فصلنامه علم برتر

فصلنامه علم برتر


فصلنامه علم برتر توسط انجمن صنفی تولید کنندگان تابلوهای برق منتشر میشود.

در این شماره از فصلنامه (آبان 1400) با مرتضی حسینی مدیر و موسس گروه آموزشی روژبین مصاحبه شده که متن مصاحبه را میتوانید از لینک زیر دانلود کنید:

 دانلود مصاحبه

آدرس کوتاه :