صدور كارت احتياط هيچ گونه حفاظتي را تضمين نمي كند؟

 به دليل اين كه براي صدور كارت احتياط عمليات جداسازي و بدون انرژي كردن صورت نمي‌گيرد.

 

568ـ وظيفة دارندة كارت  احتياط در صورتي كه متوجه شود ارتباطش با صادر كننده قطع شده است، چيست؟

 موظف است بلافاصله وضعیت را به حالت عادی برگرداند و کار را تعطیل و افراد و لوازم را از محیط کار دور نموده و در اسرع وقت مراتب را به صادر کننده اطلاع  دهد و ابطال کارت احتیاط را از وی بخواهد.

 

 

 

569ـ كارت حفاظت شخصي را تعريف كنيد.

 کارتی است که برای صدور آن عملیات جداسازی و عملیات بدون انرژی کردن انجام می‌شود، در نتیجه عملیات فوق، محیط کار ایمن می‌شود و افراد و گروه‌های تعمیراتی و یا بازرسی کنندگان مجاز خواهند بود بر روی دستگاه‌ها، مدارات و ... کار کنند.

 

570ـ موارد كاربرد كارت حفاظت شخصي را نام ببريد.

 به منظور انجام کار بر روی دستگاه‌ها و یا مدارهای الکتریکی که ولتاژ آنها از V1000 بيشتر نباشد و به منظور انجام كار بر روي دستگاه ها و يا مدارهايي كه نقاط تضمين جداسازي و بي انرژي كننده آنها به منظور ايجاد محيط ايمن كار بيش از دو نقطه الكتريكي و چهار نقطه مكانيكي نباشد و حداکثر فاصله‌ای که می‌توان از این کارت در یک محل کاری استفاده کرد به شعاع  100 متر است.

 

571ـ وظايف درخواست كننده كارت حفاظت شخصي را بيان كنيد.

1ـ به مسئول بهره‌برداری مراجعه و با تشریح نوع کار، محل کار، ساعت شروع کار و مدت زمان تقریبی انجام کار تقاضای صدورکارت حفاظت شخصی بکند (این درخواست به صورت شفاهی و حضوری انجام می‌گیرد).

2ـ قبل از صدور کارت حفاظت شخصی، تحت هیچ شرایطی به هیچ کاری اقدام نکند و فقط می‌تواند نسبت به تهیه مقدمات کار و وسایل مورد نیاز، خارج از محوطه کار در شرایط کاملاً ایمن اقدام کند.

 

572ـ وظايف صادر كنندة كارت حفاظت شخصي چيست؟

 1ـ به اتفاق درخواست کننده محل کار را بررسی می‌کند و در صورتی که مشکلی نباشد و یا نقطه ابهامی وجود نداشته باشد نسبت به تصویب صدور کارت حفاظت شخصی اقدام می‌کند.

2ـ مسئول بهره‌برداری بعد از تصویب صدور کارت حفاظت شخصی، نسبت به تکمیل آن اقدام می‌کند.

3ـ بعد از پر کردن کامل کارت حفاظت شخصی، کارت حفاظت شخصی را بوسیلة نخ و یا وسیله عایق دیگری محکم روی نقاط تضمین نصب می‌کند به طوری که به آسانی کنده نشود و در صورت امکان در معرض دید نیز باشد.

4ـ حایل‌ها و علائم ایمنی هشدار دهنده در صورت نیاز با حضور درخواست کننده در محل‌های مورد نیاز نصب می‌شود.

5ـ فرم تأییدیه صدور کارت‌های حفاظت شخصی را در دو نسخه تکمیل و نسخة اول آن را بعد از امضاء درخواست کننده تحویل وی می‌دهد و به او اعلام می‌کند که می‌تواند کارش را شروع کند.

6ـ شماره فرم تأییدیه صدور کارت‌های حفاظت شخصی و کارت‌های حفاظت شخصی و محل کار و نوع کار و نام دارنده آنها را با ذکر ساعت و تاریخ صدور در دفتر گزارش و دفتر مربوط به کارت‌های حفاظت ثبت می‌کند.

