هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال ( فصل پنجم: روش های مانور تجهیزات (2))

هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال ( فصل پنجم: روش های مانور تجهیزات (2))


  

710ـ چگونگی انجام عملیات مانور در پست‌های فوق توزیع در خصوص کارهای تعمیراتی را شرح دهید.

 1ـ درخواست انجام عملیات مانور توسط واحد تعمیراتی و اعلام به مرکز کنترل دیسپاچینگ فوق توزیع ذیربط

2ـ ثبت درخواست واحد تعمیراتی در دفتر گزارش و تکمیل فرم درخواست صدور ضمانت نامه توسط واحدتعمیرات، انجام مراحل درخواست صدور ضمانت نامه

3ـ تکمیل فرم مانور و انجام عملیات مانور مطابق مندرجات فرم مانور

4ـ صدور ضمانت نامه و ثبت اهم مراحل مانور از جمله شماره نمراتور بریکر در دفتر گزارش پست

5ـ پس از اتمام کار واحد تعمیرات، ابطال ضمانت نامه، تکمیل فرم مانور و  انجام عملیات مانور

6ـ اعلام خاتمه عملیات مانور به دیسپاچینگ فوق تویع

 

711ـ چگونگی انجام عملیات مانور در پست‌های انتقال نیرو در خصوص کارهای تعمیراتی را شرح دهید.

1ـ درخواست انجام عملیات از مرکز کنترل دیسپاچینگ منطقه‌ای تهران از طریق بی‌سیم یا D.T.S يا تلفن؛

2ـ ثبت تقاضای فوق در دفتر گزارش پست؛

3ـ انجام مراحل درخواست صدور ضمانت نامه؛

4ـ تکمیل فرم مانور و انجام عملیات مانور مطابق مندرجات فرم مانور؛

5ـ صدور ضمانت نامه و ثبت مواد لازم در دفتر گزارش پست (از جمله شماره نمراتور بریکر)؛

6ـ پس از پایان اقدامات اجرایی تعمیراتی ابطال ضمانت نامه و انجام هماهنگی لازم با مرکز کنترل دیسپاچینگ منطقه‌ای تهران؛

7ـ تکمیل فرم مانور و انجام عملیات مانور مطابق مندرجات فرم مانور و اعلام خاتمه عملیات مانور به دیسپاچینگ منطقه‌ای تهران.

 

712ـ وظیفه اپراتور به هنگام ورود و خروج تجهیزات، خودرو سنگین و تردد افراد به پست‌ها را بیان کنید.

 

713ـ در پست‌های فوق توزیع در صورت مراجعه اکیپ‌های تعمیراتی چه اقداماتی برای بی‌برق کردن و خارج کردن تجهیزات از مدار باید انجام داد؟ توضیح دهید.

1ـ اعلام حضور تیم سرویس و تعمیرات در پست به صورت تلفنی یا بی‌سیم به دیسپاچینگ فوق توزیع مربوطه و ثبت در دفتر گزارش؛

2ـ تکمیل فرم درخواست صدور ضمانت نامه در پست توسط سرپرست تیم سرویس و تعمیرات؛

3ـ در صورت موافقت مرکز کنترل د ـ ف ـ ت مربوطه، صدور دستور انجام مانور و بی‌برق کردن تجهیزات مربوطه توسط اپراتور مسئول یا اپراتور یا مسئول مانور (پست‌های اسکن)؛

4ـ انجام مانور و بی‌برق کردن تجهیزات مربوطه و اطلاع به مرکز کنترل د ـ ف ـ ت از طریق تلفن یا بی‌سیم؛

5ـ صدور اجازه کار برای تیم سرویس یا تعمیرات.

 

714ـ پرسنل و مسئول پست موظف هستند اپراتور جدیدالاستخدام را به هنگام کارآموزی با چه مواردی آشنا نمایند؟

الف) محیط کار

ب) ارتباطات و ساختار سازمانی

ج) تجهیزات و نحوة کار و بازدید و نظارت بر آنها

د) نحوة انجام مانورهای مختلف

هـ) همکارانی که با آنها در تماس خواهد بود

و) روش‌‌های اجرایی و مستندات مرجع ناظر بر فعالیت‌ها و وظایف

 

715ـ چه عواملی باعث ایجاد تغییرات فرکانس در شبکه می‌شود؟

 1ـ قطع مقدار قابل ملاحظه‌ای از بار

2ـ از دست رفتن قسمتی از تولید

3ـ اتصال کوتاه‌های شدید و طولانی مدت

 

716ـ مسئولیت ثابت نگهداشتن ولتاژ 20 کیلو ولت در پست‌ها به عهدة کیست؟

 در کلیة پست‌ها بر عهدة اپراتور پست می‌باشد و در پست‌هایی که از طریق سیستم اسکادا به طور کامل کنترل می‌گردند این وظیفه به عهدة مرکز کنترل دیسپاچینگ فوق توزیع مربوطه می‌باشد.

