هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال ( فصل سوم: ترانسفورماتور و تپ چنجر )

هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزیع و انتقال ( فصل سوم: ترانسفورماتور و تپ چنجر )


  

140ـ چرا استفاده از پست‌هاي فشار قوي ضروري است؟

الف) افزايش ولتاژ به منظور كاهش تلفات در انتقال انرژي و كاهش ولتاژ به منظور در اختيار قرار دادن ولتاژ مورد نياز مصرف كنندگان.

ب) تبادل بهينه انرژي الكتريكي بين قسمت‌هاي مختلف شبكه يعني افزايش پايداري و قدرت مانور شبكه.

 

141ـ انواع پست‌ها از نظر وظيفه‌اي كه در شبكه بر عهده دارند كدامند؟

انواع پست‌ها از نظر وظيفه‌اي كه بر عهده دارند عبارتند از:

الف) پست تبديل (افزاينده ولتاژ ـ كاهنده ولتاژ)

ب) پست كليدزني (Switching)

 

142ـ انواع پست‌ها از نظر محل استقرار تجهيزات كدامند؟

 از نظر فضاي استقرار تجهيزات عبارتند از:

    الف) پست‌هاي بيروني (Out Door)

     ب) پست‌هاي دروني (In Door)

 

143ـ انواع پست‌ها از نظر سيستم عايق‌بندي كدامند؟

 الف) پست‌هاي گازي (G.I.S)

  ب) پست‌هاي معمولي (Conventional)

 

 

 

144ـ تجهيزات مهم و عمده يك پست فشار قوي را نام ببريد.

ـ شينه و كابل

ـ ترانسفورماتور نوتر

ـ سيستم زمين

ـ ديژنكتور

ـ خازن

ـ باتري و شارژر

ـ سكسيونر

ـ راكتور

ـ سيستم حفاظتي

ـ ترانسفورماتور قدرت

ـ تانك رزيستانس

ـ سيستم كنترلي

ـ ترانسفورماتور جريان

ـ برقگير

ـ سيستم مخابراتي

ـ ترانسفورماتور ولتاژ

ـ لاين تراپ

ـ سيستم اسكادا

ـ ترانسفورماتور مصرف داخلي

ـ استراكچر

 

 

 

145ـ پست‌هاي Gas Insulated Switchgear از كدام ايستگاه‌ها به شمار مي‌روند؟

از نوع ايستگاه‌هاي Metal Clad مي‌باشند.

 

146ـ مشخصات الكتريكي گاز SF6 را نام ببريد.

 گاز SF6 گازي است بي‌بو، بي‌رنگ، غيرقابل اشتعال، غيرسمي و سنگين‌تر از هوا. همچنين از لحاظ شيميايي بسيار پايدار مي‌باشد. اين گاز داراي مقاومت عايقي بالايي مي‌باشد كه با افزايش فشار مقاومت عايقي آن افزايش مي‌يابد. در دماي  در فشارهاي حدود بيست بار به مايع تبديل مي‌گردد. خاصيت الكترونگاتيوي گاز SF6 در خاموش كردن قوس الكتريكي (هنگام قطع بريكر) بسيار مؤثر است.

 

147ـ مزاياي پست‌هاي G.I.S را نام ببريد.

مزاياي اين پست‌ها عبارتند از:

الف) مقاومت در مقابل آلودگي محيط زيست نظير دود، گرد و غبار، باران‌هاي اسيدي و باران‌هاي گل‌آلود.

ب) در مكان‌هاي بسته قابل نصب بوده و به طور كلي به فضايي در حدود 10 تا 15 درصد پست‌هاي معمولي نياز دارد.

ج) احتياج به تعميرات و سرويس كمتري دارد.

