هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال ( فصل پنجم: شبکه (2))

هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال ( فصل پنجم: شبکه (2))


  

723ـ حوزة جغرافیایی و عملیات مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع تهران بزرگ را نام ببرید.

 کلیة پست‌ها، خطوط 63 کیلو ولت و مراکز دیسپاچینگ فرعی فوق توزیع تحت نظارت و کنترل مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع تهران بزرگ قرار دارند.

 

724ـ حوزة جغرافیایی و عملیاتی مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع نواحی قم و کرج چیست؟

کنترل و نظارت روی پست‌ها و خطوط 63 کیلو ولت و کلیة فیدرهای 20 کیلو ولت پست‌های 63 کیلو ولت در ناحیة غرب استان تهران (کرج و شهرستان‌های تابعه) و استان قم (شهر قم و توابع) به عهدة مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع نواحی قم و کرج می‌باشد.

 

725ـ آیا اپراتور پست موظف است همیشه در ارتباط با مرکز کنترل و دیسپاچینگ‌های نواحی باشد؟

 بله، اپراتور موظف است همیشه در ارتباط با مرکز کنترل یا دیسپاچینگ‌های نواحی بوده و دستورات را در مورد انجام مانورها با درنظر گرفتن اصول ایمنی برای افراد و بعد دستگاه‌ها اجراء نماید.

 

726ـ مسئولیت نظارت بر کنترل ولتاژ 63 کیلو ولت در شبکه با کدام واحد است؟

 الف) حداکثر 26 مگاولت آمپر (بدون محدودیت زمانی) با توجه به درجه حرارت مجاز ترانسفورماتور

ب) 28 مگا ولت آمپر (برای مدت حداکثر 12 ساعت) با توجه به درجه حرارت مجاز ترانسفورماتور

ج) 30 مگا ولت آمپر (برای مدت 2 ساعت) با توجه به درجه حرارت مجاز ترانسفورماتور.

 

727ـ مقدار بار مجاز ترانسفورماتورهای MVA30 بر اساس دستورالعمل ثابت بهره برداري پست هاي فوق توزيع چه مقدار مي باشد؟

 

 

728ـ مقدار بار مجاز ترانسفورماتورهاي MVA15 بر اساس دستورالعمل ثابت بهره‌برداري پست‌هاي فوق توزيع چه مقدار مي‌باشد؟

الف) با توجه به درجه حرارت مجاز ترانسفورماتور 13 مگا ولت آمپر (بدون محدودیت زمانی)

ب) 14 مگا ولت آمپر (حداکثر برای مدت 12 ساعت

ج) 15 مگا ولت آمپر (برای حداکثر 2 ساعت)

 

729ـ حدود وظايف عملياتي اپراتور پست‌هاي فوق توزيع را شرح دهيد.

هرگونه مانور معمولی در شبکه را طبق دستور مرکز کنترل دیسپاچینگ فوق توزیع و یا دیسپاچینگ‌های نواحی بنا به مورد و مطابق شرح وظایف خود انجام می‌دهند.

 

730ـ چنانچه لازم باشد اطلاعاتی از دفتر گزارش روزانه به واحدی منعکس گردد، می‌بایستی چگونه اقدام نمود؟

 باید اطلاعات را در فرم‌های جداگانه درج و ارسال نمود.

 

 

 

731ـ اپراتور در زمانی که یکی از تجهیزات و یا دستگاه‌های منصوبه صدمه ببیند، چه وظیفه‌ای دارد؟

 اپراتور بایستی سریعاً نام، شماره، ولتاژ دستگاه صدمه دیده، رله‌های حفاظتی عملکرده و مشاهدات خود را به مرکز کنترل اطلاع دهد و پس از ایزوله کردن قسمت‌های صدمه دیده و اطمینان از ادامه کار سایر تجهیزات، نسبت به ثبت دقیق حادثه و علت آن در دفتر گزارش روزانه اقدام نماید.

