فیلم برق گرفتگی در پست فشار قوی

فیلم برق گرفتگی در پست فشار قوی


فرمت :ویدئو