شینه بندی(1)

شینه بندی(1)


انواع شينه‌بندي 

 

 الف) ساده      

     

 ب) ساده يو شكل 

 

  ج) ساده جدا شده

 

د) اصلي و انتقالي

 

هـ) دوبل باسبار  

 

 و) يك و نيم كليدي

 

ز) دو كليدي  

 

 ح) حلقوي  

 

  ط) تركيبي   

   

ي) سه كليدي

 

عوامل موثر درانتخاب و آرايش باسبار پست‌ها 

 الف) سطح ولتاژ نامي

  ب) عوامل جوي (رطوبت، مه، ميزان نمك معلق در هوا، آلودگي هوا)

  ج) محدوديت مكاني براي احداث پست

  د) مانور عمليات

آدرس کوتاه :