مقایسه ترانسفورماتور های معمولی با ترانسفورماتور های HTS

مقایسه ترانسفورماتور های معمولی با ترانسفورماتور های HTS


فرمت :PDF

دانلود
  

علل استفاده از ترانس HTS :

1-بسیاری از ترانس های شبکه الکتریکی کهنه  هستند.
2-ترانس HST  قادر به ذخیره انرژی و کاهش CO2است.
3-کاهش اندازه،وزن،خطر اشتعال و  تاثیرات زیست محیطی
4-عدم کاهش مدت عمر ترانس با اضافه بار اعمالی
5-امکان محدود کردن جریان ناشی از خطا(FCL)

آدرس کوتاه :