معرفی رله های حفاظتی پست ها و خطوط فوق توزیع(2)

معرفی رله های حفاظتی پست ها و خطوط فوق توزیع(2)


رله جریان زیاد لحظه ای
instantaneous over current relay
این رله در صورت بروز اتصالی های شدید در تجهیزات شبكه به صورت آنی عمل می نماید.
 
رله اتصال زمین لحظه ای
instantaneous earth fault relay
در صورت بروز اتصالی های فاز با زمینش دید در تجهیزات شبكه به صورت آنی عمل می نماید.
 
رله جریان زیاد تأخیری
time delay over-current relay
در صورت بروز اتصالی فازها در شبكه با تأخیر زمانی لازم و هماهنگ شده با سایر رله های حفاظتی عمل می نماید.
 
رله اتصال زمین تأخیری
tme delay earth fault relay
در صورت بروز اتصالی فاز با زمین در شبكه با تأخیر زمانی لازم و همانگ شده با سایر رله های حفاظتی عمل می نماید.
 
رله اتصال زمین حساس
sensitive earth fault relay
این رله نسبت به جریان دهی اتصال زمین كم، حساس می باشد.
 
رله اتصال زمین پشتیبان
standby earth fault relay
مشابه ردیف 19 ولی با تأخیر زمانی بیشتر به صورت پشتیبان عمل می كند.
 
رله ضریب قدرت
power factor relay
این رله با تغییر ضریب قدرت از حد تنظیم شده عمل می نماید.
 
رله اضافه ولتاژ
over voltage relay
در صورت افزایش ولتاژ به بیش از حد تنظیمی عمل می نماید.
 
رله نامتعادلی ولتاژها و یا جریان ها
voltage or current unbalance relay
این رله در صورت نامتعادل شدن ولتاژها یا جریان ها عمل می نماید.
 
رله عملكرد فیوز
fuse failure relay
هرگاه در مد ار ثانویه ترانسفورماتورهای ولتاژ اشكالی بوجود آمده و باعث قطع كلید ـ فیوز گردد، این رله عمل می نماید.
 
رله اتصال زمین محدوده
restricted earth fault
این رله در زمانی كه در محدوده كار رله اتصال زمین به وجود آید، عمل می*كند.
 
رله حفاظتی اتصال زمین (ولتاژ باقیمانده)
(residual voltage) earth fault relay
این رله در صورت ایجاد ولتاژی بیش از حد تنظیمی در نوترال ترانسفورماتور یا ژنراتور عمل می كند.
 
رله اضافه جریان جهت دار
directional over current relay
در صورت بروز اتصالی فازها در جهت دید رله مطابق تنظیمات رله عمل خواهد كرد.
 
رله اتصال زمین جهت دار
directional earth fault relay
در صورت بروز اتصالی فاز با زمین در جهت دید رله عمل خواهد كرد.
 
رله بلوك (مسدود) كننده
blocking relay
این رله در صورت تحریك، یك یا چند عملکرد را مسدود میکند
آدرس کوتاه :


صفی الله عرب
معلومات بسیار مفید بوده
پست شده در ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۴:۱۱