 

732ـ تعویض شیفت اپراتورها در پست چگونه انجام می‌شود و چرا؟

 منظور از دستورالعمل تعویض شیفت، تعیین روش ثابت و معین به هنگام تعویض شیفت در نیروگاه‌ها و ایستگاه‌ها و مراکز کنترل سیستم می‌باشد تا شیفت تازه وارد بتواند کلیه اطلاعات لازم سیستم و ایستگاه خود را دریافت کرده و بهره‌برداری را شروع نماید.

 

733ـ اپراتور چه مواردی را پس از اتمام شیفت خود باید رعایت کند؟

 اپراتور شیفت قبل که نوبت‌اش به اتمام رسیده باید موارد زیر را رعایت کند:

1ـ گزارش جامع و کافی با ذکر جزییات و اتفاقاتی که در شیفت قبل رخ داده اهم از حوادث و یا عملیات و یا تعمیرات تهیه نموده و آن را با ذکر دقیق زمان حوادث امضاء نماید. خلاصه این گزارش در دفتر گزارش روزانه ایستگاه (پست) ثبت می‌شود.

2ـ توجه دقیق شیفت تازه وارد را به مطالب خود جلب نموده و در صورت لزوم از قسمت‌های مختلف ایستگاه بازدید و بازرسی نموده و عملاً شیفت تازه وارد را در جریان امور قرار دهد.

3ـ کلیه گزارش‌های بهره‌برداری را که احتیاج به تأیید دارد امضاء می‌نماید.

 

734ـ اپراتور برای تحویل گرفتن شیفت قبلی، باید چه مواردی را رعایت کند؟

 اپراتور شیفت تازه وارد جهت تحویل گرفتن شیفت، موارد زیر را باید رعایت نماید:

1ـ گزارش شیفت قبل را که حاوی مطالب مختلف بهره‌برداری است و امضاء شده است را به دقت مطالعه نماید.

2ـ چنانچه لازم باشد از ایستگاه به تنهایی و یا به همراه شیفت قبل بازدید به عمل آورد.

3ـ تغییر و تحول شیفت وقتی انجام می‌گیرد که شیفت تازه وارد کاملاً و به حد کافی بتواند در جریان امور قرار گرفته و اطلاعات لازم جهت تحویل شیفت  اخذ نموده سپس دفتر شیفت را امضاء و شیفت را تحویل و شیفت بعدی از این لحظه شروع می‌شود.

4ـ تا قبل از امضاء شدن خلاصه گزارش (دفتر گزارش) شیفت تازه وارد هیچ گونه عملیاتی را انجام نداده و اطلاعاتی را نیز گزارش نمی‌نماید مگر با نظارت شیفت قبل.

 

735ـ علل قطعی‌ها به چند دسته طبقه‌بندی می‌شود؟ نام ببرید.

علل قطعی‌ها به دو دسته طبقه‌بندی می‌شود که عبارتند از: الف ـ قطعی ناشی از عملکرد رله (اتفاقی)، ب ـ قطع دستی (برنامه‌ریزی شده)

 

736ـ عوامل قطعی ناشی از عملکرد رله را نام ببرید.

1ـ عیب یا خرابی تجهیزات، ناشی از فرسودگی نقص پنهانی و یا کیفی تجهیزات بر روی پست، خط هوایی و کابل.

2ـ شرایط نامساعد جوی: شکست عایقها، برقراری قوس بر اثر صاعقه و باران شدید، طوفان، یخ، برف، باد، درجه حرارتهای غیر معمولی، مه یا شبنم منجمد و یا سایر موارد.

3ـ عوامل خارج از شبکه: قطعیهای خارج از کنترل که عامل آن می‌تواند پرندگان، حیوانات، وسایل نقلیه، حفاری، اجسام خارجی، آتش‌سوزی، سیل، آلودگی‌های صنعتی و ... باشد.

3ـ شاخه درختان: برخورد شاخه و یا برگ درختان با شبکه.

5ـ ازدیاد بار: عملکرد رله‌های حفاظتی، عیوب گذرا، نوسانات شدید شبکه.

6ـ خطای نیروی انسانی: استفاده از اطلاعات غلط، کاربرد ناصحیح تجهیزات، نصب یا نوسازی غلط، تنظیمات غلط رله‌های حفاظتی، مانور غلط، بهره‌برداری غلط، تعمیرات و نگهداری غیر صحیح.