 

148ـ فشا رگاز SF6 در محفظه يك فيدر در پست‌هاي G.I.S چقدر است؟

 فشار گاز SF6 معمولاً در داخل محفظه فيدر 20 كيلو ولت 5/5 بار (bar) و فيدر 63 و 230 كيلو ولت 7 بار است. البته با توجه به سطح ولتاژ و استاندارد كارخانه سازنده سيستم GIS، فشار گاز SF6 در تجهيزات ذيربط متفاوت مي‌باشد.

 

149ـ نكات ايمني كه در كار با گاز SF6 بايد رعايت شوند كدامند؟

چون اين گاز از هوا سنگين‌تر است، لذا در فضاي بسته ابتدا در سطح زمين، زيرزمين و يا داخل كانال‌ها پراكنده شده و سپس به تدريج در سطوح بالاتر قرار مي‌گيرد و كساني كه در اين نقاط كار مي‌كنند ممكن است در معرض خفگي قرار گيرند. براي جلوگيري از هرگونه حادثه‌اي در موقع كار با اين گاز هواي محيط كار بايد توسط دو يا سه دودكش مجهز به هواكش به فاصله چند سانتي‌متري از كف زمين نصب و سر ديگر دودكش به فضاي بيرون ارتباط يابد تا به هر طريق گازي كه در پست منتشر شده به خارج انتقال يابد.

 

 

150ـ طبق استاندارد مقدار مجاز نشت گاز براي تجهيزات گازي چقدر است؟

 مقدار نشت گاز براي تمام تجهيزات گازي نصب شده تا 1% و براي هر قطعه تا 2% در سال مجاز است.

 

151ـ تجهيزات عمده يك بي خط هوايي را در پست‌هاي فوق توزيع نام ببريد.

 الف) برقگير                              ب) ترانسفورماتور ولتاژ

   ج) سكسيونر زمين سر خط          د) سكسيونر به طرف سرخط

  هـ) ترانسفورماتور جريان                و) ديژنكتور خط

   ز) سكسيونر به طرف باسبار

 

152ـ تجهيزات عمدة يك بي ترانسفورماتور را در پست‌هاي فوق توزيع نام ببريد.

 الف) سكسيونر ترانسفورماتور

  ب) ديژنكتور ترانسفورماتور

  ج) ترانسفورماتور جريان طرف فشار قوي

  د) ترانسفورماتور قدرت، نوتر و مصرف داخلي

 هـ) ترانسفورماتور ولتاژ طرف فشار ضعيف

  و) ترانسفورماتور جريان سمت فشار ضعيف

  ز) ديژنكتور سمت فشار ضعيف

 

153ـ انواع شينه‌بندي را نام ببريد.

 الف) ساده              ب) ساده يو شكل       ج) ساده جدا شده

د) اصلي و انتقالي       هـ) دوبل باسبار         و) يك و نيم كليدي

ز) دو كليدي           ح) حلقوي        ط) تركيبي        ي) سه كليدي

 

154ـ شماي اتصالي شينه يك و نيم كليدي را رسم نموده و علت اين نام‌گذاري را توضيح دهيد.

 با توجه به شكل مشخص مي‌گردد كه براي هر خط خروجي يك كليد اختصاصي و يك كليد مشترك (بين دو خط خروجي) وجود دارد و لذا اصطلاح يك و نيم كليدي را براي هر خروجي به كار مي‌برند. توجه شود كه خروجي L1 از باسبار 1 و خروجي L2 از باسبار 2 تغذيه مي‌شود.

 

155ـ پست‌هاي فيدر ترانس را تعريف كنيد.

 به پست‌هايي اطلاق مي‌گردد كه فاقد سوئيچيگر 63 كيلو ولت بوده و خط يا كابل تغذيه كننده مستقيماً به ترانسفورماتور وصل مي‌گردد.

 

156ـ پست‌هاي فيدر، ديژنكتور، ترانس را تعريف كنيد.

 به پست‌هايي اطلاق مي‌گردد كه فاقد باسبار 63 كيلو ولت بوده و خط يا كابل تغذيه ورودي فقط از طريق ديژنكتور به ترانسفورماتور وصل مي‌گردد.

