هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال ( فصل پنجم: شبکه (1))

هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال ( فصل پنجم: شبکه (1))


  

702ـ با توجه به دیاگرام زیر در صورت خروج خط بین دو پست الف و ب در شرایط عدم امکان برقراری تماس و هماهنگی با مرکز کنترل و یا پست مقابل، اولویت عملیات برقدار نمودن و پارالل نمودن خط مذکور را بیان کنید.

 به منظور هماهنگی عملیات، کلیه خطوط 230 و 400 کیلو ولت بر روی نقشه ت خطی شبکه سراسری با علائم پیکان و یا ضربدر مشخص گردیده‌اند. اولویت عملیات برقدار نمودن (تانسیون دادن) توسط این علائم مشخص می‌گردد. پستی که خط بی‌برق شده در آن با علامت پیکان مشخص گردیده ابتدا اقدام به برقدار نمودن خط کرده و پست مقابل با علامت ضربدر(×) پس از دریافت ولتاژ در انتهای خط اقدام به پارالل نمودن خط می‌نماید.

 

703ـ اقداماتی که جهت ثبت وقایع پست توسط اپراتور انجام می‌گیرد را شرح دهید.

 اپراتور موظف است تمام وقايع و حوادثي كه در طول نوبت كاري او اتفاق مي‌افتد به ترتيب با ذكر ساعت، نام و شماره دستگاه، علت واقعه، محل وقوع، رله‌هاي عمل كرده، آلارم‌ها و نمراتورهاي ظاهر شده را در دفتر گزارش ثبت و به سرپرست مربوطه گزارش نمايد.

 

704ـ اپراتور پست‌های انتقال، معایب تجهیزات سیستم مخابراتی را به چه مرکزی اعلام عیب می‌نمایند؟

 به مرکز دیسپاچینگ منطقه‌ای تهران.

705ـ مهمترین مواردی که بایستی در دفتر گزارش روزانه توسط اپراتور هر شیفت ثبت گردد را نام ببرید.

 1ـ بازدید از تجهیزات سوئیچ یا رد و ثبت اشکالات و معایب مشاهده شده.

2ـ بازدید از خطوط منشعب از پست و ثبت اشکالات و معایب مشاهده شده.

3ـ بازدید از سیستم‌های تغذیه AC، DC، روشنايي، ديزل ژنراتور، باتري ها، باتري شارژها، كمپرسورها، منابع هواي فشرده و... و ثبت اشكالات و معايب مشاهده شده.

4ـ بازدید از قسمت‌های مختلف ساختمان، اتاق فرمان، اتاق رله، اتاق دیزل ژنراتور، اتاق باتری‌ها، اتاق کمپرسور، درب‌های کانال در محوطه سوئیچ یارد و داخل ساختمان، اطمینان از مسدود بودن راه‌های ورود حیوانات موذی و... و ثبت اشکالات و نواقص مشاهده شده.

5ـ ثبت تجهیزات، دستگاه‌ها و خطوط معیوب با ذکر شماره، نام آن و نوع عیب با ذکر شماره، نام آن و نوع عیب یا اشکال بوجود آمده.

6ـ ثبت تجهیزات، دستگاه‌ها و خطوط تحت تعمیر با ذکر نوع ضمانت‌نامه صادر شده و شرح اقدامات  انجام شده همراه با نام مجری انجام دهنده کار پس از انجام تعمیرات.

 

706ـ وظیفه اپراتور مسئول یا  اپراتور یا مسئول عملیات شبکه (در پست‌های اسکن) به هنگام مشاهده عیب در تجهیزات را شرح دهید.

 1ـ ثبت عیب مشاهده شده در فرم اعلام عیب تجهیزات F09-OP01 و ثبت در دفتر خلاصه سوابق معايب تجهيزات F09-OP03

2ـ اعلام عیب به واحد مربوطه (واحد هماهنگی برای پست‌های انتقال و دیسپاچینگ فوق توزیع برای پست‌های فوق توزیع) از طریق تلفن یا بی‌سیم.

3ـ ثبت عیب مشاهده شده در دفتر گزارش پست.

4ـ مطابقت بروز عیب با فرم بازدید روزانه، هفتگی و ماهانه در صورت عدم رفع عیب.

 

707ـ وظیفه اپراتور مسئول یا  اپراتور یا مسئول عملیات شبکه (در پست‌های اسکن) به هنگام مشاهده عیب ساختمانی را شرح دهید.

 1ـ اعلام عیب ساختمانی به مسئول پست (در پست‌های انتقال) و سرپرست ناحیه (در پست‌های فوق توزیع

2ـ ثبت در دفتر خلاصه سوابق معایب F09-OP57

3ـ ثبت عیب مشاهده در دفتر گزارش پست

4ـ تطبیق عیب با فرم بازدید ماهانه ساختمانی و تأسیساتی در صورت عدم رفع عیب

5ـ همکاری با واحد تعمیراتی هنگام مراجعه جهت رفع عیب

6ـ کنترل کار انجام شده و نگهداری فرم F09-OP06 در پست

 

708ـ وظیفه اپراتور مسئول یا اپراتور یا مسئول عملیات شبکه (در پست‌های اسکن)، برای انجام بازدید ماهانه فنی ساختمانی و تأسیساتی را توضیح  دهید.

1ـ انجام بازدید ماهانه از ساختمان، ابنیه و تأسیسات پست از اول تا سوم هر ماه

2ـ درج نتایج بازدید در فرم چک لیست بازدید ماهانه فنی ساختمانی و تأسیساتی (F09-OP13)

3ـ انجام اقدامات مقتضی در صورت مشاهده هرگونه عیب ساختمانی مطابق روش اجرایی  اعلام و پیگیری رفع عیب ساختمانی پست‌ها (F09-OP06)

4ـ بایگانی و نگهداری فرم بازدید در محل پست

 

709ـ نحوه تحویل و تحول شیفت در پست‌های انتقال و فوق توزیع را شرح دهید.

 1ـ حضور به موقع در محل پست

2ـ ارائه اطلاعات شیفت قبل به پرسنل شیفت جدید

3ـ بررسی و کنترل اطلاعات شیفت قبل

4ـ بازدید و کنترل تجهیزات پست توسط پرسنل شیفت جدید

5ـ ثبت اطلاعات مربوط به تحویل و تحول شیفت

آدرس کوتاه :