 

573ـ نحوة ابطال كارت حفاظت شخصي را بيان كنيد.

 1ـ ابزار و لوازم کار را از محوطه خارج کند، اتصال زمین‌های موقت نصب شده را برداشته، محیط کار را نظافت و مازاد مواد و وسایل را از محیط کار خارج کند.

2ـ محیط کار و دستگاه را به وضعیت عادی درآورده و کلیه افراد تحت سرپرستی را از محیط کار دور کند و به آنان اطلاع دهد که کار پایان یافته و دیگر حفاظتی وجود ندارد و کسی مجاز به وارد شدن در محیط کار خاتمه یافته نیست و بایستی دستگاه یا مدار انرژی‌دار تلقی شود.

 

 

574ـ موارد استفاده از كارت حفاظت دستگاه را بنويسيد.

 الف) حفظ دستگاه و تجهیزات از آسیب دیدن بیشتر

ب) پایدار نگه داشتن سرویس برق

ج) حفظ دستگاه‌ها و تجهیزات از صدمه دیدن

 

575ـ دستور نصب كارت حفاظت دستگاه توسط چه كساني صادر مي شود؟

 الف) مسئول نوبتکاری وقت اتاق کنترل            ب) سرپرست نوبتکاری          ج) رئیس پست          د) مسئول بهره‌برداری

 

576ـ تكميل كننده، تصويب كننده و تصويب كنندة نهايي فرم درخواست صدور ضمانت نامه را نام ببريد.

 الف) تکمیل فرم درخواست صدور ضمانت نامه توسط درخواست کننده انجام می‌گیرد.

ب) تصویب کننده، مسئول شیفت دیسپاچینگ می‌باشد.

ج) تصویب کننده نهایی، مسئول شیفت پست (مسئول بهره‌برداری) می‌باشد.

 

577ـ قبل از صدور فرم ضمانت نامه چه فرمي تكميل مي گردد؟

 فرم درخواست صدور ضمانت نامه که توسط درخواست کننده تکمیل و تحویل مسئولان بهره‌برداری می‌شود.

 

 

578ـ در صورتي كه فرم هاي ضمانت نامه براي انجام كار بيشتر از يك روز صادر شده باشد، وظيفه دارندة ضمانت نامه چيست؟

 دارنده ضمانت نامه موظف است هر روز پس از پایان کار و دور کردن افراد از محیط، فرم ضمانت نامه را تحویل صادر کننده دهد و اعلام کند که کار برای امروز تعطیل شده و افراد منطقه کار را ترک کرده و روز بعد، قبل از شروع کار ابتدا فرم ضمانت نامه خود را از صادر کننده دریافت کند. این اقدام جهت اطلاع صادر کننده از وضعیت کار می‌باشد.

 

579ـ چه كسي موظف است قبل از شروع كار ابتدا در طرفين محل كار، اتصال زمين موقت نصب كند؟

 دارنده ضمانت نامه

 

580ـ جداسازي را تعريف كنيد.

 مجزا کردن دستگاه‌ها و یا خطوط از کلیة منابع انرژی را جداسازی گویند.

 

581ـ بدون انرژي كردن را تعريف كنيد.

 تخلیه هر نوع انرژی دستگاه‌ها و یا خطوط پس از انجام عملیات جداسازی را عملیات بدون انرژی کردن گویند.

 

582ـ فرم تضمين نامه ايستگاه را شرح دهيد.

 فرم تضمین نامه ایستگاه شرایط کاملاً ایمن را برای انجام کار به وجود نمی‌آورد ولی تضمین می‌کند که هیچ نوع انرژی از طریق ایستگاه صادر کننده و همچنین ایستگاه‌های تابع جریان نخواهد داشت. فرم تضمین نامه ایستگاه تنها در شرایطی که نتوان تضمین کافی برای قسمتی از مدار بدست آورد صادر می‌شود که این فرم به منزله اجازه کار است و باید موارد این تضمین نامه به طور کامل رعایت شود.