7- نامعلوم: قطعی‌هایی که دلایلی ظاهراً برای بروز آنها بدست نیامده است.

 

737ـ علل قطع دستی را نام ببرید.

 1ـ کمبود تولید: عملکرد رله‌های فرکانسی و یا اعلام دیسپاچینگ منطقه‌ای یا دیسپاچینگ فوق توزیع جهت اعمال خاموشی موضعی به منظور جبران کمبود تولید.

2ـ ازدیاد بار ترانسفورماتور یا شبکه.

3ـ تعمیر، سرویس و یا نوسازی: بدلیل کارهای نوسازی، تعمیرات پیش گیرنده و تعمیرات معمولی.

 

738ـ عملیات قطع و وصل کلید دستگاه‌های فشار قوی چگونه باید انجام شود؟

 عمل قطع و وصل کلید دستگاه‌های فشار قوی هیچگاه نبایستی بدون اجازه مرکز کنترل انجام شود (یا مراکز دیسپاچینگ). عمل قطع در شرایط اضطراری بلامانع است.

 

 

739ـ چند مورد از وظایف مسئول پست را نام ببرید.

 1ـ نظارت بر رفت و آمد اپراتورها، کمک اپراتورها و تحویل و تحول شیفت؛

2ـ نظارت بر نحوة بازدید و ثبت وضعیت تجهیزات و دستگاه‌ها ... و وقایع و حوادث پیش آمده در دفتر گزارش روزانه؛

3ـ کنترل فرم‌های بازدید و کارت آمپرها؛

4ـ نظارت بر نحوة بی‌برق کردن و زمین کردن تجهیزات در قطعی‌های برنامه‌ریزی شده؛

5ـ نظارت بر کار گروه‌های تعمیراتی در پست؛

6ـ پیگیری جهت برطرف کردن اشکالات پیش آمده؛

7ـ نظارت بر نظم و انضباط افراد پست و برنامه‌ریزی جهت از بین بردن علف‌های هرز و ...؛

8ـ نظارت بر ورود و خروج لوازم و تجهیزات و تنظیم صورتجلسه جهت خروج لوازم و تجهیزات و پیگیری تجهیزات معیوب خارج شده از پست، جهت تعمیر.

 

740ـ با درنظر گرفتن پست‌هاي B , A و احتمال وجود بار به صورت T-OFF (مثل ترانسفورماتور سيار)، عمليات لازم جهت خروج T-OFF را شرح دهيد.

1ـ با اعلام برنامه مرکز کنترل و با توجه به اینکه مسئولیت نظارت بر عملیات به عهده مرکز کنترل می‌باشد اپراتورهای دو پست B,A و همچنين پست سيار موظف هستند كه دستورات را مطابق درخواست مركز كنترل انجام دهند.

2ـ بعد از قطع بریکرها لازم است توسط سلکتور سوئیچ ولتاژ، ولتاژهای هر سه فاز خط (فاز به فاز و فاز به نول) کنترل گردد.

2ـ بریکرهای مربوطه در هر دو پست قطع گردد.

4ـ بعد از حصول اطمینان از قطعی بریکرها و عدم وجود ولتاژ در خط باید اقدام به باز کردن سکسیونرهای خط و بستن سکسیونرهای ارت با اطلاع مرکز کنترل نمایند.

5ـ بعد از انجام عملیات فوق صدور اجازه کار برای گروه تعمیرات با اطلاع مرکز کنترل بلامانع خواهد بود.

 

741ـ دلیل استفاده از سلکتور سوئیچ ولتاژ در دو طرف خط چیست؟

 جهت حصول اطمینان از برقدار بودن هر یک از فازهای خط

 

742ـ وقتی ایستگاهی به عللی بی‌برق می‌شود اولین کار اپراتو رچیست؟

 پس از تماس با مرکز دیسپاچینگ مربوطه و کسب مجوز اقدام به باز نمودن کلیه بریکرها به صورت دستی نماید.

.

