ساختار سیستم DCS کاربردی در پست های فشار قوی

ساختار سیستم DCS کاربردی در پست های فشار قوی


فرمت :PDF

دانلود
  

با توجه به گران بودن تجهیزات در پست های فشار قوی ، وجود سیستم های کمکی مانند کنترل ، نظارت و حفاظت در این پست ها ضروری می باشد. علاوه براین با توجه به این که پست های فشار قوی گره های شبکه قدرت هستند، عملکرد صحیح تجهیزات هر پست فشار قوی تاثیر عمده ای بر عملکرد کل شبکه دارد. لذا انجام حفاظت یا نظارت و کنترل دقیق تجهیزات در پست ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

به مجموعه ای از تجهیزات که عملکردهای حفاظت ، کنترل و نظارت را در پست ها انجام
می دهند، تجهیزات ثانویه اطلاق می شود. از نظر سیستم ثانویه ( سیستم کنترل ) می توان پست های فشار قوی را به دو دسته با کنترل مرسوم و با کنترل اتوماسیون تقسیم کرد.

آدرس کوتاه :