مانیتورینگ ترانسفورماتور(درجه حرارت)1

مانیتورینگ ترانسفورماتور(درجه حرارت)1


مانيتورينگ درجه حرارت
 
در حين كار يك ترانسفورماتور تلفات هسته (Pfe) و تلفات مسي (Pcu) در داخل آن به وجود مي آيند اين تلفات به صورت حرارت ظاهر مي شوند و بايستي به روش مناسبي به بيرون از ترانس انتقال يابند با وجود انتقال اين حرارت به خارج از ترانس، در اثر توليد دوباره حرارت دماي نقاط مختلف ترانس افزايش مي يابد. اين افزايش دما به دلائلي بايد محدود شود. اين دلائل عبارتند از: 
•  عمر عايقي ترانس( با افزايش دماعمر عايقي كم مي شود)
•  ساير اجزاء داخل ترانس نيز توانائي تحمل حداكثر دماي مجازي را دارند و اگر دما از مقدار مجاز بيشتر شود به آنها نيز صدمه وارد مي شود. 
بنابراين لازم است تا از درجه حرارت نقاط مختلف ترانس اطلاع داشت و از مجاز بودن آن اطمينان پيدا كرد و در صورت افزايش دما به بيش از حد مجاز، اقداماتي نظير كاهش بار و يا خارج كردن ترانس از مدار را انجام داد.
 
كلاس عايقي
عايقها را بر حسب حداكثر دماي مجازشان طبقه بندي مي كنند. درجه حرارت يك عايق درحين كار نبايد از مقدار معيني تجاوز كند اگر دما از اين مقدار مجاز بيشتر شود عمر عايق كاهش مي يابد به اين منظور عايق ها را به چند دسته تقسيم نموده اند. حداكثر درجه حرارت مجاز هر عايق در جدول زير داده شده است. 
بديهي است كه طبقه حرارتي يك سيستم مركب از چند عايق مختلف برابر طبقه ضعيف‌ترين آنها است.
آدرس کوتاه :