743ـ برای اطمینان از قطع شدن یک بریکر فشار قوی، چه مواردی را باید مورد توجه قرار داد؟

 موارد به شرح زیر می‌باشد:

1ـ وضعیت قطع بریکر مربوطه هم از اتاق فرمان و هم از محوطه مطابقت داشته باشد.

2ـ میترهای جریان و قدرت مربوطه باید مقدار صفر را نشان دهد.

3ـ نشانگر حالت قطع و وصل روی کلید اور لیکن نیز باید حالت قطع را نشان دهد.

4ـ در صورت عدم وجود شرایط فوق لازم است اپراتور مراتب را به صورت  اعلام عیب به مراکز ذیربط اطلاع دهد.

 

744ـ سكسيونر را در چه شرايطي مي‌توان قطع و وصل نمود؟

 در حالت بی‌باری و در حالت هم پتانسیل بودن در یک سیستم.

 

745ـ آیا می‌توان سکسیونر بای پاس (شانتاژ) را در حالت تحت تانسیون قطع و وصل نمود؟

 زمانی که سکسیونرهای طرفین کلید و خود کلید بسته باشند یعنی جریان از مسیر اصلی دایر باشد به لحاظ هم تانسیون بودن دو طرف سکسیونرهای بای پاس، می‌توان سکسیونر مزبور را وصل و یا قطع نمود.

 

746ـ آیا می‌توان ترانسفورماتور را از طرف فشار ضعیف تحت تانسیون قرار داد؟

 هر ترانسفورماتور کلاً قابل برقدار شدن از ترمینال‌های طرف فشار قوی و ضعیف خود می‌باشد.

 

747ـ باس کوپلر به چه منظوری در طرح شینه‌های اصلی و کمکی به کار می‌رود؟

 در شین دوبل اصلی و کمکی چنانچه کلید باس اصلی احتیاج به تعمیر داشت، کلید باس کوپلر وظیفه کلید باس اصلی را به عهده خواهد گرفت. بنابراین در این نوع سیستم امکان تعمیر کلید بدون از دست دادن بار امکان‌پذیر است

 

748ـ تعبیه سکسیونر در مسیر نوترال زمین شده ترانسفورماتور به چه منظوری است؟

 جهت جلوگیری از پتانسیل‌دار شدن احتمالی ترانسفورماتور از طریق زمین به هنگام کار روی ترانسفورماتور.

 

749ـ در صورت عملکرد رله بوخهلتس به چه ترتیب باید عمل کرد؟

 اگر رله بوخهلتس به همراه یونیت پروتکشن عمل نماید مراتب باید به اطلاع مرکز کنترل برسد.

 

750ـ اگر کلیدی بعد از مانور، صدای غیرعادی داشته باشد و یا معیوب به نظر برسد چه باید کرد؟

 باید قبل از انجام هرگونه مانور، فوراً مراتب به مرکز کنترل (یا مراکز دیسپاچینگ نواحی) گزارش شود.

 

751ـ آیا قطع و وصل مدراهای فشار قوی باید ثبت شود؟

 بله، کلیه قطع و وصل مدارهای فشار قوی بایستی در دفتر گزارش ثبت گردد.

 

752ـ شرایط انجام سرویس و تعمیرات بر روی دستگاه‌های فشار قوی چگونه است؟

 دستگاه بی‌برق، از مدار اصلی جدا، زمین گردیده و مجوز لازم صادر شده باشد.

 

753ـ بهترین روش برای بهینه‌سازی، نگهداری و بهره‌برداری شبکه چیست؟

 در یک برداشت کلی، اجرای عملیات نگهداری و تعمیرات بر اساس برنامه‌های زمانبندی دقیق و محاسبه شاخص‌های مناسب، بهترین روش برای بهینه‌سازی، نگهداری و بهره‌برداری شبکه است.