 

717ـ گزارشاتی که توسط اپراتور به مراکز دیسپاچینگ داده می‌شود شامل چه مواردی بادی باشد، نام ببرید.

 1ـ نام و شماره دستگاه

2ـ زمان دقیق قطع

3ـ علت خارج شدن دستگاه از سرویس

4ـ مقدار بار قطع شده

5ـ رله‌هایی که عمل کرده‌اند

6ـ سایر اطلاعات ضروری مانند این که همزمان چه قطعی‌ها و حوادثی روی سایر تجهیزات پست مربوطه اتفاق افتاده است.

 

718ـ در صورت تغییرات فرکانس بین 7/49 و 3/50 هرتز، هرگونه اصلاح فرکانس با توجه به امکانات و شرایط شبکه توسط چه مرکزی انجام می‌شود؟

 توسط مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی

 

 

719ـ وظایف دفتر هماهنگی (واحد هماهنگی) چیست؟

 این دفتر که افراد آن به صورت نوبت کاری انجام وظیفه می‌نمایند مسئول پیگیری رفع معایبی می‌باشند که از طریق مراکز دیسپاچینگ فوق توزیع و پست‌های انتقال اعلام می‌گردد. این پیگیری تا رفع کامل عیوب اعلام شده و بهره‌برداری از دستگاه‌ها ادامه پیدا می‌کند.

 

720ـ نحوة عملیات هنگام بی‌برق شدن پست‌های 63 کیلو ولت (دارای باسبار) را بیان کنید.

 1ـ اعلام عملکرد رله‌ها به مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع مربوطه

2ـ باز نمودن دیژنکتورهای 63 کیلو ولت ورودی در صورت عدم خروج خودکار

3ـ باز نمودن دیژنکتورهای 63 کیلو ولت خروجی (در صورت موجود بودن)

4ـ باز نمودن دیژنکتورهای 63 کیلو ولت ترانسفورماتورهای 20/63 کیلو ولت

5ـ باز نمودن فیدرهای 20 کیلو ولت ترانسفورماتورها

6ـ خروج خازن‌ها در صورت عدم قطع خودکار فیدر خازن‌ها همزمان با قطع فیدر 20 کیلو ولت ترانسفورماتورها

7ـ باز نمودن فیدرهای 20 کیلو ولت ارتباط در صورت بسته بودن قبل از بی‌برقی

8ـ باز نمودن فیدرهای 20 کیلو ولت خروجی

9ـ اعلام مراتب به مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع مربوطه

 

721ـ نحوة برقدار کردن پست‌های 63 کیلو ولت (دارای باسبار) را بیان کنید.

 1ـ ریست کردن رله‌ها به درخواست مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع مربوطه؛

2ـ برقدار کردن کابل‌ها یا خطوط تغذیه کننده از پست مبدأ (در صورتی که از پست مبدأ بی‌برق شده باشد)؛

3ـ وصل دیژنکتورهای 63 کیلو ولت ورودی؛

4ـ وصل دیژنکتورهای 63 کیلو ولت خروجی (در صورت موجود بودن پس از اعلام آمادگی در پست تغذیه شونده)؛

5ـ وصل دیژنکتورهای 63 کیلو ولت ترانسفورماتور؛

6ـ وصل فیدرهای 20 کیلو ولت ترانسفورماتورها؛

7ـ وصل فیدرهای 20 کیلو ولت خروجی با هماهنگی دیسپاچینگ‌های توزیع؛

8ـ وصل فیدر ارتباط (در صورت بسته بودن) قبل از بی‌برق شدن پست؛

9ـ در مدار قرار دادن خازن‌ها طبق دستورالعمل بهره‌برداری از خازن‌ها؛

10ـ نرمال کردن وضعیت مانور در پست‌های تغذیه شونده از خروجی‌های منشعب از باسبار 63 کیلو ولت؛

11ـ اعلام مراتب به مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع مربوطه.

 

722ـ در صورتی که یک پست انتقال کاملاً بی‌برق گردد، مسئول بهره‌برداری پست به ترتیب باید چه اعمالی را انجام دهد؟

الف) پس از حصول اطمینان از بی‌برق کامل پست کلیه کلیدهای قدرت خطوط و ترانسفورماتورها را دستی قطع نماید.

ب) پس از دریافت تانسیون از هر طریق با استفاده از روش علائم پیکان و ضربدر، پست را برقدار نماید.

ج) با استفاده از امکانات و منابع راکتیو در پست و با توجه به دستورالعمل کنترل ولتاژ، ولتاژ پست را تنظیم نماید.

آدرس کوتاه :


سهراب غفاری
پست شده در ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ ۱۱:۴۳