 

583ـ دو مورد مهم از مواردي كه صادر كننده مجاز به ابطال فرم ضمانت نامه نمي باشد را شرح دهيد.

 در صورتی که ستون «ساعت و تاریخ لغو» کامل نشده باشد و همچنین اتصال زمین‌های نصب شده برداشته نشده باشد، صادر کننده مجاز به ابطال فرم ضمانت نامه نمی‌باشد.

 

584ـ دارنده ضمانت نامه موظف است قبل از شروع كار چه مواردي را به كاركنان تحت سرپرستي اطلاع دهد؟

1ـ شرح دستگاهی که کار بر روی آن مجاز شده است.

2ـ نوع کار مجازی که باید انجام شود.

3ـ حدود محوطه ایمن کار را مشخص کند.

4ـ تشریح نقاط تضمین شده

5ـ موقعیت قرار گرفتن اتصال زمین‌های موقت نصب شده

 

585ـ زمان اعتبار صدور ضمانت نامه چه مدتي مي باشد؟

 فرم‌های ضمانت نامه از زمان صدور تا ابطال دارای اعتبارند و در این فاصله زمانی، هیچ کس تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان مجاز به راه‌اندازی و انرژی‌دار کردن محلی نیست که ضمانت نامه روی آن صادر شده است.

 

586ـ شرايط صدور فرم اجازه كار و آزمايش را توضيح دهيد.

 در شرایطی که فرم اجازه کار و آزمایش صادر شده باشد هیچ گونه فرم ضمانت‌نامه و یا کارت حفاظتی دیگری که نقاط تضمین جداسازی و بدون انرژی کنندة آنها با نقاط تضمین جداسازی و بدون انرژی کننده اجازه کار و آزمایش صادر شده وابسته باشد نمی‌توان صادر کرد. در صورتی که ضمانت نامه‌ای از قبل صادر شده باشد، تا قبل از باطل شدن کلیة ضمانت‌نامه‌ها، صدور فرم اجازه کار و آزمایش مجاز نیست.

 

587ـ هنگامي كه فرم اجازه كار و آزمايش صادر شده باشد و دارندة ضمانت نامه حين انجام كار نياز به انجام آزمايش داشته باشد، چه اقداماتي انجام مي گيرد،

 1ـ دارنده ضمانت نامه موظف است تمام افراد تحت سرپرستی را یک به یک نسبت به انجام آزمایش مطلع و راهنمایی‌های لازم را به عمل آورد و آنان را از محیط کار دور کند و تذکرات لازم را بدهد که تا اعلام پایان آزمایش به محل کار نزدیک نشوند.

2ـ دارنده ضمانت نامه موظف است نزد صادر کننده مراجعه و فرم درخواست آزمایش را دریافت و تکمیل کند.

3ـ دارنده ضمانت نامه موظف است کلیه افرادی را که نامشان در جدول "ب" فرم درخواست آزمایش را مبنی بر آگاهی از آزمایش امضاء کند و به آنان تذکر بدهد که تا اعلام پایان آزمایش به محیط کار نزدیک نشوند.

4ـ دارنده ضمانت نامه موظف است فرم درخواست آزمایش تکمیل شده را برای آماده کردن شرایط شروع آزمایش تحویل صادر کننده ضمانت نامه دهد و منتظر بماند تا وی انجام عملیات را اعلام کند.

5ـ دارنده ضمانت نامه موظف است همکاری‌های لازم را به منظور آماده کردن شرایط شروع آزمایش با صادر کننده به عمل آورد.

6ـ صادر کننده ضمانت نامه بعد از انجام عملیات و آماده کردن شرایط لازم مربوط به درخواست آزمایش، فرم درخواست را امضاء و نسخه اول را برای اطلاع دارنده ضمانت نامه به وی مسترد کند و نسخه دوم را نزد خود نگاهداری نماید.

