مانیتورینگ ترانسفورماتور(درجه حرارت)2

مانیتورینگ ترانسفورماتور(درجه حرارت)2


اندازه گيري دما در ترانس 
به طور كلي اندازه گيري دما در ترانس را مي توان در دو بحث زير خلاصه كرد: 
-اندازه گيري دما در آزمايشگاه 
-اندازه گيري دما درحين بهره برداري 
اندازه گيري دما در آزمايشگاه
هدف از اندازه گيري دما در آزمايشگاه كاملاً متفاوت از هدف اندازه گيري دما درحين بهره برداري است. در آزمايشگاه همراه با دو آزمايش از آزمايشهاي مهم ترانس اندازه‌گيري درجه حرارت صورت مي گيرد. اين آزمايشات عبارتند از: 
1- اندازه گيري مقاومت سيم پيچ ها: 
مقاومت سيم پيچ ها بعد از ساخت نهائي اندازه‌گيري  مي شوند تا از قابل قبول بودن آن و همخواني با مقادير محاسبه شده در مراحل طراحي اطمينان حاصل گردد. بالا بودن اين مقادير علاوه بر افزايش تلفات در ترانس باعث نامطلوب شدن تنظيم ولتاژ مي گردد.
با توجه به وابستگي مقاومت اندازه گيري شده به درجه حرارت، اندازه گيري دما توام با اين آزمايش الزامي است. مقاومت مس و ديگر هادي ها با درجه حرارت تغيير مي كند. مقاومت مس با ازاء هر درجه سانتي گراد 0.39 درصد تغيير مي كند يعني اگر مقاومت سيم پيچ يكبار در 22 درجه سانتيگراد برابر 574/0 اهم بود، بار ديگر در 34 درجه سانتي گراد اندازه گيري شد، براي مقايسه بايد مقاومت اندازه گيري شده در 22 درجه را در (12×0039/0+1) ضرب كرد تا با مقاومت اندازه گيري شده در 34 درجه سانتي گراد قابل مقايسه باشد. اگر قصد اين باشد كه از مقدار مقاومت به خطاي احتمالي پي ببريم بايد اندازه گيري دقيق باشد. 
2- آزمايش جهش درجه حرارت: 
در مرحله طراحي و محاسبه هر ترانسفورماتور بايد يك جهش حرارتي مشخص براي سيم پيچ و روغن ترانس در نظر گرفته شود. اين جهش حرارتي مطابق باكلاس عايق وشرايط محيطي كار ترانسفورماتور مي باشد ترانس ساخته شده بايد داراي جهش حرارتي در نظر گرفته شده بوده و لذا آزمايش آن جهت اطمينان از اين موضوع ضروري است. به اين دليل طبق استاندارد IEC60354  و IEC60075   آزمايش جهش حرارتي روغن و سيم پيچ ترانسفورماتور انجام مي شود. 
در آزمايش جهش دما، جهش حرارتي روغن و سيم پيچ در بار نامي اندازه گيري مي شود. روشهاي مختلفي براي انجام اين آزمايش وجود دارند. در تمامي اين روشها شرايط آزمايش به گونه اي است كه هر دو تلفات مسي بار كامل و تلفات هسته تواماً وجود داشته باشند لذا دماي مربوط به شرايط واقعي ترانس درحين بهره برداري در ترانس حاكم خواهد بود. در اين حالت دماي نقاط لازم ترانس اندازه گيري مي شود. با توجه به اينكه روغن با دماي بالا به سمت بالاي ترانس حركت مي كند معمولاً داغ ترين نقطه روغن در بالاي ترانس مي‌باشد بنابراين، دماي روغن بالاي ترانس توسط يك ترمومتر اندازه گيري مي شود. 
دماي واسط خنك كننده بايد توسط چندين ترمومتر جاسازي شده در نقاط مختلف ترانس اندازه گيري شود.مقدار ميانگين اين دماها به عنوان دماي واسط خنك كننده شناخته مي‌شود. با كسر كردن دماي واسط خنك كننده از دماي اندازه گيري شده روغن بالاي ترانس جهش حرارتي دماي روغن بالاي ترانس حاصل مي شود. 
 جهش حرارتي روغن بالاي ترانس نبايد از محدوده تعيين شده توسط استاندارد فراتر رود. اندازه گيري درجه حرارت را معمولاً تا حدي كه جهش حرارتي در چهار اندازه گيري متوالي با فواصل زماني يك ساعت از يك درجه سانتي گراد در هر ساعت تجاوز نكند ادامه مي‌دهند. در اين حالت به اصطلاح مي‌گويند دما به حالت پايدار خود رسيده است و مي‌توان آزمايش را متوقف كرد. 
دماي سيم پيچ معمولاً در انتهاي آزمايش با تعيين مقاومت آن (Rh) در آن لحظه و به كمك مقاومت اندازه گيري شده Rc در يك دماي معلوم Tc كه در اكثر اوقات دماي محيط انتخاب مي شود بدست مي‌آيد. جهش حرارتی سیم پيچ با كم كردن دماي واسط خنك كننده از دماي سيم پيچ اندازه‌گيري شده حاصل مي شود. اين جهش حرارتي نبايد از حد مجاز تعريف شده توسط استاندارد تجاوز نمايد.
آدرس کوتاه :