سکسیونر(1)

سكسيونر 

 سكسيونر كليدي است كه به وسيلة آن مي‌توان مداري را كه فقط تحت ولتاژ بوده و فاقد جريان بار باشد قطع و يا وصل نمود. كاربرد آن بدين منظور است كه در حالت قطع قسمتي از مدار، محل قطع شده به طور واضح و آشكار قابل رؤيت است و به علاوه با قطع كردن آن مي‌توان نسبت به تعمير و يا سرويس ديژنكتور اقدام نمود.

مشخصات سكسيونر

 سكسيونر بايد در مقابل حرارت ناشي از عبور جريان عادي و اسمي و جريان اتصال كوتاه، در كوتاه مدت و نيروي ديناميكي جريان اتصال كوتاه و به خصوص جريان ضربه‌اي استقامت كافي داشته باشند. ضمناً سكسيونر در حالت باز بايد عايق خوب و مطمئني براي اختلاف پتانسيل بين تيغة متحرك و كنتاكت ثابت هر فاز و يا زمين باشد.

 

انواع سكسيونر 

الف) پانتوگراف يا نوع قيچي: بيشتر در پست‌هاي فشار قوي كاربرد دارد.

ب) دوراني: در شبكه‌هاي فشار قوي و فوق توزيع كاربرد دارد.

ج) كشويي: در شبكه‌هاي توزيع به كار مي‌رود.

د) چاقويي: در شبكه‌هاي توزيع و فوق توزيع كاربرد دارد.

آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (2 آرا)
The average rating is 5.0 stars out of 5.