7ـ دارنده ضمانت نامه بعد از دریافت فرم مبنی بر آماده بودن شرایط برای آزمایش، به انجام آزمایشات مجاز ثبت شده در فرم درخواست آزمایش اقدام کند.

 

588ـ آيا دارنده ضمانت نامه مي تواند محيط كار را ترك كند؟ توضيح دهيد.

 دارنده ضمانت نامه (مجری کار) مسئول امینی افراد  تحت سرپرستی خود است. وی موظف است  از شروع تا پایان کار در محل کار حضور یابد و آنها را سرپرستی کند. او تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان مجاز به ترک محل کار خود نیست. در صورتی که دارنده ضمانت نامه بخواهد به هر دلیلی محیط کار را ترک کند موظف است ابتدا کار را تعطیل و افراد را از محیط کار دور کند و مراتب را به صادر کننده ضمانت نامه اطلاع دهد تا وی از وضعیت کار اطلاع داشته باشد.

 

589ـ چنانچه لازم باشد براي انجام كارهاي مختلف بر روي يك دستگاه، مدار يا خط براي گروه هاي مختلف چند ضمانت نامه صادر شود چه اقداماتي انجام مي گيرد؟

 باید ضمانت نامه صادره، از نظر تأمین حفاظت‌های مربوط به کار مجاز ثبت شده در آن مکان باشد و هیچ گونه وابستگی به یکدیگر نداشته باشند به طوری که با لغو یکی از آنها، ایمن بودن محیط کار همچنان به قوت خود باقی باشد.

 

590ـ نحوة استفاده از كارت هاي عمليات ممنوع را شرح دهيد.

صادر کننده ضمانت نامه موظف است برای هر کدام از فرم‌های ضمانت‌نامه کارت عملیات ممنوع با شماره مشخصی را که در اختیار دارد تعیین و روی نقاط تضمین نصب نماید و ضروری است که شماره کارت در ستون شماره کارت عملیات ممنوع فرم ضمانت نامه ثبت شود.

 

591ـ دامنة كاربرد فرم محدودة مجاز انجام كار را بيان كنيد.

 شامل کلیه عملیات فنی یا خدماتی در شبکه‌های برق انتقال نیرو می‌باشد، به نحوی که برای انجام کار نیاز به عملیات جداسازی یا بدون انرژی کردن خطوط، دستگاه‌ها یا مدارات نبوده و فقط شرایطی ایجاد می‌شود تا فرد درخواست کننده قادر باشد بدون صدور فرم ضمانت‌نامه یا کارت حفاظت شخصی یا کارت احتیاط در محدودة تعیین شده نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نماید.

 

592ـ منظور از درج نقاط تضمين شده در پشت فرم درخواست صدور ضمانت نامه چيست؟

 منظور مشخص کردن و معین نمودن محل دقیق انجام کار می‌باشد و درخواست کننده بایستی نقاط تضمین شده را با دقت در پشت فرم درخواست صدور ضمانت نامه قید نماید.

 

593ـ در صورتي كه محل انجام كار دور از دسترس باشد و صادر كننده ضمانت نامه به علت بعد مسافت قادر به بازرسي محل كار نباشد، چگونه مي تواند نسبت به لغو فرم ضمانت اقدام نمايد؟

صادر کننده می‌تواند به مطالب ثبت شده به وسیله دارنده ضمانت نامه استناد و نسبت به لغو ضمانت نامه اقدام کند مانند انجام کار روی خطوط در مسافت‌های دور.

 

594ـ افرادي كه مي خواهند براي انجام بازديد يا بازرسي وارد محوطه اي كه ضمانت نامه روي آنها صادر گرديده بشوند، چه مواردي را بايد به مورد اجرا گذارند؟

 الف) به اتفاق دارنده ضمانت نامه، نزد صادر کننده مراجعه و موافقت کتبی خود و دارنده ضمانت نامه را جهت ورود به محوطه ایمن کار اعلام کنند.

