منوال رله SEPAM تیپ S80 قسمت سوم

منوال رله SEPAM تیپ S80 قسمت سوم


دانلود
  

این قسمت از منوال مربوط به اتصال رله به شبکه Modbus میباشد .