روش های اندازه گیری مقاومت چاه ارت

روش های اندازه گیری مقاومت چاه ارت


فرمت :PDF

دانلود
  

اولین نکته این است که اندازه گیری مقاومت شبکه زمین اعم از یک چاه یا میله ارت تا یک شبکه ارت بزرگتر را نبایستی ساده انگاشت و بیشتر روی روش های مرسوم قدیمی و اکثرا توام با اشتباه پا فشاری نمود.از بین روش های اندازه گیر مقاومت شبکه زمین بهترین روش اندازه گیری همان روش افت ولتاژ یا fall of potential است ...

درصورتیکه این مطلب را پسندید با استفاده از آدرس کوتاه آن که در ذیل آمده ، مطلب را به اشتراک بگذارید.

آدرس کوتاه :