 

754ـ هدف از اجرای مناسب و دقیق نگهداری و تعمیرات در شبکه‌های انتقال نیرو چیست؟

1ـ افزایش عمر مفید، راندمان و درصد آماده به کار بودن تجهیزات

2ـ کاهش خرابیها و حوادث، کاهش زمان‌های توقف و خاموشیهای سیستم

3ـ کاهش هزینه‌ها (هزینه رفع نقص، هزینه گسترش خرابیها و حوادث، هزینه عدم استفاده از ظرفیت انرژی موجود)

4ـ بهبود قابلیت اطمینان و سطح دسترسی شبکه

5ـ تحلیل وضعیت موجود شبکه و تشخیص نقاط ضعف سیستم

6ـ امکان پیش‌بینی شرایط آتی، درک نقاط حساس و ریسک‌پذیر

 

755ـ اهداف نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه تجهیزات را نام ببرید.

1ـ انجام اقدامات و فعالیتهای اصلاحی بر روی تجهیزات و تأسیسات، قبل از آنکه اشکالات جزئی باعث از کار افتادگی آنها شود.

2ـ حفظ استانداردهای عملکردی تجهیزات و تأسیسات

3ـ حداقل نمودن هزینه‌های نگهداری و تعمیرات

4ـ جلوگیری از فرسایش و فرسودگی بیش از حد تجهیزات و تأسیسات.

 

756ـ نحوة خارج کردن ترانسفورماتورها را از حالت موازی بیان کنید.

A.V.R ترانسفورماتورها از مدار خارج گردند.

2ـ خازن‌ها چنانچه در مدار قرار دارند از مدار خارج گردند (طبق دستورالعمل مربوطه)

3ـ مقدار بار خروجی‌های باس بار که روی هر ترانسفورماتور قرار خواهد گرفت محاسبه و کنترل گردد.

4ـ فیدر ارتباط باس بار 20 کیلو ولت قطع گردد.

5ـ خازن‌هایی از مدار خارج شده در مدار قرار گیرد (در صورت نیاز به دستور مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع مربوطه).

6ـ ولتاژ ثانویه هر ترانسفورماتور با توجه به دستورالعمل شماره 3 تنظیم ولتاژ (ثابت بهره‌برداری شبکه فوق توزیع)، تنظیم گردد.

A.V.R هر ترانسفورماتور مجدداً در مدار قرار گيرد.

757ـ چه آیتم‌هایی را در ثبت بار ترانسفورماتور باید یادداشت نمود؟

 مگاوات و مگاوار.

 

758ـ شرایط پارالل کردن دو خط یا دو ترانسفورماتور قدرت یا دو ژنراتور را شرح دهید.

1ـ باید ولتاژ دو ترانسفورماتور برابر باشد.

2ـ فرکانس شبکه مربوط به هر دو ترانسفورماتور یکی باشد.

3ـ ضریب قدرت دو ترانسفورماتور مساوی باشد تا بتوان دو ترانسفورماتور یا دو خط و غیره را پارالل کرد.

 

759ـ شرایط پارالل با چه وسایلی کنترل می‌شود؟

 بوسیله دو عدد لامپ و یا بوسیله دستگاه سنکروسکوپ (ترانسفورماتور ولت برابر)

 

760ـ نحوة خروج دستی ترانسفورماتور 20/63 کیلو ولت جهت سرویس و تعمیرات در پست‌های فوق توزیع نوع فیدر ترانس، به ترتیب چگونه است؟

1ـ کنترل بار ترانسفورماتورهای در مدار و کاهش بار از طریق شبکه 20 کیلو ولت (در صورت نیاز)

2ـ خارج نمودن خازن‌های مربوطه

3ـ بستن فیدر 20 کیلو ولت ارتباط در صورت باز بودن

4ـ باز نمودن فیدر 20 کیلو ولت ترانسفورماتور

5ـ جابجایی تغذیه داخلی پست بر روی ترانسفورماتورهای دیگر

6ـ باز نمودن دیژنکتور 63 کیلو ولت در پست مبدأ

7ـ باز نمودن سکسیونرهای طرفین دیژنکتور یا عقب کشیدن دپار در پست مبدأ

8ـ بیرون کشیدن فیدر 20 کیلو ولت ترانسفورماتور

9ـ زمین کردن سر کابل 20 کیلو ولت ترانسفورماتور در پست مقصد

10ـ خارج نمودن فیدر خازن در پست‌های کوژلکس و کالریماک (مستقیماً به شینه 20 کیلو ولت ترانسفورماتور در محوطه وصل است)