 

157ـ چه عواملي درانتخاب و آرايش باسبار پست‌ها مطرح است؟

 الف) سطح ولتاژ نامي

  ب) عوامل جوي (رطوبت، مه، ميزان نمك معلق در هوا، آلودگي هوا)

  ج) محدوديت مكاني براي احداث پست

  د) مانور عمليات

 

158ـ از تجهيزاتي كه به عنوان كنترل ولتاژ در پست‌ها به كار مي‌رود، سه نمونه نام ببريد.

 الف) تپ چنجر      ب) خازن         ج) راكتور

 

159ـ منظور از سوئيچگير چيست؟

 مجموعة تجهيزات در يك سطح ولتاژ از ابتداي خط تا سر ترانسفورماتور را سوئيچگير گويند.

 

160ـ ترانسفورماتور را تعريف نماييد و به چه منظوري از ترانسفورماتورهاي قدرت در شبكه انتقال نيرو استفاده مي‌شود؟

 دستگاه الكترومغناطيسي ساكني است كه بر اساس القاي مغناطيسي، انرژي الكتريكي، با مشخصات معلوم را به يك سيستم با مشخصات الكتريكي مطلوب تبديل مي‌نمايد.

به علت بالا بودن جريان، تلفات توان در طول خط زياد است. به منظور كاهش تلفات از ترانسفورماتورهاي قدرت افزاينده استفاده مي‌شود تا ابتدا ولتاژ را بالا برده و جريان را كم كنند و تلفات كاهش يابد، سپس بار ديگر در نزديك مصرف كننده ولتاژ را كاهش مي‌دهند.

 

161ـ اطلاعات فني ترانسفورماتورهاي قدرت را نام ببريد.

الف) نام كارخانه سازنده

ب) سال ساخت

ج) نوع ترانسفورماتور

د) نوع سيستم خنك كننده

هـ) ظرفيت اسمي (مگاولت آمپر)

و) گروه برداري

ز) نسبت تبديل ولتاژ

ح) نوع سيستم تغيير تپ و درصد تغييرات ولتاژ در هر تپ

ط) محل قرار گرفتن تپ با توجه به نوع ترانسفورماتور و تعداد سيم پيچ‌ها

ك) ميزان سطح عايقي (BIL بر حسب كيلو ولت)

ل) وزن روغن

 

162ـ متعلقات ترانسفورماتور را نام ببريد.

تانك، روغن، رادياتور، فن‌ها، رله بوخهلتس، ترمومترها، بوشينگ، تانك ذخيره، لوله انفجار، سوپاپ اطمينان، شيشه روغن نما، كماند تپ چنجر، كماند فنها، محفظه سيليكاژل، پمپ

163ـ چرا قدرت ترانسفورماتورها بر حسب قدرت ظاهري بيان ميگردد؟

 زيرا ميزان باردهي اكتيو و راكتيو آن، بستگي به ضريب قدرت شبكه وصل شده به آن دارد.

 

164ـ فرمول اساسي ترانسفورماتور ايده‌آل را بنويسيد.

 V ولتاژ، N تعداد دور سيم پيچ، I جريان و a نسبت تبديل ترانسفورماتور

 

165ـ آيا اصولاً ترانسفورماتورهاي بزرگ و كوچك قدرت، با هم فرقي دارند؟

خير، اساس كلية ترانسفورماتورهاي قدرت يكي است ولي با افزايش قدرت و همچنين اهميت آنها، احتياج به تجهيزات جانبي و حفاظتي بيشتر و دقيق‌تر مي‌باشد.

 

166ـ تلفات در ترانسفورماتور را نام ببريد.

