مقره پست های فشارقوی(1)

مقره پست های فشارقوی(1)


تعریف مقره 

 مقره‌ها وسايلي هستند كه هادي الكتريكي تحت ولتاژ را از يكديگر و نسبت به زمين عايق و جدا مي‌كنند

 

تعریف بوشينگ 

 براي خروج سرسيم‌هاي ترانسفورماتور از داخل تانك و اتصال آنها به تجهيزات و عايق نمودن آنها از بدنه ترانسفورماتور از بوشينگ استفاده مي‌كنند.

 

تقسيم بندي انواع مقرهها

1ـ مقره خطوط هوايي (آويز)

2ـ مقره عبوري (ميان‌گذر)

3ـ مقره‌هاي نگهدارنده (اتكايي)

 

 انواع مقرهها (Insulators) را از نظر جنس و شكل

جنس: مقره‌هاي چيني، مقره‌هاي شيشه‌اي، مقره‌هاي تركيبي و مقره‌هاي سيليكوني.

شكل: بشقابي معمولي، بشقابي ضد مه، سوزني، قرقره‌اي، پايه‌اي و ميله‌اي بلند.

 

در صورت آلوده بودن سطح مقره‌ها جريان نشتي روي سطح آنها افزايش يافته ضمن اينكه تلفات عايقي را افزايش مي‌دهد، ممكن است در صورت ادامه پيدا كردن موجب شكست عايقي و بروز خسارات سنگين گردد.

 

 

 

آدرس کوتاه :