مقره پست های فشارقوی(2)

مقره پست های فشارقوی(2)


پنجری مقره‌هاي چيني

 هرگاه ميدان الكتريكي دو سر مقره از حد تحمل آن فراتر رود، احتمال بروز جرقه و ايجاد مسير جرياني از داخل مقره وجود دارد كه در اين صورت مي‌گويند مقره پنچر شده است.

 

 فاصله خزشي روي مقره 

فاصله سطحي بين اتصالات فلزي دوطرف مقره از يكديگر را فاصله خزشي مي‌گويند و به ميلي‌متر بيان مي‌كنند. در صورت بروز قوس بر روي مقره، قوس تمامي فاصله خزشي را طي نموده و به طرف ديگر آن مي‌رسد و هرچه مقدار اين فاصله بيشتر باشد جريان نشتي (خزشي) كمتر است.در هنگام ساخت بوسيله ايجاد شيارهايي بر روي مقره، فاصله خزش زياد مي‌شود.

 

 عوامل موثر در انتخاب فاصله خزش مقره‌ها 

الف) نوع و مقدار آلودگي محل كاربرد مقره

ب) ارتفاع از سطح دريا

ج) ميزان رطوبت محيط

آدرس کوتاه :