زمین کردن پست(1)

زمین کردن پست(1)


 

اندازه گیری مقاومت زمين پست

با دستگاه ميگر مقاومت زمين پست را مي‌سنجند كه به صورت ميانگين در نقاط مختلف پست اين عمل انجام مي‌شود.

 

انواع اتصال زمین تجهيزات پستهاي فشار قوي

 1ـ شبكه غربالي كه در عمق 60 تا 80 سانتيمتري سطح زمين قرار مي‌گيرد و مقاومت اين شبكه جهت حفاظت دستگاه‌ها بايد كمتر از  باشد.

2ـ به صورت مستقيم بوسيله ميله ارت به زمين متصل مي‌گردد.

آدرس کوتاه :