روغن ترانسفورماتور (2)

روغن ترانسفورماتور (2)


فرمت :PDF

دانلود
  

روغن ترانسفورماتور بخش تصفیه شده روغن معدنی می باشد که در دمای بین 250 تا 300 درجه سانتی گراد به جوش آمده است . این روغن پس از تصفیه از لحاظ  شیمیایی  کاملاً خالص بوده و تنها شامل هی درو کربنهای مایع

می باشد. روغن ترانسفورماتور دو وظیفه اساسی بر عهده دارد:

اول اینکه بعنوان عایق الکتریکی عمل می نماید و ثانیاً حرارت های ایجاد شده در قسمتهای برقدار ترانسفورماتور را به خارج منتقل می کند.

آدرس کوتاه :