11ـ زمین کردن سرکابل 63 کیلو ولت در پست مبدأ

12ـ صدور اجازه کار به اکیپ تعمیرات توسط اپراتور یا مسئول مانور با هماهنگی مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع مربوطه

 

761ـ نحوة برقدار کردن ترانسفورماتور 20/63 کیلو ولت پس از پایان کار سرویس و تعمیرات در پست‌های فوق توزیع نوع فیدر ترانس، به ترتیب چگونه است؟

1ـ برگشت دادن اجازه کار توسط اکیپ تعمیرات به اپراتور یا مسئول مانور

2ـ اعلام مراتب توسط اپراتور یا مسئول مانور به مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع مربوطه

3ـ برداشتن زمین از سرکابل 20 کیلو ولت ترانسفورماتور در پست مقصد

4ـ برداشتن زمین از سرکابل 63 کیلو ولت در پست مبدأ

5ـ جا زدن دپار یا بستن سکسیونرهای طرفین دیژنکتور در پست مبدأ

6ـ جا زدن فیدرهای خازن و ترانسفورماتور

7ـ وصل دیژنکتور 63 کیلو ولت در پست مبدأ

8ـ وصل فیدر 20 کیلو ولت ترانسفورماتور در صورت برقدار بودن سرکابل 20 کیلو ولت ترانسفورماتور

9ـ باز کردن فیدر 20 کیلو ولت ارتباط در صورت نیاز

10ـ در مدار قرار دادن خازن‌ها در صورت نیاز

 

762ـ دو ترانسفورماتور یا دو خط برقدار را در حدود چند درصد می‌توان سنکرون کرد؟

 اگر عقربه سنکرون چک حدود 5+ یا 5ـ باشد می‌توان کلید پارالل را وصل نمود.

 

763ـ در صورتی که تغذیه داخلی پست قطع و چراغ‌ها خاموش شدند اپراتور چه باید بکند؟

 با آرامش کامل وضعیت پست را بررسی و در صورتی که فقط مصرف داخلی قطع شده باشد، نسبت به وصل آن اقدام می‌نماید و اگر تغذیه فشار قوی پست قطع شده باشد، پس از تماس با مرکز کنترل ذیربط و کسب مجوز، اقدام به باز نمودن کلیه دیژنکتورهای 63 و 20 کیلو ولت خروجی و ورودی می‌نماید.

 

764ـ هنگامی که چراغ Lock-Out روشن شده و کلید روغنی هنوز عمل نکرده است، می‌بایست از فشار دادن دکمة Reset خودداري نمود. چرا؟

 زیرا باعث سوختن ترانزیستور برد الکترونیکی مربوطه می‌شود.

 

765ـ در صورت بي برق شدن شينه 20 كيلو ولت وظيفة اپراتور چيست؟

 در صورت بی‌برق شدن شینه 20 کیلو ولت، اپراتور می‌بایستی مراتب را به وسیله بی‌سیم یا تلفن به مرکز کنترل ذیربط، اطلاع داده و فیدرهای 20 کیلو ولت خروجی دیژنکتورهای ارتباط باسبارها را در صورت بسته بودن باز و منتظر دستورات مسئولین مرکز کنترل بماند.

 

766ـ اگر فرضاً پست بی‌برق و خط نیز بی‌برق باشد، پس از برقدار شدن خط ترتیب مانور تا وصل فیدرهای خروجی را بیان کنید؟

1ـ ریست کردن رله‌ها به درخواست مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع مربوطه

2ـ برقدار کردن کابلها یا خطوط تغذیه کننده از پست مبدأ (در صورتیکه از پست مبدأ بی‌برق شده باشد)

ـ وصل دیژنکتورهای 63 کیلو ولت ورودی

4ـ وصل دیژنکتورهای 63 کیلو ولت خروجی (در صورت موجود بودن پس از اعلام آمادگی در پست تغذیه شونده)