ب) جدول «ب» پیوست فرم ضمانت نامه را امضاء کنند.

ج) در صورتیکه اجازه کار و آزمایش و برای آزمایش، فرم درخواست انجام آزمایش نیز صادر شده باشد باید جدول «ب» فرم درخواست آزمایش را امضاء کنند.

 

595ـ در چه صورتي مسئول بهره برداري موظف است از تصويب درخواست صدور كارت احتياط خودداري كند؟

در صورتی که ارتباط سالم و مطمئن بین مجری انجام کار و مسئولان بهره‌برداری وجود نداشته باشد.

 

596ـ در صورتي كه مسئولان بهره برداري (اپراتورها) نتوانند با دارنده كارت احتياط، ارتباط برقرار كنند و يا به علت دوري راه قادر به اعزام نفر نباشند، در اين حالت مجاز به انجام چه كاري خواهند بود؟

بعد از گذشت زمانی به مدت یک ساعت از زمان بی‌برق شدن خط یا دستگاه، کارت احتیاط دارنده را لغو و با کسب مجوز از مرکز کنترل، نسبت به انرژی‌دار کردن خط یا دستگاه اقدام خواهند نمود.

 

597ـ در فرمهاي ضمانت نامه، كار مجازي كه بايد انجام شود را تعريف كنيد.

 آن دسته از کارهایی که به منظور انجام آنها فرم اجازه کار یا اجازه کار و آزمایش صادر می‌گردد به عنوان کار مجاز نامیده می‌شود.

 

598ـ در چه صورتي مي توان روي نقاط تضمين (جداسازي و بدون انرژي كننده) نسبت به انجام كار اقدام نمود؟

 هیچ کس و به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی مجاز به انجام کار بر روی نقاط تضمین (جداسازی و بدون انرژی کننده) نخواهد بود.

 

599ـ منظور از پايدار نگه داشتن سرويس برق در شبكه هاي برق انتقال نيرو چيست؟

 برای جلوگیری از عملیات اشتباه و آگاهی اپراتورها در وصل دیژنکتورها (بدون هماهنگی) روی دسته کنترل دیژنکتورها کارت حفاظت دستگاه نصب می‌شود تا اپراتور قبل از اقدام به انجام عملیات روی شبکه ابتدا به مطالب مندرج در کارت حفاظت دستگاه توجه نماید.

 

600ـ دستگاه ها يا خطوطي كه تحت فرم اجازه كار از سرويس خارج مي شوند را تعريف كنيد.

 دستگاه‌ها یا خطوط که بمنظور انجام کار بر روی آنها، از طرفین قطع و در صورت لزوم زمین می‌گردد، به عنوان دستگاه‌ها و خطوط از سرویس خارج شده نامیده می‌شوند.

 

601ـ دستگاه ها و يا خطوطي كه انجام كار بر روي آنها مجاز شده را تعريف كنيد.

 دستگاه‌ها و یا خطوطی که برای انجام کار مجاز در فرم اجازه کار اعلام می‌گردد و تحت فرم اجازه کار از سرویس خارج می‌شوند.

 

602ـ نقاط تضمين (جداسازي و بدون انرژي كننده) بايد داراي چه نوع مكانيزمي باشد؟

 کلیه نقاط تضمین مربوط به جداسازی و بدون انرژی کننده باید دارای قفل و یا ضامن ایمنی و یا وسیله‌ای که بتوان آنها را قفل نموده باشد، به طوری که هیچ کس قادر به انجام عملیات روی آنها نباشد.

603ـ دستگاه ها و يا خطوط مجزا شده در فرم تضمين نامه ايستگاه را تعريف كنيد.