عبارتند از: 1ـ تلفات اهمي يا تلفات مسي

2ـ تلفات بي‌باري يا آهن كه شامل:

الف) تلفات فوكو           ب) تلفات هيسترزيس

 

167ـ تلفات بي‌باري در ترانسفورماتور شامل چه تلفاتي است؟

 تلفات هيسترزيس + تلفات فوكو + تلفات پراكندگي در دي‌الكتريك = تلفات بي‌باري

 

168ـ مشخصات يك ترانسفورماتور چگونه مشخص مي‌شود؟

 از روي نيم پليت (Name Plate) كه يك صفحه فلزي است و روي بدنه ترانسفورماتور نصب مي‌شود مشخص مي‌گردد.

 

169ـ امپدانس درصدي كه روي پلاك ترانسفورماتورها ثبت شده به چه منظوري است؟

 امپدانس درصد، در محاسبه اتصال كوتاه شبكه و در ارتباط با تنظيم رله‌ها و انتخاب قدرت قطع بريكرها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

170ـ در چه صورت ترانسفورماتور قدرت، درصد بيشتري از توان خود را به وار (Var) اختصاص مي‌دهد؟

وقتي كه  شبكه پايين باشد.

 

171ـ يكي از عوامل مهمي كه بر طول عمر عايق ترانسفورماتورها اثر مستقيم دارد را نام ببريد؟

 درجه حرارت روغن و درجه حرارت سيم‌پيچ، اثر مستقيم بر طول عمر عايق‌بندي ترانسفورماتور دارد.

 

172ـ نسبت تبديل ترانسفورماتوري كه طرف اولية آن 20 كيلو ولت و طرف ثانويه آن 400 ولت باشد چقدر است؟

 (نسبت تبديل)

 

173ـ گروه‌بندي (برداري) ترانسفورماتور يعني چه؟

منظور نشان دادن اختلاف فاز ولتاژ اوليه و ثانويه فازهاي هم نام ترانسفورماتور و نوع سربندي است.

 

174ـ ترانسفورماتورهاي قدرت در پست‌هاي 63 كيلو ولت چه گروه‌برداري دارند؟

معمولاً داراي گروه برداري YNdll مي‌باشند.

 

175ـ اگر گروه‌بندي ترانسفورماتورها در حال پارالل با هم اختلاف داشته باشند، باعث چه مي‌گردد؟

باعث بوجود آمدن جريان گردشي مي‌گردد.

 

176ـ شرايط موازي بستن ترانسفورماتورهاي قدرت سه فاز را نام ببريد.

 الف) نسبت تبديل دو ترانسفورماتور برابر باشد.

   ب) قطبهاي اتصال بايستي داراي ولتاژهاي مساوي باشد.

   ج) امپدانس درصد آنها با هم برابر باشد.

   د) دو ترانسفورماتور از يك گروه‌برداري باشند.

   هـ) سعي شود قدرت‌ها برابر باشد در غير اين صورت نسبت قدرت آنها از 1/3 تجاوز نكند.

   و) نسبت مقاومت‌هاي معادل به راكتانس‌هاي معادل يعني  در آنها مساوي باشد.

 

177ـ عكس‌العمل سيستم‌هاي حفاظتي ترانسفورماتور در مقابل افزايش درجه حرارت آن، در چند مرحله صورت مي‌گيرد، نام ببريد؟

 عكس‌العمل سيستم‌هاي حفاظتي ترانسفورماتور در مقابل افزايش درجه حرارت آن، در چهار مرحله صورت مي‌گيرد:

1ـ به كار افتادن پمپ (در صورت وجود)          3ـ آلارم افزايش درجه حرارت

2ـ به كار افتادن فن                                 4ـ تريپ

 

178ـ نقش فن‌هاي ترانسفورماتور قدرت از لحاظ بهره‌برداري چيست؟

نقش فن‌ها در ترانسفورماتور فقط افزايش قدرت خنك كنندگي و در نتيجه افزايش قدرت باردهي ترانسفورماتور مي‌باشد

 

179ـ رادياتورها به چه منظوري در ترانسفورماتور تعبيه شده‌اند؟

 افزايش درجه حرارت محيط و افزايش بار ترانسفورماتور موجب گرم شدن سيم پيچ و روغن ترانسفورماتور مي‌گردد. براي جلوگيري از افزايش غيرمجاز درجه حرارت اكثراً در مجاورت ترانسفورماتور، رادياتورها را تعبيه مي‌كنند تا روغن در تماس بيشتري با هوا قرار گيرد و خنك كنندگي روغن ترانسفورماتور بهتر انجام گيرد.