5ـ وصل دیژنکتورهای 63 کیلو ولت ترانسفورماتورها

6ـ وصل فیدرهای 20 کیلو ولت ترانسفورماتورها

7ـ وصل فیدرهای 20 کیلو ولت خروجی با هماهنگی دیسپاچینگ‌ها توزیع

8ـ وصل فیدر ارتباط (در صورت بسته بودن) قبل از بی‌برق شدن پست

9ـ در مدار قرار دادن خازن‌ها طبق دستورالعمل بهره‌برداری از خازن‌ها

10ـ نرمال کردن وضعیت مانور در پست‌های تغذیه شونده از خروجی‌های منشعب از باسبار 63 کیلو ولت

11ـ اعلام مراتب به مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع مربوطه

 

 

767ـ در صورتی که دو باسبار فشار قوی از دو منبع مختلف تغذیه شوند برای پارالل کردن آنها چه شرایطی باید وجود داشته باشد؟

1ـ ولتاژ هر دو باسبار یکی باشد.

2ـ هم فاز باشند (جهت چرخش فازها یکی باشد).

3ـ فرکانس هر دو باسبار یکی باشد.

 

768ـ دو ترانسفورماتور 20/63 کیلو ولت که از نظر گروه‌برداری مشابه و دارای امپدانس درصد مختلف هستند، در صورتی که روی یک باسبار با مصرف معلوم پارالل شوند سهم بار کدامیک بیشتر است؟

 آن ترانسفورماتوری که امپدانس درصد کمتری دارد بار بیشتری می‌گیرد.

 

769ـ بی‌برق شدن خط انتقال از پست به چه طریق صورت می‌گیرد؟

 قطع دیژنکتور، قطع سکسیونر خط و سپس زمین کردن خط

 

770ـ روغن فیدرهای نوع آاگ شهری، آلمان شرقی و کالریماک، پس از چه تعداد قطعی زیر اتصالی بایستی تعویض شود؟

 تعداد مجاز قطعی‌های تحت 100٪ جریان اتصال کوتاه فیدرهای 20 کیلو ولت مطابق جدول زیر می‌باشد.

تیپ فیدر

آلمان شرقی

AEG شهري

كالريماك

OD2

كالريماك

OD3, OK3

تعداد مجاز قطعي

8

8

3

6

 

 

771ـ طرز عمل اپراتورها در مواقع نامتعادی فازها را شرح دهید.

 چنانچه ولتمتر طف فشار ضعیف ترانسفورماتور (تعیین کننده بار مصرف پست‌ها) نامتعادلی حدود 10 الی 20 درصد بین فازها را مشخص نمود اپراتور فوراً آمپرمتر و اختلاف ولتاژ بین فازها را بررسی می‌نماید و مقادیر آن را بلافاصله به مرکز کنترل اطلاع می‌دهد.

 

772ـ رنج تغییرات ولتاژ عادی 20 کیلو ولت پست را نام ببرید.

 رنج تغييرات ولتاژ عادی پست عبارت است از:

افزایش تا 5/20 کیلو ولت و کاهش تا 5/19 کیلو ولت.

 

773ـ رنج تغییرات ولتاژ غیرعادی 20 کیلو ولت پست را نام ببرید.

 رنج تغییرات ولتاژ غیرعادی پست عبارت است از:

افزایش تا 21 کیلو ولت و کاهش تا 18 کیلو ولت.

 

774ـ رنج تغییرات ولتاژ غیرقابل تحمل 20 کیلو ولت در پست‌ها را نام ببرید.

 رنج تغییرات ولتاژ غیرقابل تحمل در پست‌ها عبارتند از:

افزایش بیش از 21 کیلو ولت و کاهش کمتر از 18 کیلو ولت.

775ـ در صورتی که ولتاژ غیرقابل تحمل باشد اپراتور چه باید بکند؟

 در صورتی که وضعیت ولتاژ در حالت غیرقابل تحمل باشد اپراتور پست‌ها موظفند وضعیت ولتاژ را به مراکز کنترل اعلام نموده و به هر نحو مقتضی نسبت به کاهش یا افزایش ولتاژ اقدام نمایند.

 

776ـ کنترل‌هایی که اپراتور پس از بی‌برق شدن و خاموش ماندن پست باید انجام دهد چیست؟

 کنترل ولتاژ باتری‌ها، نظارت در روشن شدن مدار اضطراری و یا روشنایی اضطراری.

