نشریه شماره 2-428 توانیر

نشریه شماره 2-428 توانیر


فرمت :PDF

دانلود
  

این نشریه در خصوص ترانسفورماتور های جریان در پست های فشار قوی میباشد .

آدرس کوتاه :