معرفی رله های حفاظتی پست ها و خطوط فوق توزیع(1)

معرفی رله های حفاظتی پست ها و خطوط فوق توزیع(1)


 
رله اینترلاك
checking or interlocking relay
این رله شرایط لازم جهت تغییر وضعیت كلید را كنترل نموده در صورت برقراری شرایط، دیژنكتور یا سكسیونر قادر به تغییر وضعیت خواهد بود.
 
رله دیستانس (فاصله یاب)
distance relay
این رله با اندازه گیری مقدار امپدانس دیده شده در شبكه در صورت كاهش آن از میزان تنظیمی (در زمان بروز خطای فازها) عمل می كند.
 
رله افزایش شار مغناطیسی
over flux relay
بر اثر افزایش بیش از حد شار مغناطیسی ترانسفورماتور ناشی از افزایش ولتاژ و تغییر سریع فركانس عمل می نماید.
 
رله چك كننده حالت سنكرون
synchronizing check relay
این رله در صورت برقراری شرایط سنكرون در دو طرف یك كلید قدرت امكان وصل آن را فراهم می سازد.
 
رله كاهش ولتاژ
under voltage relay
در صورت كاهش ولتاژ بیش از حد تنظیمی عمل می نماید.
 
رله خبری
annunciation relay
این رله در صورت دریافت سیگنال با روشن شدن لامپ آن بصورت چشمك زدن عملكرد و یا تغییر یك وضعیت را اعلام می نماید.
 
رله جهت دار قدرتی
directional power relay
این رله جهت عبور توان را كنترل نموده و در صورت مغایرت آن با جهت موردنظر عمل می نماید.
 
رله كاهش توان یا جریان
under current or under power relay
در صورت كاهش مقدار جریان یا توان از حد تنظیم شده عمل می نماید.
 
رله مؤلفه منفی جریان
reverse phase or phase balance current relay
در صورت جابجا شدن فازها و یا ایجاد نامتعادلی جریان بین فازها و بوجود آمدن مؤلفه منفی عمل می كند.
 
 
آدرس کوتاه :