 دستگاه‌ها و یا خطوطی که به منظور انجام کاری که محافظت شده تنها از یک طرف قطع می‌گردد، به عنوان دستگاه‌ها و یا خطوط مجزا شده معرفی می‌گردند.

 

604ـ در صورتي كه دارنده ضمانت نامه به عللي نتواند در محيط كار حاضر شود در اين صورت موظف به انجام چه اقدامي خواهد بود؟

 ابتدا باید کار را تعطیل و لوازم کار را از محیط خارج و نسبت به لغو ضمانت نامه خود اقدام نماید.

 

605ـ انواع مجوز كارهاي مختلف و متداول در شبكه هاي برق انتقال نيرو را توضيح دهد.

 1ـ اجازه کار، 2ـ اجازه کار و آزمایش، 3ـ تضمین نامه ایستگاه، 4ـ کارت حفاظت شخصی، 5ـ کارت احتیاط، 6ـ برگ محدوده مجاز انجام کار، 7ـ درخواست انجام عملیات تحت اجازه کار و آزمایش، 8ـ اجازه ورود و خروج خودروهای سنگین به تأسیسات برق، 9ـ درخواست و اجازه کارهای ساختمانی و تأسیساتی در پست‌های فوق توزیع و انتقال نیرو، 10ـ جدول «ب» پیوست ضمانت نامه، مخصوص سرپرستان و بازدیدکنندگان.

 

606ـ شرایط انجام عملیات بدون انرژی کردن از منابع انرژی الکتریکی را بیان کنید.

 الف) برای انجام عملیات بدون انرژی کردن باید از سکسیونرهای زمین استفاده نمود،

ب) برای انجام عملیات بدون انرژی کردن باید از سکسیونرهایی استفاده شود که دارای کنتاکتهای قابل رویت باشند.

ج) در صورتی که برای انجام عملیات بدون انرژی کردن از سکسیونرهایی استفاده شود که دارای کنتاکت‌های قابل رویت نباشند، باید بعد از اتمام عملیات هر سه فاز آنها را بازرسی و آزمایش نمود.

د) سکسیونرهایی که برای انجام عملیات بدون انرژی کردن مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید در حالت بسته بودن مکانیزم عمل کننده آنها قفل شود، تا از باز شدن ناخواسته آنها بطور مکانیکی یا الکتریکی جلوگیری بعمل آید.

هـ) در صورتیکه دستگاه‌ها یا خطوط فاقد کلید (سکسیونر) اتصال زمین باشند باید از زمینهای موقت سیار (استاندارد) استفاده شود.

 

607ـ درخواست کننده قبل از صدور فرم ضمانت نامه تحت چه شرایطی مجاز به انجام کار خواهد بود؟

 درخواست کننده (مجری انجام کار) قبل از صدور و دریافت فرم ضمانت نامه به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی مجاز به انجام کار نیست.

 

608ـ چرا در فرم‌های ضمانت‌نامه ردیف «بررسی شد به وسیله» بایستی توسط دارنده ضمانت نامه بررسی و تأیید شود؟

 چون کلیه عملیات  انجام شده برای صدور فرم ضمانت نامه باید توسط دارنده ضمانت نامه مورد قبول واقع شود، لذا ردیف «بررسی شد به وسیله» بایستی توسط دارنده ضمانت نامه بررسی و تأیید گردد.

 

609ـ شرایط عملیات جداسازی از منابع انرژی الکتریکی را بیان کنید.

 الف) برای انجام عملیات جداسازی باید از سکسیونر استفاده شود.

ب) برای انجام عملیات جداسازی لازم است از سکسیونرهایی که دارای کنتاکت‌های قابل رویت باشند، استفاده شود.

ج) در صورت استفاده از سکسیونرهایی که دارای کنتاکتهای مخفی بوده و قابل رویت نمی‌باشند، باید بعد از اتمام عملیات هر سه فاز این کلیدها با لوازم و ابزار ایمنی مخصوص و متناسب با ولتاژ مربوط آزمایش شوند.

