منوال رله زیمنس تیپ 7SJ62-63-64

منوال رله زیمنس تیپ 7SJ62-63-64


فرمت :PDF

دانلود
  

این رله یکی از کاملترین رله های زیمنس است و دارای فانکشن های حفاظتی ذیل است :

1-      اضافه جریان

2-      ارت فالت

3-      سنکرون

4-      اضافه ولتاژ

5-      کاهش ولتاژ