روغن ترانسفورماتور قدرت(1)

روغن ترانسفورماتور قدرت(1)


واحد سنجش P.P.M در روغن ترانسفورماتور 

 P.P.M يا Part Per Million نشان دهنده تعداد واحد، در هر يك ميليون واحد است كه معمولاً براي بيان ميزان رطوبت در روغن ترانسفورماتور و يا گازهاي محلول در روغن ترانسفورماتور استفاده مي‌گردد.

 

تغيير سطح روغن در ترانسفورماتورها

 الف) بر اثر تغيير دماي روغن ترانسفورماتور

ب) بروز خطا در داخل ترانسفورماتور

 

 تجزيه روغن ترانسفورماتور

 در اثر تجزيه روغن ترانسفورماتور، گازهايي از قبيل هيدروژن، استيلن، اتيلن. متان و اتان و توليد مي‌شود.

 

سيستم مونيتورينگ هيدران (Hydran)

 سيستم مونيتورينگ هيدران (Hydran) يك سيستم هوشمند براي اندازه‌گيري دائم و پيوسته گازهاي محلول در روغن ترانسفورماتورهاي قدرت 230 و 400 كيلو ولت مي‌باشد.

 

 فوائد استفاده از سيستم هيدران (Hydran) در پست‌هاي انتقال نيرو 

1ـ افزايش قابليت اطمينان شبكه؛

2ـ كاهش هزينه‌هاي بهره‌برداري با پيشگيري از وارد شدن صدمه جدي به تجهيزات؛

3ـ افزايش طول عمر ترانسفورماتورها؛

4ـ ايجاد امكان تعمير درمحل با آشكارسازي خطا در مراحل اوليه و اجتناب از هزينه حمل و نقل؛

5ـ كاهش زمان خروج از مدار ترانسفورماتورها؛

6ـ امكان استفاده از تضمين تجهيزات با آشكارسازي خطا قبل از اتمام مدت تضمين؛

7ـ افزايش امنيت پرسنل بهره‌بردار؛

8ـ كاهش آلودگي زيست محيطي.

 

 نقش سيليكاژل در نگهداري روغن ترانسفورماتور

 سيليكاژل فقط خاصيت جذب رطوبت از هوا را دارد كه بدين ترتيب قدرت دي الكتريكي (عايقي) روغن را ثابت نگهداشته و مانع از كاهش آن مي‌گردد.

معمولاً هرگاه رنگ 50% سيليكاژل صورتي گردد، لازم است كه تعويض گردد. لازم به ذكر است كه صرفاً تغيير رنگ معرف اشباع سيليكاژل نبوده و اين موضوع بايد توسط گروههاي تعميراتي مورد بررسي قرار گيرد.

 

 موارد تشخيص عيب ترانسفورماتور از روي خواص اوليه گاز توليد شده در رله بوخهلتس 

 الف) اگر گاز توليد شده بي‌رنگ و بي‌بو و غيرقابل اشتعال باشد، پس هوا به داخل ترانسفورماتور نفوذ كرده است؛

ب) اگر گاز توليد شده تند و سفيد رنگ، زرد غليظ و معمولاً غيرقابل اشتعال باشد، پس عايق ترانسفورماتور سوخته است؛

ج) اگر گاز توليد شده تند و خاكستري يا سياه و قابل اشتعال باشد، پس روغن ترانسفورماتور تجزيه شده است.

آدرس کوتاه :