 

180ـ انواع متداول سيستم‌هاي خنك كننده را با علامت اختصاري نام ببريد.

انواع سيستم خنك كننده عبارتند از:

ON – AN

ON – AF

OF – AF

AN

O = OIL

و علامت اختصاري آنها عبارتند از:

N = NATURAL

A = AIR

F = FORCED

 

181ـ سيستم OF-AF يعني چه؟

 در اين سيستم، گردش روغن در داخل ترانسفورماتور به كمك پمپ سرعت داده مي‌شود تا انتقال حرارت با سرعت بيشتري انجام گيرد و فن‌ها نيز بدنه رادياتورها را در تماس با هواي بيشتري قرار داده و روغن را سريعتر خنك مي‌كنند. اين سيستم از همه سيستم‌هاي ذكر شده مؤثرتر است و قادر است قدرت نامي ترانسفورماتور را به اندازه قابل ملاحظه‌اي بالا ببرد.

 

182ـ سيستم ON-AN و ON-AF در ترانسفورماتور قدرت چيست؟

ـ ON – AN به نوعي سيستم خنك‌كن ترانسفورماتور اطلاق مي‌شود كه روغن به صورت طبيعي و بدون استفاده از سيستم پمپاژ براي انتقال روغن به خارج از ترانسفورماتور براي خنك شدن و جريان هوا نيز به صورت طبيعي و بدون استفاده از فن به كار رود و ON–AF اين تفاوت را با ON – AN دارد كه هوا با استفاده از فن، روغن رادياتورهاي ترانسفورماتور را سريعتر خنك مي‌نمايد.

 

183ـ با چند روش مي‌توان روغن ترانسفورماتور قدرت را خنك كرد؟

183ـ          الف) بوسيله هواي محيط           ب) بوسيله نصب رادياتورها

           ب) با نصب فن                        ج) با نصب پمپ

 

184ـ يك ترانسفورماتور با اتصال  را رسم نموده و رابطة نسبت تبديل و رابطة ولتاژ و جريان فازي را با ولتاژ و جريان خط بيان نماييد.

در هر ترانسفورماتور تك فاز داريم:

چون طرف مثلث، جريان خط هميشه  برابر جريان فازي است.

LL = Iph (جريان خط)                      

 

185ـ اتصال الكتريكي يك ترانسفورماتور Z/Y را رسم نماييد.

 

 

186ـ تپ چنجر چيست؟

دستگاه الكترومكانيكي است كه مي‌توان ولتاژ خروجي آن را به ميزان تنظيمي افزايش و يا كاهش داد.

 

187ـ دليل نصب سيستم تپ چنجر در سمت فشار قوي ترانسفورماتورهاي قدرت را بيان كنيد.

الف) امكان ايجاد تغييرات ولتاژي در قسمت صفر ستاره كه ولتاژ كمتري دارد؟

ب) سادگي ساختمان كليد تپ چنجر و جرقه كمتر كنتاكت (به علت پايين بودن جريان).

 

188ـ فرق تپ چنجر On Load و Off Load چيست؟

 در تپ چنجرهاي On Load تپ در زير بار متعادل براي اصلاح ولتاژ خروجي مي‌تواند تغيير كند ولي در تپ چنجرهاي Off Load ترانسفورماتور بايد بي‌برق بوده و به صورت دستي مي‌توان ترانسفورماتور را در تپ دلخواه قرار داد.

