مانیتورینگ ترانسفورماتور(1)

مانیتورینگ ترانسفورماتور(1)


مراحل کلی انجام آزمایش تخلیه جزیی به روش آشکارسازی الکتریکی
 
1- اكتساب سيگنالهاي تخليه جزئي 
سيگنالهاي مربوط به اندازه گيري الكتريكي تخليه جزئي عمدتا از نقطه خنثي گرفته مي شوند . براي گرفتن سيگنالها از دستگاه چهار سر استفاده مي شود كه سيگنال جريان تخليه جزئي را به سيگنال ولتاژ تبديل مي كند . سپس اين سيگنال ولتاژ توسط يك ثبات حالات گذرا دريافت مي شود . همچنين دربرخي موارد پيچك روگووسكي جهت گرفتن سيگنال جريان مورد استفاده قرار مي گيرد. البته در بيشتر مواقع در حالت بكارگيري پيچك روگووسكي ، اثر نويزها شديد بوده و ارزيابي و تحليل سيگنالها مشكل مي گردد . 
 
2- فيلتر كردن سيگنالهاي باندباريك 
مشكلات مربوط به اندازه گيري الكتريكي تخليه هاي جزئي در محل بهره برداري تداخل نويزهاي باند باريك و تزويج خازني هاديهاي سيستم سه فاز مي باشند . يك راه حل جهت كاهش نويزهاي باند باريك بكارگيري فيلترهاي ديجيتال است . سيگنالهاي ثبت شده و ذخيره شده در كامپيوتر ، به كمك الگوريتمهاي فيلتر مختلف مورد پردازش قرار مي گيرند . درنهايت يك سيگنال نتيجه         مي شودكه علاوه بر دارابودن يك باند پهن خوب ، داراي يك حساسيت مناسب نيز مي باشد . با اين روش در برخي از اندازه گيري ها در محل بهره برداري اثر نويزها تا 30 دسي بل بهبود داده شده است. 
3- جبران پالسهاي كرونا 
يك روش كاملا موثر جهت تضعيف نويزهاي كرونا ، جبران سازي در مدار اندازه گيري است . اساس اين روش بكارگيري مدار پل مي باشد . دراين حالت جريان هاي تخليه جزئي از دو شاخه مستقل از هم اندازه گيري مي شوند . به تعادل رساندن شاخه هاي جريان در اين مدار پل مشابه ساير مدارات پل ضروري است . در اثر كم كردن سيگنالهاي دو شاخه از هم ، اثر نويزها به شدت كاهش مي يابند . روش جبران پالسهاي كرونا بر روي ترانسفورماتورهاي سه فاز در محل بهره برداري نيز قابل اعمال است . دراين حالت بايستي جبران سازي در فازها به صورت جداگانه انجام شوند . بهترين نتيجه براي ترانسفورماتورهاي سه فاز وقتي حاصل مي شود كه جريان هاي هر سه فاز و سيم زمين اندازه گيري و تحليل شوند .
 
4-ثبت وتجزیه تحلیل اطلاعات بوسیله کامپیوتر
در این زمینه میتوان از شبکه های عصبی وهوشمند دربررسی وضعیت عایق استفاده کرد.  تجربيات حاصل از سيستم مانيتورينگ در طول پنج سال در مرجع نشان مي دهند كه در حالتهاي عادي         مي توان به حساسيتي برابر با 1000 پيكوكولن دست يافت . البته بايستي وابستگي اين مقدار به وضعيت انشعاب تپ چنجر و ساختار كل شبكه برق مربوطه را نيز در نظر گرفت . اثرات هر دو اين عوامل را مي توان با انتخاب صحيح پارامترهاي مربوطه در فيلتر ديجيتال به طور مناسب مد نظر قرار داد .
 
آشکار سازی تخلیه جزیی به روش الکتریکی در محل نصب ترانسفورماتور
 
از انجا که این آزمایش در محیط آزاد انجام می شود  پارازیت های مختلف در محل وجود دارند وامکان تشخیص تخلیه های ضعیف وجود ندارد. ولی تشخیص تخلیه های متوسط وقوی امکان دارد.به عنوان خازن ارتباطی میتوان از اتصال اندازه گیر مقره عبوری) (Bushing tapاستفاده نمود. در این حالت به دلیل ظرفیت کم این اتصال اندازه گیری تنها با روش باند باریک ممکن است. با توجه به فرستنده های رادیویی فرکانس اندازه گیری را می توان به میزانی انتخاب نمود که کمترین پارازیت موجود باشد. با استفاده از ضريب تصحيح كه از كاليبراسيون بدست مي آيد بار الكتريكي يا ولتاژرا در سر مقره عبوري تعيين مي كنند.مقصود از بار الكتريكي در سر مقره همان بار الكتريكي ظاهری هست.
 
آدرس کوتاه :