نشریه شماره 1-479 توانیر

نشریه شماره 1-479 توانیر


فرمت :PDF

دانلود
  

این نشریه در خصوص ترانسفورماتور های زمین - کمکی در پست های فشار قوی میباشد .