مانیتورینگ ترانسفورماتور(درجه حرارت)3

مانیتورینگ ترانسفورماتور(درجه حرارت)3


اندازه گيري دما درحين بهره برداري

منظور اصلي از اندازه گيري دمادر حين بهره برداري ترانس حفاظت آن درمقابل دماهاي غيرمجاز است.

با اندازه گيري دماي ترانس به صورت پيوسته، در صورت بروز هر گونه دماي غير مجاز در هر نقطه ترانس، بسته به شرايط كار ترانس و ميزان ازدياد دما مي توان تصميم مناسب را اتخاذ كرد تا از بروز هر گونه خطا و يا تشديد خطاي احتمالي موجود در ترانس ممانعت بعمل آورد.

ثمرات اندازه گيري دقيق دما در ترانس در حين بهره برداري را مي توان در موارد زير خلاصه كرد:

  • حداكثر كارائي تجهيزات خنك كننده
  • كاهش نگهداري از تجهيزات خنك كننده
  • افزايش عمر عايقي ترانس
  • كاهش استرس هاي فيزيكي وارد به سيم پيچ ها
  • امكان حداكثر استفاده مطمئن از ترانس (اضافه بار) بدون آسيب رساندن به ترانس

 

اندازه گيري دماي داخل ترانس در حين بهره برداري

جهت اندازه گيري دماي داخل ترانس يك از روشهاي زير بكار گرفته مي شود:

 

1- اندازه گيري مستقيم (استفاده از فيبرنوري جهت اندازه گيري دما )

 

اين اندازه گيري به دو نوع Extrinsic و intrinsic تقسيم مي شود:

Extrinsic: در اين روش يك سنسور تابنده حساس به دما (temperature-sensitive phosphoresces sensor) به انتهاي فيبر نوري متصل مي شود. طرز كار اين روش بدين صورت است كه سنسوردر محلي كه داراي بيشترين دما است (Hotspot)  نصب مي شود. يك سيگنال نوري از داخل فيبر به سمت سنسور ارسال مي شود, در اثر اين پالس سنسور شروع به تششع مي كند, سرعت زوال اين تشعشع دقيقاً متناسب با دما است. با اندازه گيري زمان زوال اين تشعشع (Decay time) امكان اندازه‌گيري دماي ترانس وجود دارد. هر  چه دما كمتر باشد زمان زوال تشعشع بيشتر است.سرعت پاسخگوئي اين روش به صورت آني بوده و دقت تخمين دماي ترانس در اين روش وابسته به تشخيص محل داغ‌ترين نقطه ترانس مي باشد (خطا سيستم كمتر از 1 درجه سانتي گراد)

Intrinsic: در اين روش فيبر خود نقش سنسور را بازي مي كند سنسور در اين صورت هم         مي تواند به صورت توزيع شده و هم به صورت نقطه اي استفاده شود. چون هزينه اين روش زياد است استفاده چنداني مگر در موارد خاص از آن نمي‌شود (در نوع توزيع شده اين سنسور ديگر در نصب سنسور لازم به دانستن محل داغ ترين نقطه نيست).

سرعت پاسخگوئي در روش (Intrinsic) به صورت آني بوده و دقت آن به توزيع شده بودن يا    نقطه اي بودن سنسور وابسته است.

امروزه سنسورهاي Extrinsic به علت قيمت پايين تر(20-30 هزار دلار), در مقايسه با سنسورهاي Intrinsic(100 الي 150 هزار دلار) كاربرد بيشتري پيدا كرده اند .

آدرس کوتاه :