د) تمام سکسیونرهایی که برای انجام عملیات جداسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند باید در حالت باز قرار داده شوند و مکانیزم عمل کننده آنها قفل گردد تا از وصل ناخواسته آنها به طور مکانیکی یا الکتریکی جلوگیری بعمل آید.

 

610ـ فرم تضمین نامه ایستگاه چه شرایطی را برای انجام کار بوجود می‌آورد؟

 فرم تضمین نامه ایستگاه تنها در شرایطی که نتوان تضمین کافی را برای قسمتی از مدار بدست آورد صادر می‌شود. یعنی شرایط کاملاً ایمن را برای انجام کار به وجود نمی‌آورد.

 

611ـ در چه شرایط و مواقعی می‌توان از فرمهای ضمانت‌نامه استفاده نمود؟

برای ایمن کردن محیط کار و به منظور انجام کار یا بازرسی بر روی تجهیزات نصب شده، مدارات، خطوط و دستگاه‌ها در شرایط زیر باید از فرمهای ضمانت نامه مناسب استفاده شود:

1ـ به منظور انجام کار بر روی دستگاه‌ها، مدارات، خطوط و تجهیزاتی که ولتاژ آنها بیش از 1000 ولت باشد.

2ـ به منظور انجام کار بر روی دستگاه‌ها، تجهیزات، مدارات یا خطوطی که نقاط تضمین جداسازی و بی‌انرژی کننده آنها بیش از دو نقطه الکتریکی برای تضمین محل کار، مورد نیاز باشد.

3ـ به منظور انجام کار بر روی دستگاه‌ها و تجهیزاتی که نقاط تضمین جداسازی و بی‌انرژی کننده آنها بیش از چهار نقطه مکانیکی برای تضمین محل کار، مورد نیاز باشد.

4ـ به منظور انجام کار بر روی دستگاه‌ها مدارات خطوط و تجهیزاتی که نقاط تضمین جداسازی و بی‌انرژی کننده آنها در یک محل قرار نداشته باشد.

 

612ـ فرم درخواست صدور ضمانت نامه را چه کسانی می‌توانند تکمیل کنند؟

 فقط افراد مسئول و مجاز می‌توانند فرم درخواست صدور ضمانت‌نامه را تکمیل کنند.

 

613ـ در چه صورتی صادر کننده ضمانت نامه موظف است انجام آزمایش را تصویب نکند؟

 در صورتی که صادر کننده ضمانت نامه تشخیص دهد که انجام آزمایش ممکن است سلامت دستگاه را به خطر بیندازد و یا  اینکه اثر نامطلوب روی شبکه و تجهیزات داشته باشد.

 

614ـ کارت حفاظت دستگاه را تعریف کنید.

 کارتی است که در شرایط بخصوصی از انجام عملیات جلوگیری می‌کند:

الف) صدمه رسیدن به دستگاه

ب) صدمه رسیدن بیشتر به دستگاه

ج) پایداری سرویس برق

 

615ـ چه کسانی باید حتماً یک نسخه از مقررات ایمنی را داشته باشند؟

 کلیة افرادی که شغلشان ایجاب می‌نماید کار و یا مانوری روی شبکه‌های برق انجام دهند.

 

616ـ اپراتور چه وظیفه‌ای در قبال کتابچه مقررات ایمنی دارد؟

 اپراتور موظف است آن را با دقت مطالعه نموده و بر حسب مورد، مفاد آنر ا به کار بندد.

 

617ـ در صورت وجود اشکال پس از اعلام پایان کار گروه تعمیراتی به هنگامی که فرم محدودة مجاز انجام کار صادر گردیده چه اقداماتی باید انجام داد؟

 1ـ ابطال فرم محدودة مجاز انجام کار؛

2ـ صدور کارت حفاظت دستگاه مطابق با دستورالعمل مربوطه؛

3ـ اعلام عیب به دیسپاچینگ مربوطه.

آدرس کوتاه :