 

189ـ دايورتر سوئيچ تپ چنجر چيست و چه وظيفه‌اي را انجام مي‌دهد؟

 ديوارتر سوئيچ به قسمتي از تجهيزات تپ چنجر كه در داخل تنوره روي تانك ترانسفورماتور قرار دارد، اطلاق مي‌شود و كار آن اين است كه با استفاده از نيروي منتقل شده از موتور و شفت تپ چنجر عمل تعويض تپ‌ها را در داخل تنوره انجام مي‌دهد و تجهيزات آن در داخل روغن قرار دارد.

 

190ـ دايورتر سوئيچ تپ چنجر در كجا قرار دارد؟

در داخل محفظه روغن تپ چنجر كه به صورت استوانه مي‌باد.

 

191ـ در نگهداري تپ چنجر به چه مواردي بايد توجه نمود؟

 الف) صداي تپ چنجر؛

ب) تعداد عملكرد تپ چنجر؛

ج) سطح روغن در كنسرواتور مربوط به تپ چنجر.

 

192ـ كنترل و بازرسي دايورتر سوئيچ ترانسفورماتورها بعد از چند بار عملكرد بايستي انجام پذيرد؟

 بازديد دايورتر سوئيچ بايد بر اساس دستورالعمل سازنده انجام پذيرد، اما بطور عمومي مي‌توان گفت بعد از هفتاد هزار عملكرد يا هر پنج سال يكبار هر كدام كه زودتر فرا رسد بازديد دايورتر سوئيچ بايد انجام گردد.

 

193ـ روغن تپ چنجر زودتر بايد عوض شود يا روغن ترانسفورماتور و چرا؟

 روغن تپ چنجر هميشه در معرض آرك (جرقه) ناشي از تغيير تپ‌هاست و در تعداد مشخصي از عملكرد تپ چنجر كه كارخانه سازنده پيشنهاد مي‌كند بايستي نسبت به تعويض روغن آن اقدام نمود. اين عملكرد توأم با آرك، قدرت دي‌الكتريك روغن تپ چنجر را در طول زمان، كاهش مي‌دهد در حالي كه روغن ترانسفورماتور اگر اشكالاتي مانند عملكرد بوخهلتس و يا باز كردن درپوش اصلي ترانسفورماتور و غيره نداشته باشد، سالهاي سال احتياج به تعويض روغن ندارد و در صورت پايين آمدن قدرت دي الكتريك آن مي‌توان به سيركولاسيون روغن اكتفا نمود

 

194ـ آيا محفظه روغن ترانسفورماتور و محفظه روغن تپ چنجر يكي است؟

 خير، از هم جدا مي‌باشد.

 

 

195ـ كنسرواتور در كدام قسمت و براي چه منظوري نصب شده است؟

 كنسرواتور در سطحي بالاتر از ترانسفورماتور نصب و ارتباطش با محفظه اصلي ترانسفورماتور توسط لوله مي‌باشد كه رله بوخهلتس نيز در همين مسير قرار دارد و مقصود از نصب اين تانك ايجاد امكان تأمين و جابجايي روغن ترانسفورماتور بر اثر تغيير حجم ناشي از تغيير درجه حرارت ترانسفورماتور مي‌باشد

 

196ـ واحد سنجش P.P.M در روغن ترانسفورماتور چيست؟

 P.P.M يا Part Per Million نشان دهنده تعداد واحد، در هر يك ميليون واحد است كه معمولاً براي بيان ميزان رطوبت در روغن ترانسفورماتور و يا گازهاي محلول در روغن ترانسفورماتور استفاده مي‌گردد.

 

197ـ تغيير سطح روغن در ترانسفورماتورها در اثر چه عاملي ايجاد مي‌شود؟

 الف) بر اثر تغيير دماي روغن ترانسفورماتور

ب) بروز خطا در داخل ترانسفورماتور

 

198ـ در اثر تجزيه روغن ترانسفورماتور، چه گازهايي توليد مي‌شود؟

 در اثر تجزيه روغن، گازهايي از قبيل هيدروژن، استيلن، اتيلن. متان و اتان و توليد مي‌شود.