 

777ـ در صورت وجود بانک‌های خازنی، پس از برقدار شدن پست چه باید کرد؟

 در صورت وجود مجموعه خازنی در پست، وصل فیدرهای خازن منوط به بارگیری کامل از پست و نیاز به جبران بار راکتیو پست می‌باشد.

 

778ـ در صورت وجود عیب در سیستم تغذیه جریان تقسیم (DC) چه بايد كرد؟

در صورت بروز عیب در سیستم تغذیه جریان مستقیم، باید به فوریت مرکز کنترل ذیربط را مطلع نمود.

 

779ـ در صورت دريافت آلارم درجه حرارت ترانسفورماتور، اپراتور چه كاري بايد انجام دهد؟

 از آنجا که کنترل درجه حرارت ترانسفورماتور (سیم پیچ و روغن) مهم می‌باشد، چنانچه مقادیر رویت شده به تنظیمات آلارم و تریپ نزدیک باشد، مراتب بایستی به مرکز کنترل اعلام گردد.

 

780ـ در صورت آلارم درجه حرارت سیم پیچ‌ها چه باید کرد

سریعاً مبادرت به قرائت دقیق بار و درجه حرارت و اطلاع به مرکز کنترل نموده، ضمناً وضعیت فن‌های ترانسفورماتور را نیز باید درنظر داشته و آماده پاسخگویی به مرکز کنترل باشد.

 

781ـ در صورت دریافت کدام آلارم و فرمان قطع، مرکز کنترل تا دریافت مجوز بهره‌برداری، مجاز به بهره‌برداری مجدد از ترانسفورماتور نبوده و باید آن را از مدار خارج نگهدارد؟

 بوخهلتس اصلی و بوبین نقطه نوتر (B.P.N) و داخلي، R.E.F، بوخهلتس رگلاتور (تپ چنجر) و ديفرانسيل.

 

782ـ در صورتی که ترانسفورماتوری در اثر رله حرارتی از مدار خارج شود، وظیفة اپراتور و مرکز کنترل چیست؟

 وظيفه اپراتور گزارش درجه حرارت و وضعیت خنک کننده‌ها و مقدار بار قبل از قطع می‌باشد و وظیفه مرکز کنترل راهنمایی اپراتور به منظور پایین آوردن درجه حرارت ترانسفورماتور و در مدار قرار دادن آن پس از ریست کردن رله مربوطه است.

 

783ـ در صورتی که ترانسفورماتور اصلی بر اثر افزایش درجه حرارت ترانسفورماتور داخلی قطع نمود چه باید کرد؟

 اطلاع به مرکز کنترل و تعویض مصرف داخلی.

 

784ـ در صورتی که ترانسفورماتور با عملکرد رله اتصال زمین از مدار خارج شود وظیفه اپراتور پس از اطلاع به مرکز کنترل چیست؟

 بازدید ظاهری ترانسفورماتور و کنترل فیدرهای خروجی و سپس گزارش به مرکز کنترل.

785ـ فرم بازدید روزانه از تجهیزات به چه منظوری می‌باشد؟

 فرم بازدید از تجهیزات به منظور بازدید مداوم و برنامه‌های تجهیزات و تأسیسات پست‌ها می‌باشد و در هر شیفت باید توسط اپراتور و یا اپراتورهای مسئول تکمیل شود.

 

786ـ وظیفة اپراتور در صورتی که روغن نمای C.T خالي از روغن گردد چيست؟

 اپراتور بایستی ضمن اطلاع به مرکز کنترل، بلافاصله C.T. را از مدار خارج و آن را كاملاً ايزوله نمايد. سپس موضوع را به سرپرست واحد بهره برداري پست و گروه تعميرات اطلاع و گزارش نمايد.

 

787ـ آيا مقامات مسئول در سازمان‌هاي دولتي و نيروهاي انتظامي اجازه ورود به پست‌ها را دارند؟

 هیچ کس بدون اجازه حق ورود به کلید خانه و یا محوطه پست را ندارد.

آدرس کوتاه :