 

200ـ سيستم مونيتورينگ هيدران (Hydran)، چه نوع سيستمي است؟

 سيستم مونيتورينگ هيدران (Hydran) يك سيستم هوشمند براي اندازه‌گيري دائم و پيوسته گازهاي محلول در روغن ترانسفورماتورهاي قدرت 230 و 400 كيلو ولت مي‌باشد.

 

201ـ فوائد استفاده از سيستم هيدران (Hydran) در پست‌هاي انتقال نيرو چيست؟

1ـ افزايش قابليت اطمينان شبكه؛

2ـ كاهش هزينه‌هاي بهره‌برداري با پيشگيري از وارد شدن صدمه جدي به تجهيزات؛

3ـ افزايش طول عمر ترانسفورماتورها؛

4ـ ايجاد امكان تعمير درمحل با آشكارسازي خطا در مراحل اوليه و اجتناب از هزينه حمل و نقل؛

5ـ كاهش زمان خروج از مدار ترانسفورماتورها؛

6ـ امكان استفاده از تضمين تجهيزات با آشكارسازي خطا قبل از اتمام مدت تضمين؛

7ـ افزايش امنيت پرسنل بهره‌بردار؛

8ـ كاهش آلودگي زيست محيطي.

 

202ـ نقش سيليكاژل در نگهداري روغن ترانسفورماتور چيست؟

 سيليكاژل فقط خاصيت جذب رطوبت از هوا را دارد كه بدين ترتيب قدرت دي الكتريكي (عايقي) روغن را ثابت نگهداشته و مانع از كاهش آن مي‌گردد.

 

203ـ با چند درصد تغيير رنگ سيليكاژل نياز به تعويض آن مي‌باشد؟

 معمولاً هرگاه رنگ 50% سيليكاژل صورتي گردد، لازم است كه تعويض گردد. لازم به ذكر است كه صرفاً تغيير رنگ معرف اشباع سيليكاژل نبوده و اين موضوع بايد توسط گروه‌هاي تعميراتي مورد بررسي قرار گيرد.

 

204ـ موارد تشخيص عيب ترانسفورماتور را از روي خواص اوليه گاز توليد شده در رله بوخهلتس شرح دهيد.

 الف) اگر گاز توليد شده بي‌رنگ و بي‌بو و غيرقابل اشتعال باشد، پس هوا به داخل ترانسفورماتور نفوذ كرده است؛

ب) اگر گاز توليد شده تند و سفيد رنگ، زرد غليظ و معمولاً غيرقابل اشتعال باشد، پس عايق ترانسفورماتور سوخته است؛

ج) اگر گاز توليد شده تند و خاكستري يا سياه و قابل اشتعال باشد، پس روغن ترانسفورماتور تجزيه شده است.

 

205ـ ترانسفورماتور زمين را در كدام طرف ترانسفورماتور قدرت به كار مي‌برند؟

 در طرف مثلث ترانسفورماتور قدرت قرار مي‌دهند و هميشه بايستي در مدار باشد.

 

206ـ ترانسفورماتور نوترال در طرف 20 كيلوولت براي چه منظوري به كار مي‌رود؟

 ترانسفورماتور نوترال در طرف 20 كيلو ولت زماني به كار مي‌رود كه ثانويه ترانسفورماتورهاي قدرت به شكل مثلث باشد و براي ايجاد يك سيستم زمين مصنوعي، ترانسفورماتور نوترال با اتصال زيگزاگ و نقطه نوترال زمين شده به كار مي‌برند كه در اين صورت اتصالي‌هاي زمين به راحتي توسط رله‌هاي ارت فالت تشخيص و قسمت‌هاي معيوب از شبكه توزيع ايزوله مي‌گردند.

 

207ـ امپدانس صفر ترانسفورماتور نوترال چه معنايي دارد؟

 امپدانس صفر در مطالعات  اتصال كوتاه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در واقع امپدانس صفر ترانسفورماتور نوترال، امپدانس مسير اتصال فاز به زمين را افزايش داده و موجب كاهش جريان اتصال كوتاه مي‌گردد.

 

208ـ به چه علت ترانسفورماتور نوترال (G.T) به شكل زيگزاگ انتخاب شده است؟

 مزيت اتصال زيگزاگ با توجه به شكل زير در آن است كه نوترالي با ولتاژ نزديك به صفر فراهم مي‌آورد ضمن آنكه مي‌توان امپدانس ساقها را به نحوي محاسبه كرد كه در موقع اتصالي فاز به زمين، جريان اتصالي از مقدار معيني بيشتر نشود و به عبارت ديگر در زمان ارت فالت جريان از هر سه بازو و از تعداد سيم پيچ‌هاي با دور مساوي عبور مي‌كند و باعث مي‌شود آمپر دورهاي توليد شده در هر بازوي هسته يكديگر را خنثي كرده و تنها درصد ناچيزي به صورت تلفات و پراكندگي ظاهر شود.

 

209ـ چرا در صورت موجود بودن دو ترانسفورماتور تغذيه داخلي هرگز آنها را پارالل نمي‌كنند؟

 در اين حالت اگر دو ترانسفورماتور مصرف داخلي پارالل شوند اولاً ممكن است كه جهت تعميرات، يكي از ترانسفورماتورهاي اصلي را بي‌برق كنند كه نتيجتاً 400 ولت AC از طريق ترانسفورماتور تغذيه داخلي مربوط به آن تبديل به فشار قوي گشته و موجب حادثه‌اي مي‌گردد. ثانياً اگر ترانسفورماتورهاي اصلي در حالت پارالل نباشند از تغذيه داخلي و در نتيجه از طرف ولتاژ 400 ولت پارالل شده كه اين عمل براي ترانسفورماتورها صحيح نمي‌باشد.

 

210ـ چرا نقطه مركز ستاره ترانسفورماتورهاي اصلي را در شبكه‌هاي انتقال 230 كيلو ولت، زمين مي‌كنند؟

 شبكه‌هاي انتقال و فوق توزيع اصولاً سه سيمه طراحي مي‌شوند و تا زماني كه اتصال كوتاه با زمين در آنها رخ نداده باشد، احتياجي به زمين كردن ندارند، اما هنگامي كه هرگونه نشت با زمين برقرار مي‌شود، براي آشكار كردن عيب پيش آمده، نياز به آن خواهد بود كه نقطه زمين شده‌اي در نزديكي منبع (ژنراتور ـ ترانسفورماتور) جهت برگشت جريان اتصالي وجود داشته باشد تا مدار زمين، بسته شده و جريان برقرار شود و رله‌هاي منصوب در فيدر يا فيدرهاي مربوطه و همچنين نوترال با احساس جريان عيب، تحريك شده و مدار معيوب را از شبكه جدا سازند.

 

211ـ دليل استفاده از تانك رزيستانس را توضيح دهيد.

 براي محدود كردن جريان‌هاي اتصال كوتاه در شبكه و آشكار نمودن جريان‌هاي نشتي كم و غيرقابل تشخيص بوسيله رله نوترال اصلي و جلوگيري از ظهور هارمونيك‌ها از مقاومت مايع يا تانك رزيستانس استفاده مي‌شود كه مايع مذكور در داخل يك تانك فلزي گالوانيزه قرار دارد.

 

212ـ جنس محلول داخل تانك رزيستانس و خاصيت آن را بيان كنيد.

 جنس محلول داخل تانك، محلول كربنات سديم و آب مقطر مي‌باشد كه داراي خاصيت مقاومت معكوس در برابر حرارت مي‌باشد.

 

213ـ ارتباط تانك رزيستانس با تجهيزات پست به چه شكلي است؟

 تانك رزيستانس مابين نقطه نول ترانسفورماتور نوتر و اتصال زمين آن قرار مي‌گيرد.